Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

1 Pred sviatkom Paschy Isus vedel, že nadišla Jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, až do konca ich miloval. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby Ho zradil, 3 Isus vedomý si toho, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal plátený ručník a opásal sa. 5 Potom nalial do umývadla vody a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich ručníkom, ktorým bol opásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. A ten Mu povedal: Pane, Ty chceš umývať moje nohy? 7 Isus mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nevieš, ale neskôr to pochopíš. 8 Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy! Isus mu odpovedal: Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podiel. 9 Šimon Peter Mu povedal: Pane, nielen moje nohy, ale aj ruky a hlavu! 10 Isus mu hovorí: Okúpaný potrebuje umyť už len nohy; inak je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. 11 Vedel totiž, kto Ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. 12 Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho, znova si sadol k stolu a povedal im: Či viete, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým aj som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blažení, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil; ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, ktorý je so mnou chlieb, zdvihol proti mne pätu. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma a kto prijíma mňa, prijíma Toho, ktorý ma poslal. 21 Keď to Isus povedal, zachvel sa v duchu a vydal svedectvo: Veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. 22 Učeníci sa v rozpakoch pozerali jeden na druhého, o kom to hovorí. 23 Jeden z Jeho učeníkov, ten, ktorého Isus miloval, spočíval za stolom na Isusovej hrudi. 24 Tomu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, kto je to, o kom hovorí? 25 On sa naklonil k Isusovej hrudi a hovoril Mu: Pane, kto je to? 26 Isus odpovedal: Je to ten, pre koho namočím a podám skyvu chleba.I namočil skyvu chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tejto skyve chleba vošiel do neho Satan. Isus mu však povedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr. 28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Keďže Judáš mal mešec, niektorí si mysleli, že mu Isus povedal: Nakúp, čo potrebujeme na sviatok alebo aby dal niečo chudobným. 30 On vzal skyvu chleba a hneď vyšiel von. A bola noc. 31 Keď vyšiel, Isus povedal: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. 32 A keď je Boh oslávený v Ňom, aj Boh Ho v sebe oslávi, a čoskoro Ho oslávi. 33 Dietky, ešte krátky čas som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. 35 Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jedni k druhým. 36 Šimon Peter sa Ho opýtal: Pane, kam ideš? Isus mu odpovedal: Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. 37 Peter Mu povedal: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Svoj život za Teba položím. 38 Isus odpovedal: Svoj život za mňa položíš? Veru, veru, hovorím ti, kohút ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš.