Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Sirachovcova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Machabejcov
  • Druhá kniha Machabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha žalmov
  • Kniha prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovcova
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Vznešenosť múdrosti

  1 Všetka múdrosť je od Pána, Boha, vždy bola u neho (a je pred vekmi). 2 Morský piesok, kvapky dažďa, dni odveké - ktože vie spočítať? Výšku neba a šírku zeme a hlbokú priepasť - ktože vie zmerať? 3 Božiu múdrosť, čo predchádza všetko - ktože vie prebádať? 4 Prv, ako (to) všetko, bola stvorená múdrosť a múdra rozvaha je odveká. 5 Prameňom múdrosti je slovo nebeského Boha a jej cesty sú večné zákony. 6 Komuže bol odkrytý koreň múdrosti - a kto poznal jej dôvtip? 7 Komuže bola zjavená a oznámená znalosť múdrosti - a jej mnohonásobné cesty kto pochopil? 8 Jeden je najvyšší Stvoriteľ všemohúci - mocný a veľmi obávaný Kráľ - ktorý sedí na svojom tróne a vládne - je to Boh. 9 On ju stvoril (Duchom Svätým) - on ju videl, spočítal a zmeral. 10 Vylial ju na všetky svoje diela a na všetkých ľudí podľa svojho daru, lebo ju udeľuje tým, ktorí ho milujú.

  Cesta k múdrosti a bohabojnosti

  11 Bázeň pred Pánom slúži na slávu a chválu, na veselosť a je korunou radosti. 12 Bázeň pred Pánom plní srdce slasťou, dáva veselosť a radosť a dlhý život. 13 Bohabojnému sa dobre povedie na konci, v deň svojej smrti dôjde požehnania. 14 Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. 15 Všetci, ktorým sa dá vidieť, milujú ju už pri pohľade na ňu, keď poznávajú jej velebné činy. 16 Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom, pred veriacich bola stvorená spolu s nimi už v materskom lone; spolu chodí s vyvolenými ženami a možno ju poznať pri verných a spravodlivých. 17 Bázeň pred Pánom je nábožná veda. 18 Zbožnosť ochraňuje a robí srdce spravodlivým, udeľuje slasť a radosť. 19 Dobre sa povedie bohabojnému, v deň, keď sa pominie, dôjde požehnania. 20 Plnosť múdrosti je báť sa Boha a plnosť (nastáva) z jej plodov. 21 Všetok dom mu naplní plodmi a sklady (naplní) svojimi vzácnosťami. 22 Koruna múdrosti je bázeň pred Pánom, dáva plný pokoj a výkvet zdravia. 23 A videl ju i spočítal: no obidvoje sú Božím darom. 24 Múdrosť udeľuje vedu a múdry dôvtip a vyvyšuje slávu tých, ktorí sa jej držia. 25 Koreň múdrosti je báť sa Pána a jej konáre sú dlhý život.

  Múdrosť nenávidí hriech

  26 V pokladnici múdrosti je dôvtip a nábožná veda, preto hriešnikom je múdrosť ohavnosťou. 27 Bázeň pred Pánom zaženie hriech, 28 lebo kto je bez bázne, neostáva spravodlivý, jeho náruživá hnevlivosť mu skazu privedie. 29 Trpezlivý vytrvá do príhodného času, potom (dostane) blaženú odplatu. 30 Dobre vzdelaný skrýva na čas svoje slová, ale pery mnohých budú hovoriť o jeho vzdelanosti. 31 Medzi pokladmi múdrosti je návod na vzdelanosť, 32 ale hriešnikovi je každá nábožnosť odporná. 33 Synu, ak túžiš po múdrosti, zachovaj si spravodlivosť a Boh ti ju dá. 34 Lebo múdrosť a vzdelanosť je báť sa Pána; jemu sa ľúbi, 35 ak je niekto verný a tichý, aby ho zahrnul jej pokladmi. 36 Nebuď neposlušný bázni Pána, ani sa nepribližuj k nemu s dvojakým srdcom. 37 Nepretvaruj sa pred ľuďmi, ani sa nedopusť poklesku svojimi perami! 38 Daj si pozor na ne, aby si neklesol, aby si nemal z toho zahanbenie; 39 aby neodkryl Boh to, čo v sebe skrývaš, a nezrazil ťa pred celou verejnosťou: 40 za to, že si sa neúprimne blížil k Pánovi a srdce si mal plné podvodu a falošnosti.
 • Kniha Sirachovcova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)