Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Skutky apoštolov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

  Záložky

  1 Saul schvaľoval, že ho zabili. V ten deň sa začalo veľké prenasledovanie cirkvi v Jeruzaleme a všetci okrem apoštolov sa rozpŕchli po krajoch Judska a Samárie.8,1 Mt 10,23; Jn 16,2; Sk 7,58; 11,19; 22,20 2 Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali.8,2 Mt 14,12 3 Saul však ničil cirkev; chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do väzenia.8,3 Sk 9,21; 22,4; 26,11; 1Kor 15,9; Ga 1,13.23; Flp 3,6

  Ohlasovanie evanjelia v Samárii

  4 Tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo evanjelia.8,4 Sk 8,40; 9,32; 11,19 5 Filip zišiel do mesta Samárie a hlásal im Krista.8,5 Sk 1,8; 6,5; 17,3; 18,28 6 Zástupy pozorne sledovali, čo Filip hovorí, keď jednomyseľne počúvali a videli znamenia, ktoré robil.8,6 Mk 6,2; Sk 8,10-11; 16,14 7 Veď z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia, mnohí ochrnutí a chromí boli uzdravení.8,7 Mk 16,17; Lk 4,33; Sk 5,16 8 A v tom meste zavládla veľká radosť. 9 V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou ohromoval obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekým veľkým8,9 Sk 5,36 10 a všetci od najmenšieho po najväčšieho ho pozorne počúvali a hovorili: „On je tá božská moc, ktorá sa volá Veľká.“8,10 Sk 8,6 11 Pozorne ho počúvali, lebo ich už dosť dlho svojimi magickými činmi ohromoval. 12 Keď však uverili Filipovi, ktorý im zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. 13 Uveril aj sám Šimon, dal sa pokrstiť a pridŕžal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. 14 Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k nim Petra a Jána.8,14 Lk 8,13; 9,51-56; Sk 3,1; 11,1.22 15 Tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, 16 lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli len pokrstení v meno Pána Ježiša.8,16 Sk 2,38; 10,48; 19,2-7 17 Vtedy na nich kládli ruky a oni prijímali Ducha Svätého.8,17 Nm 27,18; Dt 34,9; Sk 6,6 18 Keď Šimon videl, že vkladaním rúk apoštolov sa udeľuje Duch, priniesol im peniaze 19 a povedal: „Dajte túto moc aj mne, aby prijal Ducha Svätého každý, na koho položím ruky.“8,19 Sk 6,6 20 Peter mu však povedal: „Nech zhynie tvoje striebro s tebou, pretože si sa nazdával, že Boží dar sa dá získať za peniaze.8,20 Iz 55,1; Mt 10,8 21 Nemáš nijaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom úprimné.8,21 Ž 78,37; Sk 13,10; Ef 5,5; Kol 1,12 22 Rob teda pokánie za túto svoju zlobu a pros Pána, azda ti bude odpustené, čo si zamýšľal.8,22 Sk 3,26 23 Lebo vidím, že si plný horkej žlče a v putách neprávosti.“8,23 Dt 29,17; Iz 58,6; Jer 4,18 24 Šimon mu odpovedal: „Proste Pána za mňa, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali.“ 25 Keď vydali svedectvo a oznámili Pánovo slovo, pri návrate do Jeruzalema zvestovali evanjelium v mnohých dedinách Samárie.8,25 Lk 9,52; Jn 4,35

  Filip a etiópsky eunuch

  26 Pánov anjel prehovoril k Filipovi: „Vstaň a choď na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema do Gazy. Tá cesta je pustá.“8,26 Sk 22,6 27 Filip teda vstal a šiel a hľa, uvidel Etiópčana, eunucha, veľmoža, správcu všetkých pokladov kandaky, čo je titul etiópskej kráľovnej. Putoval do Jeruzalema, aby sa poklonil Bohu.8,27 1Krľ 8,41; Ž 68,32; Iz 56,3-7; Sof 3,10; Jn 12,20; Sk 24,11 28 Teraz sa vracal a ako sedel na svojom voze, čítal proroka Izaiáša.8,28 Sk 11,17 29 Tu povedal Duch Filipovi: „Choď a pripoj sa k tomu vozu!“ 30 Keď Filip pribehol, počul, že číta proroka Izaiáša, i spýtal sa: „Rozumieš tomu, čo čítaš?“ 31 Eunuch odpovedal: „Ako by som mohol, keď mi to nikto nevysvetlí?“ I poprosil Filipa, aby nastúpil a sadol si k nemu.8,31 Lk 24,27; Jn 16,13; Rim 10,14 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok onemie pred tým, kto ho strihá, ani on neotvoril ústa.8,32-33 Iz 53,7-8 33 Ponížili ho a súd mu bol odopretý.8,33 Alt. Pre jeho poníženie bol súd nad ním ukončený. Kto bude rozprávať o jeho pokolení? Veď jeho život na zemi je skončený. 34 Eunuch povedal Filipovi: „Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? O sebe, alebo o niekom inom?“ 35 Vtedy sa Filip ujal slova a počnúc týmto miestom Písma zvestoval mu Ježiša. 36 Ako pokračovali v ceste, prišli k akejsi vode. Tu povedal eunuch: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“8,36 Var. + v. 37 Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, je to možné; budeš spasený.“ A eunuch odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.“8,36 Mt 16,16; Sk 10,47 38 Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip aj eunuch, vstúpili do vody a Filip eunucha pokrstil. 39 Keď vystúpili z vody, Pánov Duch uchvátil Filipa a eunuch ho viac nevidel, no natešený pokračoval v ceste.8,39 1Krľ 18,12; 2Kor 12,2.4; 1Tes 4,17 40 Filip sa ocitol v Azóte. Pochodil všetky mestá a zvestoval evanjelium, až prišiel do Cézarey.8,40 Sk 8,4; 21,8-9
 • Skutky apoštolov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)