Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Ježiš na slávnosti stánkov

  1 Potom Ježiš chodil po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. 2 Blížil sa však židovský sviatok, slávnosť stánkov. 3 Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! 4 Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. 5 Totiž ani jeho bratia neverili v neho. 6 Ježiš im povedal: Môj čas ešte nenastal, ale pre vás je stále vhodný čas. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. 9 Toto im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď jeho bratia odišli na sviatky, šiel aj on, no nie verejne, ale akoby potajomky. 11 Židia ho na slávnostiach hľadali a hovorili: Kdeže je? 12 Aj v zástupoch sa o ňom veľa rozprávalo. Jedni vraveli: Je dobrý! Iní tvrdili: Nie je, iba čo zvádza ľud! 13 Nik však o ňom nehovoril verejne zo strachu pred Židmi.

  Ježiš vyučuje v chráme

  14 Keď už prešla polovica sviatkov, vystúpil Ježiš hore do chrámu a vyučoval. 15 Židia sa čudovali a hovorili: Ako to, že sa tento vyzná v Písmach, hoci sa neučil? 16 Ježiš im odpovedal: Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17 Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba. 18 Kto hovorí sám od seba, hľadá svoju vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a niet v ňom neprávosti. 19 Či vám Mojžiš nedal zákon? Nik z vás však zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť? 20 Zástup odpovedal: Si posadnutý démonom. Ktože ťa chce zabiť? 21 Ježiš im odpovedal: Jeden skutok som vykonal a všetci sa čudujete. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku — hoci nepochádza od Mojžiša, ale od otcov — obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Ak človek prijíma obriezku v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa potom hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa vzhľadu, ale súďte spravodlivo! 25 Nato sa ozvali niektorí Jeruzalemčania: Či to nie je ten, ktorého chcú zabiť? 26 Pozrite, hovorí verejne, a nič mu nepovedia. Vari už aj poprední muži naozaj spoznali, že je to Mesiáš? 27 Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, keď však príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je. 28 Keď Ježiš učil v chráme, zvolal: Aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ja som neprišiel sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a toho vy nepoznáte. 29 Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal. 30 Chceli ho teda chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku, lebo ešte neprišla jeho hodina. 31 Mnohí zo zástupu však uverili v neho a hovorili: Urobí azda Mesiáš, keď príde, viac znamení ako tento?

  Úklady farizejov proti Ježišovi

  32 Farizeji počuli, že to zástup hovorí o ňom. Veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili. 33 No vtedy povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. 34 Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete. 35 Vtedy si Židia medzi sebou hovorili: Kam chce odísť, že ho nenájdeme? Chce ísť azda do gréckej diaspóry a učiť Grékov? 36 Čo je to za reč, ktorú povedal: Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete?

  Živá voda

  37 Posledný veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, 38 kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. 39 To povedal o Duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uveria. Duch Var. + Svätý totiž ešte nebol Var. + daný, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.

  Spory o Ježišovi

  40 Niektorí zo zástupu, čo počuli tieto slová, povedali: Je to naozaj prorok. 41 Iní tvrdili: Je to Mesiáš! Ďalší však namietali: Vari Mesiáš príde z Galiley? 42 Či Písmo nehovorí, že Mesiáš vzíde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehema, v ktorom býval Dávid? 43 A tak vznikla v zástupe preňho roztržka. 44 Niektorí z nich ho chceli chytiť, ale nik nepoložil na neho ruku. 45 Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali: Prečo ste ho nepriviedli? 46 Sluhovia odpovedali: Človek takto nikdy nehovoril. 47 Tu im farizeji vyčítali: Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? 48 Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? 49 Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty! 50 Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom: 51 Či náš zákon súdi človeka, skôr než ho vypočuje a zistí, čo robí? 52 Odpovedali mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj Písma a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane. 53 A každý odišiel do svojho domu. Var. – Jn 7,53–8,11.
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)