Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Uzdravenie slepého od narodenia

  1 Ako šiel, zbadal človeka slepého od narodenia. 2 Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On, či jeho rodičia? 3 Ježiš odpovedal: Ani on, ani jeho rodičia nezhrešili, ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky. 4 My musíme Var. Ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň; prichádza noc, keď nik nemôže pracovať. 5 Kým som na svete, som svetlo sveta. 6 Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči 7 a povedal mu: Choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená Poslaný. Odišiel teda, umyl sa a šiel vidiaci. 8 Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, povedali: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on! 9 Iní hovorili: Nie je, len sa na neho podobá. On sám povedal: Ja som to! 10 Opýtali sa ho teda: Ako to, že sa ti otvorili oči? 11 On odpovedal: Človek menom Ježiš urobil blato, potrel mi oči a povedal: Choď k Siloe a umy sa! Šiel som teda, a keď som sa umyl, začal som vidieť. 12 Opýtali sa ho: Kde je ten človek? Odpovedal: Neviem. 13 Toho predtým slepého zaviedli k farizejom. 14 Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola sobota. 15 Preto sa ho aj farizeji opýtali, ako začal vidieť. Povedal im: Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím. 16 Tu niektorí z farizejov povedali: Ten človek nie je z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní však hovorili: Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia? A vznikla medzi nimi roztržka. 17 Opýtali sa teda znova toho slepého: Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči! A on odpovedal: Je prorok! 18 Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. 19 Opýtali sa ich: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? 20 Jeho rodičia odpovedali: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý. 21 Ale nevieme, ako to, že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte. Má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. 22 Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. 23 Preto rodičia uzdraveného povedali: Má svoje roky, jeho sa opýtajte! 24 Zavolali teda toho človeka, ktorý bol slepý, druhý raz a vyzvali ho: Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešny. 25 On však odpovedal: Či je hriešny, neviem, ale jedno viem, že som bol slepý a teraz vidím. 26 Spýtali sa ho teda: Čo ti urobil? Ako ti otvoril oči? 27 Odpovedal im: Už som vám to povedal, a nepočúvali ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa azda aj vy stať jeho učeníkmi? 28 Vynadali mu a povedali: Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. 29 My vieme, že s Mojžišom hovoril Boh, ale o tomto nevieme, ani odkiaľ je. 30 Ten človek povedal: Práve to je čudné, že vy neviete odkiaľ je, a mne otvoril oči. 31 Vieme, že Boh hriešnikov nevypočuje, ale vypočuje toho, kto je bohabojný a plní jeho vôľu. 32 Nikdy nebolo počuť, že by slepému od narodenia niekto otvoril oči. 33 Keby on nebol od Boha, nemohol by nič urobiť. 34 Odpovedali mu: Ty si sa celý v hriechoch narodil a ideš nás poúčať? A vyhnali ho von.

  Duchovná slepota

  35 Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka Var. v Božieho Syna? 36 Ten mu odpovedal: A kto je to, Pane, aby som v neho veril? 37 Ježiš mu povedal: Už si ho videl; je to ten, čo sa s tebou rozpráva. 38 A on povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. 39 Tu Ježiš povedal: Súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, oslepli. 40 Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: Vari sme aj my slepí? 41 Ježiš im odpovedal: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: Vidíme, a tak váš hriech zostáva.
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  Candle biblický atlas

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)