Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Druhá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  Záložky

  Judský kráľ Chizkija

  1 V treťom roku vlády izraelského kráľa Hošeu, Elovho syna, sa stal kráľom Chizkija, syn Acháza, judského kráľa.18,1-8 2Krn 29–3118,1 2Krľ 16,20 2 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a dvadsaťdeväť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Zecharjova dcéra, sa volala Abija.18,2 2Krn 29,1 3 Robil to, čo uznáva Hospodin za správne, presne podľa vzoru svojho praotca Dávida.18,3 2Krľ 12,3; 14,3; 20,3 4 Odstránil výšiny, rozmlátil posvätné stĺpy, zoťal posvätný kôl a rozbil bronzového hada, ktorého zhotovil Mojžiš. Až dovtedy mu totiž Izraeliti pálili tymian a nazvali ho Nechuštán.18,4 Nm 21,8n 5 Dúfal v Hospodina, Boha Izraela, a nikto spomedzi všetkých ďalších i predošlých judských kráľov sa mu nevyrovnal.18,5 2Krľ 23,25 6 Pevne sa pridržiaval Hospodina, neodstúpil od neho, ale zachovával prikázania, ktoré dal Hospodin Mojžišovi. 7 Hospodin bol s ním, takže mal úspech v každom svojom podujatí. Asýrskemu kráľovi sa vzoprel a nepoddal sa mu. 8 On to bol, kto porazil Filištíncov až po Gazu a jej územie, vrátane strážnej veže a opevneného mesta. 9 Vo štvrtom roku vlády kráľa Chizkiju, čo je siedmy rok vlády izraelského kráľa Hošeu, Elovho syna, vytiahol asýrsky kráľ Šalmaneser proti Samárii a obľahol ju.18,9-12 2Krľ 17,3-6 10 Po troch rokoch ju dobyli. Samária padla v šiestom roku vlády Chizkiju, čo je deviaty rok vlády izraelského kráľa Hošeu. 11 Asýrsky kráľ presídlil Izraelitov do Asýrie a usadil ich v Chalachu, Chabóre, pri rieke Gozán a v médskych mestách. 12 To preto, že neposlúchali svojho Boha Hospodina, ale porušovali jeho zmluvu a všetko, čo prikázal Hospodinov služobník Mojžiš, zanedbávali a nekonali podľa toho.

  Sancheríbova výprava proti Judsku

  13 V štrnástom roku vlády kráľa Chizkiju vytiahol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným judským mestám a zmocnil sa ich.18,13-37 2Krn 32,1-19; Iz 36,1-2218,13 2Krľ 20,1-19; Sir 48,18 14 Judský kráľ Chizkija odkázal asýrskemu kráľovi do Lachíša: „Urobil som chybu. Odtiahni odo mňa. Čo mi naložíš, ponesiem.“ Asýrsky kráľ požadoval od judského kráľa Chizkiju tristo talentov striebra a tridsať talentov zlata. 15 Chizkija odovzdal všetko striebro, ktoré sa nachádzalo v Hospodinovom dome a v pokladniciach kráľovského paláca.18,15 2Krľ 12,19; 16,8 16 V tom čase olúpal Chizkija dvere Hospodinovho chrámu, ako i zárubne, ktoré sám judský kráľ Chizkija obložil, a odovzdal to asýrskemu kráľovi. 17 Asýrsky kráľ poslal z Lachíša ku kráľovi Chizkijovi do Jeruzalema hlavného veliteľa, hlavného dvorana a rabšaka18,17 Vysoká vojenská hodnosť, dosl. hlavný pohárnik. so silným vojskom. Tí vytiahli a prišli k Jeruzalemu. Vyšli a zastali pri vodovode Horného rybníka, ktorý je na ceste k Valchárovmu poľu.18,17 Iz 7,3 18 Dovolávali sa kráľa. Vyšiel k nim však Chilkijov syn Eljakím, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joách, Asáfov syn. 19 Rabšake na nich zavolal: „Odkážte Chizkijovi: Takto vraví veľkráľ, kráľ asýrsky: ‚Na čo sa ešte spoliehaš? 20 Nazdávaš sa, že číre slovo je už radou a silou do boja? Na koho sa vlastne spoliehaš, že mi kladieš odpor? 21 Istotne sa spoliehaš na Egypt, na tú nalomenú trstinu! Kto sa však o ňu oprie, vnikne mu do dlane a prebodne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ ku všetkým, čo sa na neho spoliehajú.18,21 Ez 29,6n 22 Možno mi poviete: Spoliehame sa na svojho Boha Hospodina. Bol to však práve Chizkija, čo odstránil jeho výšiny a oltáre a nariadil Judsku a Jeruzalemu: Pred týmto oltárom v Jeruzalame sa budete klaňať.18,22 Dt 12,14 23 Teraz môžeš s mojím pánom, asýrskym kráľom, uzavrieť stávku. Dám ti dvetisíc koní, ak si na ne zoženieš jazdcov. 24 Ako by si sa mohol v boji zraziť čo len s najchatrnejším služobníkom môjho pána? Ty sa však pre vozy a jazdcov spoliehaš na Egypt. 25 Nevypravil som sa predsa bez Hospodina proti tomuto mestu, aby som ho zničil. Hospodin mi povedal: Vyprav sa proti tejto krajine a znič ju!‘“ 26 Vtedy povedal Eljakím, Chilkijov syn, Šebna a Joách rabšakovi: „Hovor so svojimi služobníkmi radšej po aramejsky, veď tomu rozumieme. Nehovor však s nami po judsky pred ľudom, ktorý je na hradbách.“ 27 Rabšake im však odpovedal: „Vari ma môj pán poslal predniesť tieto slová vášmu pánovi a tebe? Nie azda mužom, ktorí sedia na hradbách a spolu s vami budú jesť svoje výkaly a piť svoj moč?“ 28 Rabšake si zastal a kričal po judsky: „Čujte odkaz veľkráľa, kráľa asýrskeho: 29 Takto vraví kráľ: ‚Nedajte sa balamutiť Chizkijom, pretože vás nemôže vyslobodiť z mojej moci. 30 Nech vo vás Chizkija nevzbudzuje nádej v Hospodina tvrdením: Hospodin nás iste vyslobodí a toto mesto sa nedostane do moci asýrskeho kráľa.‘ 31 Nepočúvajte Chizkiju, lebo takto vraví asýrsky kráľ: ‚Vzdajte sa a prejdite ku mne! Tak bude každý jesť zo svojho viniča i figovníka a piť vodu zo svojej studne,18,31 1Krľ 5,5; Mich 4,4; Zach 3,10 32 kým neprídem a nepoberiem si vás do krajiny, ako je vaša, do krajiny obilia a muštu, do krajiny chleba a viníc, do krajiny olív, oleja a medu. Zvoľte si život, a nie smrť! Preto nepočúvajte Chizkiju, lebo vás balamutí tvrdením: Hospodin nás vyslobodí. 33 Vyslobodil azda niektorý z bohov národov svoju krajinu z moci asýrskeho kráľa?18,33-34 Iz 10,9-11 34 Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu, kde bohovia Sefarvajimu, Heny a Ivvy? Vyslobodili azda Samáriu z mojej moci? 35 Ktorý zo všetkých tých bohov krajín si mohol vyslobodiť krajinu z mojej moci? Žeby Hospodin vyslobodil Jeruzalem z mojej moci?‘“ 18,35 Dan 3,15 36 Ľud však mlčal a ani sa neozval, lebo mu kráľ zakázal odpovedať. 37 Správca paláca Eljakím, Chilkijov syn, pisár Šebna a kancelár Joách, Asáfov syn, prišli v roztrhnutých šatách ku Chizkijovi a oznámili mu slová rabšaka.
 • Druhá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)