Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Evanjelium podľa Jána
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21

  Záložky

  Nasýtenie zástupu

  1 Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiadského mora. 2 Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. 3 Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. 4 Blížila sa Pascha, židovský sviatok. 5 Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? 6 Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. 7 Filip mu odpovedal: Ani za dvesto denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. 8 Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: 9 Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby; ale čo je to pre toľkých? 10 Ježiš prikázal: Usaďte ľudí! Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo päťtisíc mužov. 11 Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim; podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. 12 Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: Pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo nazmar! 13 Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi dvanásť košov. 14 Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili: Toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. 15 Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám.

  Ježiš chodí po mori

  16 Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, 17 nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k nim ešte nevrátil. 18 More sa búrilo, keďže dul silný vietor. 19 Odplavili sa asi na dvadsaťpäť až tridsať stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi. Naľakali sa. 20 On im však povedal: Ja som to, nebojte sa! 21 Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili.

  Ježiš — chlieb života

  22 Na druhý deň si zástup, čo zostal na druhej strane mora, všimol, že tam bola iba jediná loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že učeníci odišli sami. 23 Prišli aj iné loďky z Tiberiady blízko k miestu, kde jedli chlieb po tom, čo Pán dobrorečil. 24 Keď zástup videl, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci, nastúpili aj oni na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. 25 Keď ho našli na druhej strane mora, povedali mu: Rabbi, kedy si sa sem dostal? 26 Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. 27 Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou. 28 Oni mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? 29 Ježiš im odpovedal: Toto je Boží skutok, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. 30 Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Dal im jesť chlieb z neba. 32 Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj Otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, 33 pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Oni mu povedali: Pane, vždy nám dávaj tento chlieb! 35 Ježiš im odpovedal: Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hladovať a kto verí vo mňa, nebude smädný. Nikdy. 36 No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. 37 Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne, a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. 38 Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. 39 A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich vzkriesil v posledný deň. 40 Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 41 Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba, 42 a namietali: Vari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako to, že teraz hovorí: Zostúpil som z neba? 43 Ježiš im odpovedal: Nešomrite medzi sebou! 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesim v posledný deň. 45 U prorokov je napísané: Všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. 46 Nie že by niekto bol videl Otca; Otca videl iba ten, kto je od Boha. 47 Amen, amen, hovorím vám: Kto verí Var. + vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli. 50 Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. 52 Nato sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? 53 Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. 59 To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume.

  Účinky Ježišovej reči

  60 Vtedy mnohí z jeho učeníkov, čo to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč. Kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš sám vedel, že jeho učeníci proti tomu šomrú, povedal im: Toto vás pohoršuje? 62 A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? 63 Duch oživuje, telo nič neosoží! Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. 64 No medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž vedel od začiatku, ktorí neveria a kto ho zradí. 65 A dodal: Preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od Otca.

  Petrovo vyznanie

  66 Preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. 67 Tu povedal Ježiš Dvanástim: Aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života 69 a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý Var. Kristus, Syn živého Boha. 70 Ježiš im odpovedal: Nevyvolil som si vás azda Dvanástich? No jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť — jeden z Dvanástich.
 • Evanjelium podľa Jána
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Roháčkov preklad v koži s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad, štandardný formát aj s orientačnými výrezmi

  Roháčkov preklad vo vreckovom formáte

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)