Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Jeremiáš
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52

  Záložky

  Narušenie zmluvy

  1 Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina: 2 Počujte slová tejto zmluvy! A ty ich povedz mužom Júdu a obyvateľom Jeruzalema. 3 Povedz im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Prekliaty človek, ktorý neposlúcha slová tejto zmluvy, 4 čo som dal ako príkaz vašim otcom, keď som ich vyviedol z Egypta, zo železnej pece, slovami: Počúvajte môj hlas a robte všetko, ako vám prikazujem, a budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom, 5 aby som splnil prísahu, ktorú som dal vašim otcom, že im dám krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes. Na to som odpovedal: Amen, Hospodine! 6 Riekol mi Hospodin: Rozhlasuj všetky tieto slová po judských mestách a po uliciach Jeruzalema: Počúvajte slová tejto zmluvy a plňte ich, 7 lebo som dôrazne napomínal vašich otcov v čase, keď som ich viedol z Egypta, napomínajúc ich ustavične až po dnešný deň slovami: Počúvajte môj hlas! 8 No neposlúchali, ani nepočúvali, ale chodili každý podľa svojho zatvrdnutého zlého srdca, takže som naplnil na nich všetky slová tejto zmluvy, ktoré som prikázal plniť, ale neplnili ich. 9 Vtedy mi riekol Hospodin: Medzi Júdejcami a obyvateľmi Jeruzalema sa zistilo sprisahanie. 10 Navrátili sa k previneniam svojich dávnych predkov, ktorí sa zdráhali poslúchať moje slová, a sami chodili za inými bohmi, aby im slúžili. Dom Izraela a dom Júdov zrušil moju zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. 11 Preto takto vraví Hospodin: Ajhľa, privediem na vás pohromu, ktorej nebudú môcť uniknúť. Keď budú volať ku mne, nebudem ich počúvať. 12 A keď judské mestá a obyvatelia Jeruzalema pôjdu a budú volať o pomoc bohov, ktorým kadievali, tí im vôbec nepomôžu v čase ich pohromy. 13 Veď koľko je tvojich miest, toľko je tvojich bohov, Júda, a koľko je ulíc v Jeruzaleme, toľko oltárov ste nastavali božstvu hanby, oltárov na kadenie Baalovi. 14 Ty sa však nemodli za tento ľud a nevysielaj zaň prosbu ani modlitbu, lebo ja ich nevypočujem, keď budú vo svojom nešťastí volať ku mne o pomoc.

  Obete nepomáhajú

  15 Čo chce môj miláčik v mojom dome? Uskutočňovať nekalé úmysly? Či sľuby a posvätné mäso odstránia od teba pohromu? Budeš potom plesať? 16 Zelenou olivou s krásnym, úhľadným ovocím pomenoval ťa Hospodin, ale v hučaní veľkej búrky zapáli na nej oheň, a tak poškodia jej vetvy. 17 A Hospodin mocností, ktorý ťa zasadil, vyriekol zlé proti tebe pre zlo domu Izraela a domu Júdovho, čo popáchali, aby ma popudzovali kadením Baalovi.

  Úklady rodákov proti Jeremiášovi

  18 Hospodin mi dal poznať, nuž dozvedel som sa; vtedy Ty si mi zjavil ich výčiny. 19 Bol som však ako krotký baránok, vedený na zabitie, ani som nezbadal, že snujú proti mne úklady: Znivočme strom v jeho miazge a vytnime ho zo zeme živých, nech sa už ani jeho meno nespomína. 20 Ale, Hospodine mocností, ktorý spravodlivo súdiš a skúmaš ľadviny i srdce, kiež uzriem Tvoju pomstu na nich, lebo Tebe som prenechal svoj spor. 21 Preto tak vraví Hospodin o mužoch z Anatótu, ktorí ti siahajú na život a vravia: Neprorokuj v mene Hospodinovom, ak nechceš zomrieť našou rukou. 22 Preto tak vraví Hospodin mocností: Ajhľa, ja ich potrestám: Ich mládenci padnú mečom, ich synovia a dcéry pomrú hladom; 23 ani len zvyšok nezostane z nich, keď privediem pohromu na mužov z Anatótu v ten rok, keď ich navštívim.
 • Jeremiáš
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)