Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Jeremiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52

  Záložky

  Boží súd a cesta záchrany

  1 Potom mi takto zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Nežeň sa a nemaj synov ani dcéry na tomto mieste. 3 Lebo takto vraví Hospodin o synoch a dcérach, ktoré sa narodia na tomto mieste, a o matkách, ktoré ich zrodia, aj o otcoch, ktorí ich splodia v tejto krajine: 4 Pomrú na smrteľné choroby; nebudú ich oplakávať, ani pochovávať; hnojom budú na povrchu rolí; skončia mečom a hladom, ich mŕtvoly budú pokrmom nebeským vtákom a poľnej zveri. 5 Lebo takto vraví Hospodin: Nevstupuj do domu smútku a nechoď oplakávať a neprejav im sústrasť, lebo som tomuto ľudu odňal svoj pokoj - znie výrok Hospodinov - milosť i milosrdenstvo. 6 Pomrú veľkí i malí v tejto krajine; nebudú ich pochovávať ani oplakávať, nikto sa do krvi nedoreže, ani lysinu si nevyholí pre nich. 7 Nebudú lámať zvyčajný chlieb smútku, aby poskytli útechu nad mŕtvym, a nepodajú nikomu kalich útechy nad otcom alebo matkou. 8 Nevstupuj ani do domu hodovania, aby si s nimi sedel, jedol a pil. 9 Lebo takto vraví Hospodin mocností, Boh Izraela: Ajhľa, ja odstránim z tohto miesta pred vašimi očami a za vašich dní hlas jasotu a hlas radosti, hlas ženícha i hlas nevesty. 10 Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu? 11 vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa - znie výrok Hospodinov - a išli za inými bohmi, slúžili a klaňali sa im; mňa však opustili a nezachovávali moje učenie. 12 Vy ste si horšie počínali ako vaši otcovia, lebo každý z vás chodí podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca bez toho, že by ste mňa poslúchali. 13 Preto vás vyhodím z tejto krajiny do krajiny, ktorú ste nepoznali ani vy, ani vaši otcovia, a tam budete dňom i nocou slúžiť iným bohom, lebo vám nepreukážem milosť. 14 Preto, hľa, prichádzajú dni - znie výrok Hospodinov - keď nebudú už viac hovoriť: Žije Hospodin ...ktorý vyviedol Izraelcov z Egypta, 15 ale: Žije Hospodin, ktorý vyviedol Izraelcov zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich zahnal; vrátim ich späť na pôdu, ktorú som dal ich otcom. 16 Ajhľa, posielam po mnohých rybárov - znie výrok Hospodinov - a tí ich vychytajú; potom pošlem po mnohých poľovníkov, a tí ich vylovia zo všetkých vrchov, zo všetkých pahorkov aj zo skalných trhlín. 17 Lebo moje oči sú uprené na všetky ich cesty; neschovajú sa predo mnou a ich vina nie je skrytá pred mojimi očami. 18 Tak najprv odplatím dvojnásobne ich vinu aj ich hriech, pretože znesvätili moju krajinu mŕtvolami svojich ohavných modiel a svojimi ošklivosťami naplnili moje dedičstvo.

  Obrátenie národov

  19 Hospodin moja sila a môj hrad i moje útočisko v deň súženia! K Tebe prídu národy od končín zeme a povedia: Len klam vlastnili naši otcovia, ničomnosť, ktorá neosoží. 20 Či si môže človek spraviť bohov? Veď to nie sú bohovia! 21 Preto, hľa, dám im vedieť, tentoraz dám im poznať svoju moc a silu; poznajú, že Hospodin je moje meno.
 • Jeremiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)