Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Ôsma rana: kobylky

  1 Potom Hospodin povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi. Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som medzi nimi urobil tieto svoje znamenia10,1 Ex 4,21; 1Sam 4,8; 6,6 2 a aby si rozprával svojim synom a vnukom o tom, čo som vykonal v Egypte, ako aj o znameniach, ktoré som u nich urobil, a aby ste vedeli, že ja som Hospodin.“10,2 Ex 6,2.8; Dt 4,9; Ž 78,5-6 3 Mojžiš a Áron odišli k faraónovi a povedali mu: „Toto hovorí Hospodin, Boh Hebrejov: ‚Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!10,3 Ex 5,3; Prís 1,21 4 Ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, už zajtra pošlem na tvoje územie kobylky. 10,4 Ex 7,27; 8,6; 9,2.5; Múd 16,9; Zj 9,3 5 Pokryjú zem, takže ju nebude možné vidieť. Zožerú aj zvyšok, čo vám zostal po ľadovci, a na poli poobžierajú všetky pučiace stromy.10,5 Joel 1,4; 2,25 6 Naplnia tvoje domy, domy všetkých tvojich služobníkov i domy všetkých Egypťanov. Niečo také nevideli ani tvoji otcovia, ani tvoji dedovia odvtedy, čo boli na zemi, až dodnes.‘“ Potom sa Mojžiš obrátil a odišiel od faraóna. 7 Faraónovi služobníci povedali: „Dokedy nás tento bude ohrozovať? Prepusť ten ľud, nech slúži Hospodinovi, svojmu Bohu! Neuvedomuješ si, že Egyptu hrozí zánik?“10,7 Prís 29,6; Iz 8,14 8 Potom Mojžiša a Árona priviedli opäť k faraónovi, ktorý im povedal: „Choďte a slúžte Hospodinovi, svojmu Bohu! Kto vlastne má odísť?“ 9 Mojžiš odpovedal: „Odídeme so svojimi deťmi a starcami, so svojimi synmi a dcérami; pôjdeme so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme slávnosť na počesť Hospodina.“10,9 Ex 5,1; Joz 24,15 10 Faraón im povedal: „Nech je tak Hospodin s vami, ako ja prepustím vás a vaše deti. Vy však iste máte nejaký zlý úmysel. 11 Nie tak! Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hospodinovi. Veď to ste chceli.“ S tým ich vyhnali od faraóna.10,11 Ex 10,28 12 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobylky a požrali v krajine všetky byliny zeme, všetko, čo zostalo po ľadovci!“ 13 Mojžiš zodvihol palicu nad Egypt a Hospodin prihnal na krajinu východný vietor, ktorý dul po celý deň a celú noc. Ráno východný vietor privial kobylky.10,13 Ž 78,46; Joel 1,2-4 14 Kobylky prileteli na celý Egypt a spustili sa na celé jeho územie v takom množstve, aké nikdy predtým nebolo a nikdy ani nebude.10,14 Ž 105,34-35; Zj 9,3-7 15 Pokryli povrch celej krajiny, takže sa celkom zatemnila. Kobylky požrali všetky byliny na zemi i všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci. V celom Egypte nezostalo nič zelené ani na stromoch, ani na bylinách. 16 Faraón náhle povolal Mojžiša a Árona a povedal: „Zhrešil som proti Hospodinovi, vášmu Bohu, i proti vám.10,16 Ex 9,27; 2Sam 19,20 17 Prosím, zbav ma ešte tentoraz hriechu. Modlite sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby odvrátil odo mňa túto smrť!“10,17 Ex 8,4; 1Sam 15,25; Sk 8,24 18 Mojžiš teda odišiel od faraóna a prosil Hospodina. 19 Hospodin obrátil vietor, takže víchrica od mora odniesla kobylky a vrhla ich do vôd Trstinového mora. Na celom egyptskom území z nich nezostala ani jediná.10,19 Ex 8,27; 10,13; 14,28 20 Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce, takže Izraelitov neprepustil.10,20 Ex 4,21; 11,10

  Deviata rana: tma

  21 Hospodin povedal Mojžišovi: „Vystri ruku k nebu a na Egypt doľahne taká hustá tma, že sa bude dať nahmatať!“10,21 Mt 27,45; Múd 17,1–18,4; Zj 16,10-11 22 Mojžiš vystrel ruku k nebu a v celom Egypte nastala tri dni trvajúca hustá tma.10,22 Ž 105,28 23 Ľudia sa navzájom nevideli; tri dni sa nikto neodvážil pohnúť z miesta. Tam však, kde bývali Izraeliti, bolo svetlo.10,23 Múd 18,1 24 Vtedy faraón zavolal Mojžiša a povedal: „Choďte, slúžte Hospodinovi! Nechajte tu len ovce a dobytok. Aj deti môžu ísť s vami.“10,24 Ex 8,24; 10,10 25 Mojžiš odpovedal: „Ty sám nám musíš dať, čo potrebujeme na obety s hostinou a na spaľované obety, aby sme ich priniesli Hospodinovi, svojmu Bohu. 26 S nami pôjdu aj naše stáda; nezostane tu ani kopyto, lebo z nich si vyberieme, čo bude potrebné na službu Hospodinovi, nášmu Bohu. My ešte nevieme, čo treba obetovať Hospodinovi, kým ta neprídeme.“10,26 Ex 12,32 27 Hospodin však zatvrdil srdce faraóna a ten ich nechcel prepustiť.10,27 Ex 4,21 28 Faraón povedal Mojžišovi: „Odíď odo mňa! Neopováž sa mi ukázať na oči, lebo v deň, keď ťa uvidím, zomrieš!“ 29 Mojžiš odpovedal: „Nech je tak, ako si povedal; už sa ti neukážem na oči.“10,29 Heb 11,27
 • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)