Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

39. kapitola

Chvála zákonníka

1 Bude skúmať múdrosť predkov a bude sa zaoberať proroctvami.
2 Zachová výroky znamenitých mužov a ozrejmí zmysel podobenstiev.39,2-3 Prís 1,5-6 3 Bude skúmať skrytý zmysel prísloví a bude sa zaoberať záhadami podobenstiev.39,3 Múd 8,8 4 Medzi mocnármi bude konať službu a bude sa objavovať pred vladármi. Bude navštevovať krajiny cudzích národov, aby zo skúsenosti poznal, čo je v ľuďoch dobré a čo zlé. 5 Pevne si zaumieni vstať včasráno a upriamiť srdce na Pána, ktorý ho stvoril, s prosbami sa obráti na Najvyššieho; ústa otvorí v modlitbe a bude prosiť o odpustenie svojich hriechov.39,5 Múd 16,28 6 Ak to bude chcieť veľký Pán, naplní ho duchom rozumnosti; ten muž ako dážď spustí slová svojej múdrosti a v modlitbe bude oslavovať Pána. 7 Svojmu úsudku a poznávaniu dá priamy smer a bude uvažovať o Pánových tajoch. 8 Ukáže náuku získanú štúdiom a hrdiť sa bude zákonom Pánovej zmluvy. 9 Mnohí budú chváliť jeho dôvtip a nikdy sa naň nezabudne. Pamiatka naňho nezapadne a jeho meno bude žiť z pokolenia na pokolenie.39,9 Dan 12,3 10 O jeho múdrosti budú rozprávať národy a zhromaždenie bude ohlasovať jeho chválu.39,10 Sir 44,15 11 Ak bude dlho žiť, zanechá väčšie meno ako tisíce iných, a ak skôr zomrie, bude mu to na prospech.

Chvála Stvoriteľa

12 Keďže som v úvahách zašiel ešte ďalej, budem rozprávať, lebo som plný myšlienok ako mesiac v splne.39,12 Jób 32,18
13 Zbožní synovia, vypočujte ma a budete sa rozvíjať ako ruža zasadená pri potoku, 14 budete vydávať príjemnú vôňu ako kadidlo a bohato zakvitnete ako ľalia. Vydávajte hlas a družne spievajte a dobrorečte Pánovi za všetky jeho skutky. 15 Zvelebujte jeho meno a oslavujte ho chválospevom, piesňami na perách a harfami a takto hovorte na jeho oslavu: 16 Aké prekrásne sú všetky Pánove diela! Na jeho príkaz sa deje všetko v pravý čas. 17 Nech nik nehovorí: „Čo je toto? Na čo je ono?“, lebo všetko sa bude skúmať v pravý čas. Na jeho slovo zastala voda ako múr a na výrok jeho úst sa vody zhromaždili do svojich priestorov.39,17 Gn 1,6.9; Ex 14,21-24; Joz 3,14-16; Sir 39,33 18 Na jeho príkaz sa deje, čo sa jemu páči, a niet nikoho, kto by prekazil jeho spásne dielo.39,18 Ž 33,9 19 Skutky každého človeka sú pred jeho tvárou a pred jeho očami sa nemožno skryť.39,19 Sir 17,15 20 Jeho pohľad preniká všetky veky a nič ho nemôže prekvapiť. 21 Nech nik nehovorí: „Čo je toto? Na čo je ono?“ Veď všetko bolo stvorené na svoj účel. 22 Jeho požehnanie pokrýva všetko ako Rieka a ako Záplava napája suchú zem.39,22 Narážka na Eufrat a Níl. Ich každoročné záplavy zaisťovali hojnú úrodu.39,22 Ž 65,10; Sir 24,25-27 23 Jeho hnev takisto zakúsia národy, ktoré ho nehľadali39,23 Ktoré ho nehľadali — doplnené podľa hebr. textu., ako keď zmenil zavlažovaný kraj na soľnú púšť.39,23 Narážka na Sodomu a Gomoru.39,23 Gn 13,10; 19,24-26 24 Jeho cesty sú pre zbožných priame, kým pre bezbožných sú plné prekážok.39,24 Ž 18,26n; Múd 16,28 25 Dobré veci od začiatku stvoril pre dobrých, kým zlé pre hriešnikov. 26 Základné potreby pre život človeka sú: voda, oheň, železo a soľ, pšeničná múka, mlieko a med, hroznová šťava, olej a odev.39,26 Sir 29,21 27 Toto všetko je dobrom pre zbožných, kým pre hriešnikov sa to mení na zlo. 28 Sú víchrice, ktoré boli stvorené ako trest; vo svojom rozhorčení zväčšil ich bičujúcu silu. Keď príde ich čas, vybíjajú svoju prudkosť a utišujú rozhorčenie toho, ktorý ich stvoril.39,28-31 Múd 5,20 29 Na vykonanie trestu stvoril oheň, kamenec, hlad a mor;39,29 Ex 9,23-25; Zj 8,7 30 zuby šeliem, škorpióny a zmije i trestajúci meč majú zničiť bezbožníkov. 31 Budú sa tešiť z jeho príkazu, na zemi budú pripravené podľa potreby, a keď príde ich čas, nebudú odporovať jeho slovu. 32 Od začiatku som bol o tom pevne presvedčený, preto som o tom rozmýšľal a napísal som: 33 Všetky diela Pána sú dobré. Poskytuje všetko potrebné v pravý čas.39,33 Gn 1,31 34 Nech nik nehovorí: „Toto je horšie ako tamto!“ Lebo vo svojom čase sa ukáže oprávnenosť všetkého.39,34 Sir 39,17 35 A tak teraz z celého srdca i ústami zaspievajte a chváľte Pánovo meno.