Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Kniha Sirachovca
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51

  Záložky

  Láska k chudobným

  1 Dieťa moje, neukracuj chudobného o živobytie, nedopusť, aby chradli oči núdzneho.4,1-10 Dt 15,7n; Prís 3,27-28; Sir 7,32 2 Nezarmucuj dušu hladného a nepopudzuj bezradného na hnev. 3 Neprivádzaj do zmätku roztrpčené srdce a neodopieraj dar tomu, kto ho potrebuje. 4 Neodmietaj toho, kto prosí o ochranu v súžení, a neodvracaj tvár od chudobného.4,4-5 Iz 58,7; Tob 4,7 5 Neodvráť oči od núdzneho a nedaj mu príčinu, aby ťa preklínal, 6 veď ten, čo ho stvoril, vypočuje jeho hlasné prosby, keď ťa prekľaje so zatrpknutou dušou. 7 Usiluj sa byť obľúbený v zhromaždení a pred vrchnosťou skloň pokorne hlavu. 8 K chudobnému nakloň svoje ucho a vľúdne mu odpovedz na priateľský pozdrav. 9 Z ruky utláčateľa vytrhni utláčaného a nestrácaj odvahu, keď súdiš.4,9 Prís 29,7; 31,8n 10 Sirotám buď ako otec a ich matke ako muž. Tak budeš ako syn Najvyššieho a on ťa bude milovať viac ako tvoja matka.4,10 Jób 29,12n; Ž 68,6; Iz 1,17

  Požehnanie múdrosti

  11 Múdrosť privádza svojich synov k veľkosti a stará sa o tých, čo ju hľadajú. 12 Ten, kto ju miluje, miluje život, a tých, čo si ráno kvôli nej privstanú, naplní radosť.4,12 Múd 6,12 13 Kto si ju osvojí, stane sa dedičom slávy a Pán ho požehná, kamkoľvek vojde.4,13 Prís 3,16-18 14 Tí, čo si ju uctievajú, slúžia Svätému, a tých, čo ju milujú, miluje Pán.4,14 Múd 7,28 15 Kto ju poslúchne, bude súdiť národy, a kto o ňu dbá, bude bývať bezpečne. 16 Ak jej bude dôverovať, zdedí ju a jeho potomstvo bude jej vlastníkom. 17 Najprv pôjde s ním po kľukatých cestách, zošle na neho bázeň a úzkosť. Bude ho trápiť svojou výchovou, kým nenájde v ňom dôveru, a bude ho skúšať svojimi ustanoveniami. 18 Opäť ho však vyvedie na rovnú cestu a poteší ho, odkryje mu aj svoje tajomstvá. 19 Ak sa však odkloní, opustí ho a vydá ho napospas pádu.

  Varovanie pred zlom

  20 Vystihni vhodný čas a chráň sa zla, nehanbi sa za svoje presvedčenie. 21 Je totiž hanblivosť, čo vedie k hriechu, a je i hanblivosť, čo vedie k sláve a priazni.4,21 Sir 20,22; 41,16–42,8 22 Nenadŕžaj nikomu na svoju škodu a nezahanbuj seba, aby si neupadol. 23 Nezdráhaj sa hovoriť v naliehavej chvíli,4,23 Var. + ani neskrývaj svoju múdrosť, aby si sa zapáčil. 24 lebo múdrosť sa poznáva podľa reči a výchova4,24 Alt. vzdelanosť. v tom, čo vraví jazyk. 25 Neprotireč pravde, ale hanbi sa za svoju nevzdelanosť. 26 Nehanbi sa vyznať svoje hriechy a nestavaj sa silou-mocou proti prúdu rieky.4,26 Prís 28,13; Sir 5,7 27 Nepoddávaj sa bláznivému človeku a nechytaj stranu mocnému. 28 Až do smrti zápas o pravdu a Pán, Boh, bude bojovať za teba.4,28 2Mak 13,14 29 Nebuď hrubý svojím jazykom a lenivý a nedbanlivý vo svojich skutkoch.4,29 Sir 5,11 30 Nehraj sa vo svojom dome na leva, nevystatuj sa voči svojim domácim4,30 Alt. služobníkom, podriadeným.. 31 Nech sa tvoja ruka nevystiera, aby brala, a nech nie je prikrátka, keď má dávať.4,31 Sk 20,35
 • Kniha Sirachovca
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)