Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Joel

  Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  Záložky

  Súd nad národmi

  1 Veď, hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema,4,1 Jer 29,14; 30,3; Ez 39,25 2 zhromaždím všetky národy, zavediem ich do Údolia Jošafát4,2 Hebr. Hospodin súdil. a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo, pre Izrael, pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu rozkúskovali4,2 Iz 66,16; Ez 38,22; Sof 3,8; Zach 14,2-3 3 a o môj ľud losovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, aby mohli piť.4,3 Abd 11; Nah 3,10 4 Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidon i všetky oblasti Filištínska? Chcete sa mi odplatiť za nejaký skutok? Ak sa chcete odplatiť mne, veľmi rýchlo vrátim odplatu na vaše hlavy.4,4 Iz 23,1-2; 34,8; Jer 47,4; Ez 26,2-4; Am 1,9 5 Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov.4,5 2Krn 21,16n 6 Júdovcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia.4,6 Ez 27,13 7 Hľa, ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali, a vašu odplatu vrátim na vaše hlavy. 8 Vašich synov a vaše dcéry dám do rúk Júdovcov a oni ich predajú Šebanom, ďalekému národu, lebo Hospodin prehovoril.“ 9 „Rozhláste to medzi národmi, vyhláste svätú vojnu! Prebuďte hrdinov! Nech prídu a vystúpia všetci bojovníci! 10 Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy! Slabý nech povie: ‚Som hrdina!‘4,10 Mich 4,3 11 Ponáhľajte sa a poďte, všetky okolité národy, a zhromaždite sa tam! Zošli ta, Hospodin, svojich hrdinov!“ 12 „Nech sa prebudia a nech vystúpia národy do Údolia Jošafát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy.4,12 Ž 96,13; 98,9; 110,6 13 Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva; poďte, šliapte, lebo lis je plný, pretekajú kade, lebo ich zlomyseľnosť je veľká.“4,13 Jer 51,33; Mt 13,30.39; Mk 4,29; Zj 14,15 14 Davy a davy sú v Údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodina v Údolí rozhodnutia.4,14 Ez 39,11 15 Slnko a mesiac sa zatmejú a hviezdy stratia svoj jas.4,15 Joel 2,10 16 Hospodin skríkne zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Hospodin je však útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelitov.4,16 Ž 46,2; Jer 25,30; Am 1,2

  Doba Hospodinovej spásy

  17 „Vtedy spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, a že prebývam na Sione, na svojom svätom vrchu. Jeruzalem bude svätý a cudzinci nebudú viac cezeň prechádzať.4,17 Iz 52,1; Joel 2,27; Zach 14,21; Zj 21,27 18 V ten deň budú vrchy vlhnúť muštom, pahorky budú pretekať mliekom a vo všetkých vodných korytách Judska bude tiecť voda. Prameň bude vytekať z Hospodinovho domu a bude napájať Údolie akácií.4,18 Iz 30,25; Ez 47,1-12; Am 9,13 19 Egypt sa stane pustatinou a Edóm pustou stepou za násilie nad Júdovcami, ktorých nevinnú krv vylievali v ich krajine.4,19 Iz 19,1-17; 34,5; Abd 10 20 Judsko však ostane naveky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie.4,20 Jer 17,25; Ez 37,25 21 Pomstím ich nepomstenú krv, lebo Hospodin býva na Sione.“
 • Joel

  Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)