0. kapitola

Predhovor gréckeho prekladateľa knihy

1 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky),
2 Zákon, Proroci a iní (svätopisci), ktorí po nich nasledovali, podali nám mnohé a veľkolepé (náuky), 3 pre ktoré patrí Izraelu chvála, že má dobrú výchovu a múdrosť. 4 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 5 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 6 A tak, ako sa žiada, aby sa čitatelia (Písma) nielen sami stali rozumnými, ale milovníci náuky majú byť spôsobilí či slovom, či písmom stať sa užitočnými aj pre nezasvätencov, 7 môj ded Jezus sa oddal 8 čo najviac čítaniu tak Zákona, 9 ako aj Prorokov 10 a ostatných otcovských kníh, 11 a keď si tak nadobudol v nich dostatočnú zbehlosť, 12 cítil pohnútku, aby aj sám napísal niečo z toho, čo má vzťah k poučeniu a múdrosti, 13 aby milovníci náuky, (účastní týchto napomenutí), 14 pridali sa čo najviac (k nim) za svojho života, riadeného podľa Zákona. 15 Prosím vás teda, 16 aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne 17 aby ste toto čítanie konali s blahovôľou a pozorne 18 a tiež mi prehliadli, 19 keby sa vám zdalo, 20 že pri niektorých výrazoch je zmysel nedostatočný i pri všetkej vynaloženej námahe pri prekladaní. 21 Lebo nevystihneme význam toho, čo bolo povedané v hebrejskej pôvodine, 22 keď to prevádzame do inej reči. 23 A nielen tento (spis), 24 ale aj sám Zákon, aj prorocké spisy 25 a ostatné Písma 26 (v preklade) nie málo sa líšia od toho, čo nám hovorí pôvodina. 27 Lebo keď som v tridsiatomôsmom roku za kráľa Euergeta 28 prišiel do Egypta a zdržoval som sa tam, 29 našiel som veľmi podobnú, nie malú vzdelanosť, 30 a tak som si pokladal za povinnosť, aby som i ja vynaložil nejaké úsilie a námahu na preklad tejto knihy. 31 Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, 32 Mnoho nočného bdenia a učenosti som vynaložil po celý uplynulý čas, 33 až som túto knižku ukončil 34 a vydal pre tých, ktorí by sa chceli v cudzine poučiť 35 a svoje mravy uspôsobovať tak, aby viedli 36 život podľa Zákona.