Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36

  Záložky

  Dary na svätostánok

  1 V ten deň, keď Mojžiš postavil príbytok, pomazal a posvätil ho so všetkým jeho náradím, aj oltár so všetkým príslušenstvom. Pomazal ho a posvätil.7,1 Ex 30,23-30; 40,17-19; Lv 8,10-11 2 Kniežatá Izraela ako predstavitelia rodov priniesli svoje dary; boli to kniežatá kmeňov, ktoré boli nad sčítanými.7,2 Nm 1,4-16 3 Doviezli pred Hospodina svoj obetný dar: šesť krytých vozov a dvanásť kusov hovädzieho dobytka — teda jeden voz od dvoch kniežat a od každého kniežaťa jedného vola. Doviezli ich pred príbytok. 4 Hospodin povedal Mojžišovi toto: 5 „Prijmi to od nich! Použije sa to pri službe v stane stretávania. Odovzdaj to Léviovcom, každému podľa jeho služby.“ 6 Vtedy Mojžiš prevzal vozy i hovädzí dobytok a odovzdal ich Léviovcom. 7 Dva vozy a štyri kusy hovädzieho dobytka dal Geršónovcom podľa ich služby,7,7 Nm 3,25-26; 4,24-28 8 štyri vozy a osem kusov hovädzieho dobytka odovzdal Merariovcom podľa ich služby pod vedením Itamára, syna kňaza Árona.7,8 Nm 3,36-38; 4,28-33 9 Kohátovcom nedal nič, lebo oni sa starali o sväté veci, ktoré mali nosiť na pleciach.7,9 Nm 3,31; 4,4-15; 2Sam 6,6.13 10 Kniežatá priniesli aj dary v deň pomazania a posviacky oltára. Kniežatá priniesli svoj obetný dar pred oltár 7,10 1Krľ 8,63; 2Krn 7,5.9; Ezd 6,16-17 11 a Hospodin povedal Mojžišovi: „Každý deň nech jedno knieža predloží svoj obetný dar na posviacku oltára!“

  Dary podľa kmeňov

  12 V prvý deň priniesol svoj obetný dar Nachšón, syn Amminadába za Júdov kmeň. 13 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu;7,13 Ex 25,29; Lv 2,1; 27,3 14 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla;7,14 Ex 30,34-38 15 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu,7,15 Lv 1,1-3 16 jeden cap na obetu za hriech; 7,16 Lv 4,23.25 17 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Nachšóna, Amminadábovho syna.7,17 Lv 3,1 18 Na druhý deň priniesol svoj obetný dar knieža Jissachárovcov Netaneel, syn Cuára. 19 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 20 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 21 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 22 jeden cap na obetu za hriech; 23 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Netaneela, Cuárovho syna. 24 Na tretí deň priniesol svoj obetný dar knieža Zebulúnovcov Eliáb, syn Chelóna. 25 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 26 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 27 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 28 jeden cap na obetu za hriech; 29 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Eliába, Chelónovho syna. 30 Na štvrtý deň priniesol svoj obetný dar knieža Rúbenovcov Elicúr, syn Šedeúra. 31 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 32 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 33 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 34 jeden cap na obetu za hriech; 35 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Elicúra, Šedeúrovho syna. 36 Na piaty deň priniesol svoj obetný dar knieža Šimeónovcov Šelumíel, syn Curíšaddaja. 37 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 38 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 39 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 40 jeden cap na obetu za hriech; 41 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Šelumíela, Curíšaddajovho syna. 42 Na šiesty deň priniesol svoj obetný dar knieža Gádovcov Eljasáf, syn Deuela. 43 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 44 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 45 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 46 jeden cap na obetu za hriech; 47 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Eljasáfa, Deuelovho syna. 48 Na siedmy deň priniesol svoj obetný dar knieža Efrajimovcov Elišama, syn Ammichúda. 49 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 50 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 51 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 52 jeden cap na obetu za hriech; 53 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov, to bol obetný dar Elišamu, Ammichúdovho syna. 54 Na ôsmy deň priniesol svoj obetný dar knieža Menaššeovcov Gamlíel, syn Pedacúra. 55 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 56 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 57 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 58 jeden cap na obetu za hriech; 59 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Gamlíela, Pedacúrovho syna. 60 Na deviaty deň priniesol svoj obetný dar knieža Benjamínovcov Abidán, syn Gidóniho. 61 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 62 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 63 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 64 jeden cap na obetu za hriech; 65 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Abidána, Gidóniho syna. 66 Na desiaty deň priniesol svoj obetný dar knieža Dánovcov Achíezer, syn Ammišaddaja. 67 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 68 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 69 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 70 jeden cap na obetu za hriech; 71 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Achíezera, Ammišaddajovho syna. 72 Na jedenásty deň priniesol svoj obetný dar knieža Ašérovcov Pagíel, syn Ochrána. 73 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 74 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 75 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 76 jeden cap na obetu za hriech; 77 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Pagíela, Ochránovho syna. 78 Na dvanásty deň priniesol svoj obetný dar knieža Naftaliovcov Achira, syn Enána. 79 Jeho obetný dar bol: jedna strieborná misa vážiaca stotridsať šeklov a jedna strieborná čaša na kropenie vážiaca sedemdesiat šeklov podľa váhy šekla svätyne — obe naplnené jemnou múkou zamiesenou s olejom na pokrmovú obetu; 80 jedna zlatá desaťšekelová panvica plná kadidla; 81 jeden mladý býček, jeden baran, jeden ročný baránok na spaľovanú obetu, 82 jeden cap na obetu za hriech; 83 na obetu spoločenstva dva kusy hovädzieho dobytka, päť baranov, päť capov a päť ročných baránkov. To bol obetný dar Achira, Enánovho syna. 84 To bol dar izraelských kniežat na posviacku oltára v deň, keď bol pomazaný: dvanásť strieborných mís, dvanásť strieborných čiaš na kropenie, dvanásť zlatých panvíc. 85 Jedna strieborná misa vážila stotridsať šeklov a jedna čaša na kropenie sedemdesiat šeklov. Všetko striebro tých nádob vážilo dvetisícštyristo šeklov podľa váhy šekla svätyne. 86 Zlatých panvíc plných kadidla bolo dvanásť. Každá panvica vážila desať šeklov podľa váhy šekla svätyne. Zlato všetkých panvíc vážilo stodvadsať šeklov. 87 Všetkých kusov hovädzieho dobytka na spaľovanú obetu bolo: dvanásť býčkov, dvanásť baranov, dvanásť ročných baránkov s príslušnou pokrmovou obetou a dvanásť capov na obetu za hriech. 88 Všetkých kusov hovädzieho dobytka na obetu spoločenstva bolo: dvadsaťštyri býčkov, šesťdesiat baranov, šesťdesiat capov a šesťdesiat ročných baránkov. To bol obetný dar na posviacku oltára po jeho pomazaní.7,88 Nm 7,1.10.84 89 Kedykoľvek vošiel Mojžiš do stanu stretávania, aby sa zhováral s Hospodinom, počul hlas toho, ktorý sa s ním zhováral od vrchnáka na arche svedectva, spomedzi dvoch cherubov. Takto sa s ním zhováral.7,89 Ex 25,17-22; Nm 12,7-8; Heb 4,16
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)