Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36

  Záložky

  Strieborné trúby

  1 Hospodin povedal Mojžišovi: 2 „Urob si dve strieborné trúby. Zhotov ich z tepaného striebra. Budeš nimi zvolávať pospolitosť a dávať povel, aby sa tábory pripravili na odchod.10,2 Oz 8,1; Sof 1,16; Sir 50,16; 1Kor 15,52; 1Tes 4,16 3 Keď na nich zatrúbia, zhromaždí sa celá pospolitosť pri vchode stanu stretávania. 4 Ak zatrúbia len na jednej, zhromaždia sa k tebe len kniežatá, náčelníci tisícov Izraela.10,4 Ex 18,21; Nm 1,4-16; Dt 1,15 5 Pri zatrúbení na poplach vydajú sa na cestu tábory rozložené na východnej strane.10,5 Nm 2,3; Iz 58,1 6 Keď budete trúbiť na poplach druhý raz, vydajú sa na cestu tábory rozložené na južnej strane. Na poplach sa bude trúbiť pred nástupom na cestu.10,6 Nm 2,10-16 7 Keď však budete zvolávať zhromaždenie, zatrúbte, ale nie na poplach. 8 Na trúbach budú trúbiť Áronovi synovia, kňazi. To vám bude trvalo platným ustanovením pre vaše pokolenia.10,8 Joz 6,4-16; 1Krn 15,24 9 Keď už budete vo svojej krajine a vytiahnete do boja proti nepriateľovi, ktorý vás bude utláčať, zatrúbite na týchto trúbach na poplach. Vtedy si Hospodin, váš Boh, spomenie na vás a budete zachránení pred nepriateľmi.10,9 Nm 31,6; Sdc 2,18; 6,9; 7,20; 10,12; 1Sam 10,18; Ž 106,43; 1Mak 4,13; 16,8 10 Na trúbach budete trúbiť aj v dňoch radosti, na ustanovené slávnosti, na začiatku mesiacov pri spaľovaných obetách i pri obetách spoločenstva. Tie vás pripomenú vášmu Bohu. Ja som Hospodin, váš Boh!“10,10 Lv 23,24; 1Krn 15,24; Ezd 3,10; Neh 12,35

  Odchod zo Sinajskej púšte

  11 V druhom roku v druhom mesiaci dvadsiateho dňa sa zdvihol oblak sponad príbytku svedectva.10,11 Nm 1,1; 9,1.17-23 12 Vtedy Izraeliti odišli zo Sinajskej púšte a pokračovali v ceste s niekoľkými zastávkami, kým sa oblak nezastavil na púšti Parán.10,12 Gn 21,21; Ex 40,36-37; Dt 1,1; 33,2 13 Tak sa prvýkrát pohli na Hospodinov pokyn, ktorý dostali prostredníctvom Mojžiša.10,13 Nm 2 14 Ako prvá sa pohla zástava tábora Júdovho kmeňa podľa oddielov. Vojsku velil Nachšón, syn Amminadába.10,14 Nm 1,7; 2,3-9 15 Oddielu Jissachárovho kmeňa velil Netaneel, syn Cuára. 16 Oddielu Zebulúnovho kmeňa velil Eliáb, syn Chelóna. 17 Keď rozobrali príbytok, nastúpili Geršónovci a Merariovci, ktorí niesli príbytok.10,17 Nm 1,51; 4,24-33 18 Potom sa pohla zástava Rúbenovho tábora podľa oddielov. Zástupom velil Elicúr, syn Šedeúra. 19 Oddielu Šimeónovho kmeňa velil Šelumíel, syn Curíšaddaja. 20 Oddielu Gádovho kmeňa velil Eljasáf, syn Deuela. 21 Potom sa pohli Kohátovci, ktorí nosili svätyňu. Kým ostatní prišli, oni postavili príbytok.10,21 Nm 2,17; 4,4-16 22 Potom sa pohla zástava tábora Efrajimovho kmeňa podľa oddielov. Zástupom velil Elišama, syn Ammichúda. 23 Oddielu Menaššeho kmeňa velil Gamlíel, syn Pedacúra. 24 Oddielu Benjamínovho kmeňa velil Abidán, syn Gidóniho. 25 Napokon sa pohla zástava tábora Dánovcov podľa oddielov, ktorý uzatváral všetky tábory. Jeho vojsku velil Achíezer, syn Ammišaddaja. 26 Oddielu Ašérovho kmeňa velil Pagíel, syn Ochrána. 27 Oddielu Naftaliho kmeňa velil Achira, syn Enána. 28 Takéto bolo poradie Izraelitov, keď sa vydávali na pochod podľa oddielov. Tak postupovali. 29 Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chobábovi, synovi Midjánčana Reuela: „Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal: ‚Dám vám ho.‘ Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie! Veď Hospodin prisľúbil Izraelitom len dobro.“10,29 Gn 12,7; 32,13; Ex 2,18; 3,8; Sdc 1,16; 4,11 30 On mu však odpovedal: „Nepôjdem. Chcem ísť do svojej krajiny a k svojmu príbuzenstvu.“ 31 Mojžiš mu povedal: „Neopúšťaj nás, prosím! Ty predsa vieš, kde by sme sa mohli na púšti utáboriť. Budeš nám sprievodcom. 32 Keď pôjdeš s nami, potom sa rozdelíme s tebou o všetky dobrodenia, ktoré nám dá Hospodin.“ 33 Od Hospodinovho vrchu sa vydali na cestu troch dní a tri dni šla pred nimi aj archa Hospodinovej zmluvy, aby im vyhliadla miesto odpočinku.10,33 Ex 3,1; Dt 31,8; Ž 132,8; Jer 31,2 34 Odvtedy, čo sa z tábora pohli, Hospodinov oblak bol vo dne nad nimi.10,34 Ex 13,21-22; 40,38; Neh 9,12.19; Ž 105,39 35 Keď sa mala archa pohnúť, Mojžiš hovorieval: „Povstaň, Hospodin, nech sa rozpŕchnu tvoji nepriatelia, nech pred tebou zutekajú tí, čo ťa nenávidia!“10,35 2Krn 6,41; Ž 68,1-2; 132,8; Iz 51,9 36 Keď sa archa zastavila na odpočinok, hovoril: „Vráť sa, Hospodin, k desaťtisícom tisícov Izraela!“
 • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)