Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

13. kapitola

1 Pred sviatkom Paschy Isus vedel, že nadišla Jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a keďže miloval svojich, ktorí boli na tomto svete, až do konca ich miloval. 2 Pri večeri, keď už diabol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby Ho zradil, 3 Isus vedomý si toho, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, 4 vstal od večere, odložil si vrchný odev, vzal plátený ručník a opásal sa. 5 Potom nalial do umývadla vody a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich ručníkom, ktorým bol opásaný. 6 Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. A ten Mu povedal: Pane, Ty chceš umývať moje nohy? 7 Isus mu odpovedal: Čo ja robím, to ty teraz nevieš, ale neskôr to pochopíš. 8 Peter mu povedal: Nikdy mi nebudeš umývať nohy! Isus mu odpovedal: Ak ťa neumyjem, nemáš so mnou podiel. 9 Šimon Peter Mu povedal: Pane, nielen moje nohy, ale aj ruky a hlavu! 10 Isus mu hovorí: Okúpaný potrebuje umyť už len nohy; inak je celý čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci. 11 Vedel totiž, kto Ho zradí, preto povedal: Nie všetci ste čistí. 12 Keď im umyl nohy a obliekol si rúcho, znova si sadol k stolu a povedal im: Či viete, čo som vám urobil? 13 Vy ma nazývate Učiteľom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým aj som. 14 Keď som vám teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy, aj vy máte jeden druhému umývať nohy. 15 Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. 16 Veru, veru, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. 17 Keď to viete, ste blažení, ak podľa toho aj konáte. 18 Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil; ale aby sa naplnilo Písmo: Ten, ktorý je so mnou chlieb, zdvihol proti mne pätu. 19 Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane, že Ja Som. 20 Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma a kto prijíma mňa, prijíma Toho, ktorý ma poslal. 21 Keď to Isus povedal, zachvel sa v duchu a vydal svedectvo: Veru, veru, hovorím vám, jeden z vás ma zradí. 22 Učeníci sa v rozpakoch pozerali jeden na druhého, o kom to hovorí. 23 Jeden z Jeho učeníkov, ten, ktorého Isus miloval, spočíval za stolom na Isusovej hrudi. 24 Tomu dal Šimon Peter znamenie, aby sa opýtal, kto je to, o kom hovorí? 25 On sa naklonil k Isusovej hrudi a hovoril Mu: Pane, kto je to? 26 Isus odpovedal: Je to ten, pre koho namočím a podám skyvu chleba.I namočil skyvu chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tejto skyve chleba vošiel do neho Satan. Isus mu však povedal: Čo chceš urobiť, urob čím skôr. 28 Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. 29 Keďže Judáš mal mešec, niektorí si mysleli, že mu Isus povedal: Nakúp, čo potrebujeme na sviatok alebo aby dal niečo chudobným. 30 On vzal skyvu chleba a hneď vyšiel von. A bola noc. 31 Keď vyšiel, Isus povedal: Teraz je oslávený Syn človeka a Boh je oslávený v Ňom. 32 A keď je Boh oslávený v Ňom, aj Boh Ho v sebe oslávi, a čoskoro Ho oslávi. 33 Dietky, ešte krátky čas som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete. 34 Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali; ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. 35 Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jedni k druhým. 36 Šimon Peter sa Ho opýtal: Pane, kam ideš? Isus mu odpovedal: Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr. 37 Peter Mu povedal: Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Svoj život za Teba položím. 38 Isus odpovedal: Svoj život za mňa položíš? Veru, veru, hovorím ti, kohút ešte ani nezaspieva, a ty ma tri razy zaprieš.