Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Ezechiel
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova - Genesis
  • Druhá kniha Mojžišova - Exodus
  • Tretia kniha Mojžišova - Leviticus
  • Štvrtá kniha Mojžišova - Numeri
  • Piata kniha Mojžišova - Deuteronomium
  • Kniha Józuova
  • Sudcovia
  • Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kronická
  • Druhá kniha kronická
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Kniha Jóbova
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Žalospevy
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Ámos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Abakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List apoštola Pavla Rímskym
  • Prvý list apoštola Pavla Korintským
  • Druhý list apoštola Pavla Korintským
  • List apoštola Pavla Galatským
  • List apoštola Pavla Efezským
  • List apoštola Pavla Filipským
  • List apoštola Pavla Kolosenským
  • Prvý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Druhý list apoštola Pavla Tesalonickým
  • Prvý list apoštola Pavla Timoteovi
  • Druhý list apoštola Pavla Timoteovi
  • List apoštola Pavla Títovi
  • List apoštola Pavla Filemonovi
  • List Židom
  • List Jakuba
  • Prvý list apoštola Petra
  • Druhý list apoštola Petra
  • Prvý list Jánov
  • Druhý list Jánov
  • Tretí list Jánov
  • List Júdov
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48

  Záložky

  Súd nad predákmi ľudu

  1 Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne chrámu Hospodinovho. A hľa, vo vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazanju, syna Azzúrovho, a Pelatju, syna Benájovho, kniežatá ľudu. 2 Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. 3 Hovoria: Čoskoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mäsom. 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, človeče! 5 Tu padol na mňa Duch Hospodinov a riekol mi: Hovor: Takto vraví Hospodin: Tak ste hovorievali, dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. 7 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Vaši zabití, ktorých ste zložili v meste, sú mäsom, a ono je hrncom; ale vás vyvediem z jeho stredu. 8 Obávate sa meča, a predsa uvediem meč na vás - znie výrok Hospodina, Pána. 9 Vyvediem vás z neho, vydám vás do ruky cudzincov a vykonám na vás rozsudky: 10 padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 11 Ono vám nebude hrncom, ani vy v ňom nebudete mäsom; na hranici Izraela budem vás súdiť. 12 Potom poznáte, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste neplnili moje nariadenia, ale konali ste podľa predpisov národov, ktoré sú okolo vás. 13 Kým som prorokoval, zomrel Pelatjá, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal mocným hlasom: Ach, Hospodine, Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela?

  Zasľúbenie obnovenia

  14 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo: 15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hospodina, nám je daná táto krajina do vlastníctva. 16 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Vskutku, ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení; dám vám pôdu Izraela. 18 Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. 19 Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Avšak na tých, ktorých srdce sa pridŕža ich mrzkých a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty - znie výrok Hospodina, Pána.

  Odchod slávy Hospodinovej

  22 Cherubi zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ čo sláva Boha Izraela bola nad nimi. 23 Potom sláva Hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. 24 Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.
 • Ezechiel
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)