Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36

  Záložky

  Áronovi potomkovia

  1 Toto je rodokmeň Árona a Mojžiša v čase, keď Hospodin oslovil Mojžiša na vrchu Sinaj. 2 Toto sú mená Áronových synov: prvorodený Nadáb, potom Abihu, Eleazár a Itamár.3,2 Ex 6,23; Nm 26,60; 1Krn 24,1 3 Toto sú mená Áronových synov, pomazaných kňazov, uvedených do kňazského úradu.3,3 Ex 28,41; 40,13; Lv 8,2; Heb 7,28 4 Nadáb a Abihu zomreli pred Hospodinom, keď na Sinajskej púšti priniesli pred Hospodina cudzí oheň. Nemali synov. Kňazskú službu vykonávali teda Eleazár a Itamár v prítomnosti svojho otca Árona.3,4 Lv 10,1-2

  Vyvolenie Léviho kmeňa

  5 Hospodin povedal Mojžišovi: 6 „Priveď Léviho kmeň a postav ho pred kňaza Árona, aby mu posluhovali.3,6 Ex 32,26-29; Nm 8,6-15 7 Zaňho a za celú pospolitosť budú dbať o poriadok pred stanom stretávania, aby sa mohla konať služba pri príbytku.3,7 Nm 1,50; 8,11.15 8 Budú sa starať o všetko zariadenie stanu stretávania a za Izraelitov budú dbať o poriadok, aby sa mohla konať služba pri príbytku. 9 Léviho kmeň dáš Áronovi a jeho synom; dostane ich spomedzi Izraelitov ako dar. 10 Árona a jeho synov poveríš, aby dbali o svoj kňazský úrad. Ak sa niekto nepovolaný priblíži, bude usmrtený.“3,10 Nm 1,51; 3,38; 18,7 11 Hospodin povedal Mojžišovi: 12 „Ja som si vybral Léviho kmeň spomedzi Izraelitov za všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, čo otvárajú materské lono. Léviho synovia sú moji.3,12 Nm 8,16.18; 18,6 13 Mne patrí všetko prvorodené. Keď som v Egypte usmrtil všetko prvorodené, oddelil som si ako sväté všetko prvorodené v Izraeli z ľudí i z dobytka. Sú moji. Ja som Hospodin!“3,13 Ex 13,2.12.15; Lv 27,26 14 Hospodin povedal Mojžišovi na Sinajskej púšti: 15 „Spočítaj Léviovcov podľa rodín a rodov! Spočítaj všetky osoby mužského rodu starších ako jeden mesiac!“3,15 Nm 26,62 16 Mojžiš ich spočítal na Hospodinov rozkaz, ako mu bolo prikázané. 17 Toto sú Léviovci podľa mien: Geršón, Kohát a Merari.3,17 Gn 46,11; Ex 6,16; 1Krn 5,27; 6,1 18 Toto sú mená Geršónovcov podľa rodov: Libni a Šimei.3,18-20 Ex 6,17-19; 1Krn 6,2 19 Kohátovci podľa rodov: Amrám, Jishár, Chebrón a Uzzíel. 20 Merariovci podľa rodov: Machli a Muši. Toto sú rody Léviovcov podľa rodín. 21 Ku Geršónovi patrí rod Libniovcov a Šimeiovcov. Toto sú rody Geršónovcov. 22 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bolo sedemtisícpäťsto.3,22 Nm 4,38-40 23 Rody Geršónovcov majú táboriť za príbytkom na západnej strane. 24 Vodcom rodín Geršónovcov bol Eljasáf, syn Laela. 25 Geršónovci mali v stane stretávania na starosti príbytok, stan, jeho prikrývku, oponu pri vchode do stanu stretávania,3,25 Ex 26,1-14 26 kobercové závesy nádvoria, oponu pri vchode do nádvoria, ktoré je okolo príbytku a oltára, ako aj stanové povrazy a všetko príslušenstvo.3,26 Ex 27,9-16; 38,6-16 27 Ku Kohátovcom patrili: rod Amrámovcov, rod Jishárovcov, rod Chebrónovcov a rod Uzzíelovcov. Toto sú rody Kohátovcov.3,27 1Krn 23,12; 26,23 28 Počet všetkých osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol osemtisícšesťsto. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kohátovcov mali táboriť na južnej strane príbytku. 30 Vodcom rodín kohátovských rodov bol Elicafán, syn Uzzíela.3,30 Lv 10,4; 1Krn 15,8 31 Na starosti mali archu, stôl, svietnik, oltáre a náradie svätyne na službu, oponu a všetko príslušenstvo.3,31 Ex 25,10-40; 37,1-24 32 Hlavným vodcom Léviovcov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Dozeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Merariovcom patril rod Machliovcov a rod Mušiovcov. To sú rody Merariovcov. 34 Počet všetkých spočítaných osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisícdvesto. 35 Vodcom rodín merariovských rodov bol Curíel, syn Abichajila; mali táboriť na severnej strane príbytku. 36 Merariovci mali na starosti dosky príbytku, jeho závory, stĺpy, podstavce, všetko zariadenie a príslušenstvo,3,36 Ex 26,15-29 37 stĺpy okolo nádvoria, podstavce, kolíky a povrazy.3,37 Ex 27,10-17 38 Východne od príbytku, pred stanom stretávania na jeho východnej strane, bude táboriť Mojžiš, Áron a jeho synovia; tí sa budú starať o svätyňu namiesto Izraelitov. Ak sa priblíži niekto nepovolaný, bude usmrtený. 39 Všetkých Léviovcov, ktorých na príkaz Hospodina spočítal Mojžiš s Áronom podľa ich rodov, osôb mužského rodu starších ako jeden mesiac, bolo dvadsaťdvatisíc.3,39 Nm 26,62 40 Hospodin povedal Mojžišovi: „Spočítaj všetkých prvorodených Izraelitov mužského rodu starších ako jeden mesiac a urob zoznam ich mien! 41 Léviovcov vezmi pre mňa namiesto všetkých prvorodených Izraelitov. Ja som Hospodin! Aj namiesto všetkého prvorodeného z izraelského dobytka vezmi dobytok Léviovcov.“ 42 Mojžiš spočítal všetkých prvorodených medzi Izraelitmi, ako mu prikázal Hospodin. 43 Všetkých prvorodených osôb mužského rodu od jedného mesiaca a viac, ktorí sa dostali do zoznamu mien, bolo dvadsaťdvatisícdvestosedemdesiattri. 44 Hospodin povedal Mojžišovi: 45 „Namiesto všetkých prvorodených medzi Izraelitmi vezmi Léviovcov a namiesto ich dobytka vezmi dobytok Léviovcov. Léviovci sú moji. Ja som Hospodin! 46 Ako výkupné za tých dvestosedemdesiattri prvorodených Izraelitov, ktorí prevyšujú počet Léviovcov,3,46 Ex 13,13; Nm 18,15 47 vyber po päť šeklov striebra na hlavu. Vyberaj ich podľa váhy svätyne; jeden šekel je dvadsať gér.3,47 Ex 30,13; Lv 27,6.25 48 Striebro odovzdáš Áronovi a jeho synom ako výkupné za tých, čo presahujú ich počet.“ 49 A tak Mojžiš prevzal výkupné za tých, čo presahujú počet vykúpených Léviovcov. 50 Za prvorodených Izraelitov vybral tisíctristošesťdesiatpäť šeklov striebra podľa váhy šekla svätyne.3,50 Nm 3,41.46-48 51 Mojžiš odovzdal výkupné Áronovi a jeho synom, ako mu prikázal Hospodin.3,51 Nm 16,15; Sk 20,33
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)