Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Józuova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Podiel kmeňa Benjamín

  1 Celý zbor Izraelcov zhromaždil sa do Šíla a postavil tam svätostánok; krajina sa im už poddala. 2 Ale medzi Izraelcami ostávalo sedem kmeňov, ktorým ešte nepridelili dedičné vlastníctvo. 3 Józua povedal Izraelcom: Dokedy budete otáľať so zabratím zeme, ktorú vám dal Hospodin, Boh vašich otcov? 4 Vyberte si z každého kmeňa troch mužov, a pošlem ich, nech sa vyberú. Pochodia krajinu a popíšu ju podľa svojho dedičného vlastníctva; vtedy prídu ku mne. 5 Potom nech si ju rozdelia na sedem dielov. Júda zostane na svojom území na juhu a Jozefov dom zostane na svojom území na severe: 6 a vy popíšte krajinu v siedmich dieloch a doneste mi to sem; ja vám hodím lós tu pred Hospodinom, naším Bohom. 7 Lebo kmeň Léví nemá podiel medzi vami, ale kňazstvo Hospodinovo je jeho dedičným vlastníctvom. Gád, Rúben a pol kmeňa Menašše dostali na východe za Jordánom dedičné vlastníctvo, ktoré im dal Mojžiš, služobník Hospodinov. 8 Mužovia sa vybrali na cestu; Józua im prikázal popísať krajinu: Choďte, pochoďte krajinu, popíšte ju, potom sa vráťte ku mne a tu v Šíle vám hodím lós pred Hospodinom. 9 Mužovia šli, prešli krajinou, popísali ju v knihe, mesto za mestom, v siedmich dieloch, a prišli k Józuovi do tábora v Šíle. 10 Józua im hodil lós pred Hospodinom v Šíle a rozdelil tam krajinu Izraelcom podľa ich čeľadí. 11 A pripadol lós na kmeň Benjamín podľa jeho čeľadí. Jeho vylosované územie padlo medzi potomkov Júdových a Jozefových. 12 Na severnej strane hranica začína pri Jordáne, potom stúpa severne od hrebeňa jerišské ho, ďalej stúpa na západ na pohorie a končí v púšti pri Bét-Ávene; 13 odtiaľ hranica tiahne ku Lúzu, južne od hrebeňa pri Lúze - to jest pri Bételi; potom hranica zostupuje do Atrót-Ádáru na pohorie južne od dolného Bétchorónu; 14 tam sa hranica zatáča a obracia na západnú stranu smerom na juh od vrchu, ktorý leží naproti Bétchorónu, a končí pri Kirjat-Baale - to jest pri Kirjat-Jeáríme, meste Júdovcov. To je západná strana. 15 Južná strana začína na okraji Kirjat-Jeárímu a potom vybieha na západ až po vody prameňa Neftóachu; 16 potom hranica zostupuje k úpätiu vrchu, ktorý leží naproti údoliu Ben-Hinnóm na severnom konci doliny Refáovcov, zostupuje do údolia hinnómskeho, južne od hrebeňa Jebúsejcov, a zostupuje ku prameňu Rógel. 17 Potom odbočuje na sever a pokračuje až po Én-Šemeš, ďalej vybieha ku Gelilótu naproti výstupu Adummím, zostupuje ku skale Bóhana, syna Rúbenovho. 18 Potom prechádza na sever na hrebeň naproti Arábe a zostupuje do Aráby. 19 Ďalej prechádza hranica severne ku hrebeňu Bét-Chogly a končí pri severnom zálive Soľného mora, na južnom konci Jordánu. To je južná hranica. 20 Na východnej strane bude hranicou Jordán. To je hranica okolo dedičného vlastníctva Benjamínovcov podľa ich čeľadí. 21 Toto sú mestá kmeňa Benjamín podľa jeho čeľadí: Jericho, Bét-Choglá, Émek-Kecíc, 22 Bét-Arábá, Cemárajim, Bétel, 23 Avvím, Párá, Ofrá, 24 Kefar-Ammóní, Ofní a Geba - dvanásť miest a ich dediny; 25 Gibeón, Rámá, Beérót, 26 Micpa, Kefírá, Mócá, 27 Rekem, Jirpeél, Taralá, 28 Céla, Elef a Jebús - to jest Jeruzalem - Gibea a Kirjat-Jeárím - štrnásť miest a ich dediny. To je dedičné vlastníctvo Benjamínovcov podľa ich čeľadí.
 • Kniha Józuova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)