Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

44. kapitola

Chvála predkov

1 Ospievajme slávnych ľudí, našich predkov, každého v jeho veku!
2 Boh ich obdaril veľkou slávou a na nich ukázal svoju veľkosť od najstarších čias. 3 Jedni vládli vo svojich kráľovstvách a preslávili sa svojou mocou. Iní boli múdri radcovia a vyjadrili sa v prorockých rečiach. 4 Iní pre svoju múdrosť boli vodcami ľudu. Iní viedli ľud svojimi spismi, iní zas ako múdri rečníci šírili dobrú náuku, iní do životných výrokov vkladali dávnu skúsenosť. 5 Iní skladali piesne alebo písali básne. 6 Iní oplývali bohatstvom a mocou a pokojne žili vo svojich rodinách. 7 Títo všetci sa preslávili medzi súčasníkmi a boli slávou svojich čias. 8 Niektorí z nich zanechali také meno po sebe, že sa o nich ešte dnes spievajú chvály. 9 Iní zasa nezanechali pamiatku po sebe, pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo. Narodili sa, akoby sa neboli narodili a akoby neboli zanechali deti, aby nastúpili po nich. 10 Nie tak naši praotcovia; oni boli ľudia čestní a ich dobré skutky sa nikdy nezabudnú. 11 V ich potomstve pokračuje ich dobré dedičstvo. 12 Ich vnukovia sú verní prikázaniam a vďaka nim – aj ich detné deti. 13 Ich rod bude trvať naveky a ich sláva nikdy nezanikne. 14 Ich telá spočívajú v pokoji a ich meno žije od veku do veku. 15 Ľudstvo rozpráva o ich múdrosti a Boží ľud spieva o nich chválospevy.

Henoch

16 Henoch sa páčil Bohu, preto bol prenesený do neba. To je poučný príklad na obrátenie budúcich pokolení.

Noe

17 Noe bol dokonale spravodlivý človek a v čase hnevu stal sa zmieriteľnom. Vďaka nemu zvyšok ľudí zostal na zemi, keď prišla potopa.
18 Večná zmluva bola spečatená s ním, že ľudstvo už nikdy nezahynie potopou.

Abrahám

19 Veľký Abrahám bol otcom mnohých národov, v sláve nemá sebe rovného.
20 Zachovával zákon Najvyššieho a uzavrel s ním zmluvu. Túto zmluvu potvrdil znakom na svojom vlastnom tele a v deň skúšky zostal verný. 21 Preto mu Boh prísahou sľúbil: že požehná všetky národy v jeho potomstve, že jeho rodina bude nespočetná ako prach zeme, že jeho potomstvo povýši ako hviezdy, že im dá do dedičstva zem od mora k moru, od rieky Eufrat až na koniec zeme.

Izák a Jakub

22 Izákovi obnovil ten istý prísľub kvôli jeho otcovi Abrahámovi,
23 požehnanie pre celé ľudstvo a zmluvu, a ten ich preniesol na Jakuba. Tomu Boh potvrdil požehnanie, ktoré dostal, a dal mu zem, ktorú mal zdediť, rozdeliac ju na podiely pre dvanásť kmeňov.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk