Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Desať Božích prikázaní

  1 Boh hovoril všetky tieto slová:20,1 Neh 9,13; Sir 45,5; Sk 7,38 2 „Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov.20,2-17 Dt 5,6-2120,2 Ex 6,6; Jer 31,33; 34,13; Oz 13,4 3 Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!20,3 Dt 5,7; 6,4-5; Joz 24,14.18-24; Iz 45,5-6; 1Kor 8,4-6 4 Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou!20,4 Lv 26,1; Dt 4,15-19; Iz 40,18-20; Rim 1,23; 1Pt 2,22 5 Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, čo ma nenávidia,20,5 Ex 34,14; Dt 4,24; 6,15; 32,21; Jer 32,18; Ez 18,1-4; Sir 5,6; 16,12 6 ale milosť preukazujem tisícom tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania.20,6 Ex 34,7; Dt 5,29; 7,9; Ž 105,8; Rim 11,28-29 7 Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!20,7 Lv 19,12; 24,11-16; Jk 5,12 8 Pamätaj na sobotný deň20,8 Hebr. jóm haššabbát., že ho máš svätiť!20,8 Ex 31,13-14; Iz 56,4-6 9 Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu.20,9 Ex 23,12; Lk 13,14 10 Siedmy deň je sobota pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach.20,10 Ez 20,12; Mk 2,27-28; Jn 7,23 11 Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a v siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal sobotný deň a posvätil ho.20,11 Gn 2,2-3; Ex 31,17 12 Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh!20,12 Ex 21,15-17; Dt 5,16; 27,16; Tob 4,3; Sir 3,1; 7,27; Mt 15,4-6; Ef 6,1-3 13 Nezabiješ!20,13 Gn 9,5-6; Ex 21,12.14.20; Mt 5,21-22 14 Nescudzoložíš!20,14 Lv 18,10; 20,10; Sir 23,23; Mt 5,27-28; Rim 7,2-3 15 Nepokradneš!20,15 Lv 6,1-7; 19,11; Ef 4,28; 1Tes 4,6 16 Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu.20,16 Ex 23,1.6-7; Dt 19,15-21; Ef 4,25; 1Tim 1,10 17 Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“20,17 Gn 3,6; Mt 5,28; 13,22; Rim 7,7 18 Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiaci vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obďaleč20,18 Ex 19,16-18; Jer 23,23 19 a Mojžišovi povedali: „Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli.“20,19 Ex 33,20; Dt 5,5.23-27; Heb 12,18-19 20 Mojžiš odpovedal ľudu: „Nebojte sa, veď Boh vás prišiel skúšať, aby ste sa ho báli a nehrešili.“20,20 Dt 13,4; 1Sam 12,20; Prís 3,7; 14,27; Koh 12,13; Iz 8,13; 41,10 21 Ľud zostal stáť obďaleč a Mojžiš sa priblížil k oblaku, v ktorom bol Boh.20,21 Dt 5,5; 1Krľ 8,12; 1Tim 6,16

  Predpisy o oltári

  22 Hospodin povedal Mojžišovi: „Toto povedz Izraelitom: ‚Videli ste, že som sa s vami rozprával z neba.20,22 Dt 4,36; Neh 9,13; Heb 12,25-26 23 Toto mi nerobte: nerobte si pre seba strieborných ani zlatých bohov.‘20,23 Ex 20,3-5; 32,1-4 24 Urobíš mi oltár z hliny a budeš mi na ňom obetovať spaľované obety a obety spoločenstva, svoje ovce a dobytok. Na každé miesto, na ktorom ti budem pripomínať svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa.20,24 Ex 21,1-8; 2Krľ 5,17; Jn 4,24 25 Ak mi budeš robiť oltár z kameňa, nestavaj ho z okresaných kameňov. Keby si ich okresával dlátom, znesvätil by si ich.20,25 Dt 27,5-6; Joz 8,31; 1Mak 4,47 26 Na môj oltár nebudeš vystupovať po stupňoch, aby sa pritom neodkryla tvoja nahota.20,26 Ex 28,42-43; Koh 4,17
 • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)