Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Druhá kniha kráľov
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25

  Záložky

  Judský kráľ Azarja

  1 V dvadsiatom siedmom roku vlády izraelského kráľa Jarobeáma sa stal judským kráľom Amacjov syn Azarja.15,1-7 2Krn 26,1-2315,1-2 2Krľ 14,21 2 Mal šestnásť rokov, keď sa stal kráľom, a päťdesiatdva rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, pôvodom z Jeruzalema, sa volala sa Jecholja. 3 Robil to, čo Hospodin uznáva za správne, presne podľa vzoru svojho otca Amacju.15,3-4 2Krľ 14,3n 4 Výšiny však nezanikli. Ľud na nich ešte stále obetoval a pálil tymian. 5 Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti. Býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jotám viedol palác a spravoval prostý ľud.15,5 Lv 13,46 6 Ostatné Azarjove príbehy i všetko, čo vykonal, je zapísané v Kronike judských kráľov. 7 Keď sa Azarja uložil k svojim predkom, pochovali ho k nim v Dávidovom meste. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Jotám.15,7 2Krľ 15,32

  Izraelský kráľ Zekarja

  8 V tridsiatom ôsmom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii na šesť mesiacov Jarobeámov syn Zecharja.15,8 2Krľ 14,29 9 Robil Hospodinovi naprotiveň podľa príkladu svojich otcov. Nevzdal sa hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech.15,9 1Krľ 12,26-33; Am 7,9 10 Jabéšov syn Šallúm sa proti nemu vzbúril, za prítomnosti ľudu ho zabil a po jeho smrti sa stal kráľom. 11 Ostatné Zecharjove príbehy sú zapísané v Kronike izraelských kráľov. 12 Hospodinovo slovo, ktoré vyriekol o Jehuovi, znelo: „Tvoji potomkovia budú až do štvrtého pokolenia sedieť na izraelskom tróne.“ Tak sa aj stalo.15,12 2Krľ 10,30

  Izraelský kráľ Šallúm

  13 Jabéšov syn Šallúm sa stal kráľom v tridsiatom deviatom roku vlády judského kráľa Uzziju. Vládol jeden mesiac v Samárii. 14 Potom Menachém, Gadiho syn, vytiahol z Tirce, vtrhol do Samárie, porazil Jabéšovho syna Šallúma, usmrtil ho a stal sa po ňom kráľom. 15 Ostatné Šallúmove príbehy, vzburu, ktorú vyvolal, možno nájsť zapísané v Kronike izraelských kráľov. 16 Vtedy Menachém rozdrvil Tappúach15,16 Hebr. Tifsach. i všetko, čo v ňom bolo, aj jeho územie od Tirce odvetou za to, že mu neotvorili brány. Rozdrvil ho a všetky jeho tehotné ženy rozpáral.15,16 Joz 12,24; 2Krľ 8,12

  Izraelský kráľ Menachém

  17 V tridsiatom deviatom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal kráľom nad Izraelom v Samárii na desať rokov Gadiho syn Menachém. 18 Robil Hospodinovi naprotiveň. Po celé svoje obdobie sa nevzdal hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech.15,18 2Krľ 15,9 19 Keď do krajiny vtrhol asýrsky kráľ Púl, Menachém mu dal tisíc talentov striebra, aby si tak zaistil jeho podporu na upevnenie vlastnej kráľovskej moci.15,19 2Krľ 15,29 20 Menachém rozvrhol tú sumu na všetkých zámožných Izraelitov na úhradu asýrskemu kráľovi, a to päťdesiat šeklov na osobu. Asýrsky kráľ nato odtiahol a nezdržoval sa v tamojšom kraji.15,20 2Krľ 23,35 21 Ostatné Menachémove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v Kronike izraelských kráľov. 22 Keď sa Menachém uložil k svojim predkom, stal sa po ňom kráľom jeho syn Pekachja.

  Izraelský kráľ Pekachja

  23 V päťdesiatom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal v Samárii na dva roky kráľom nad Izraelom Menachémov syn Pekachja. 24 Robil Hospodinovi naprotiveň. Nevzdal sa hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech.15,24 2Krľ 15,9.18 25 Jeho pobočník Pekach, Remaljov syn, zosnoval proti nemu vzburu s päťdesiatimi Gileádovcami a zabil ho v opevnenej veži kráľovského paláca v Samárii, ako i Argóba a Arjeho. Keď ho zabil, stal sa po ňom kráľom.15,25 2Krľ 15,10.15.25.30 26 Ostatné Pekachjove príbehy, všetko, čo vykonal, je zapísané v Kronike izraelských kráľov.

  Izraelský kráľ Pekach

  27 V päťdesiatom druhom roku vlády judského kráľa Azarju sa stal v Samárii na dvadsať rokov kráľom nad Izraelom Remaljov syn Pekach. 28 Robil Hospodinovi naprotiveň. Nevzdal sa hriechov Nebátovho syna Jarobeáma, ktorý zviedol Izrael na hriech. 29 Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pileser, zabral Ijón, Abél-Bét-Maachu, Janóach, Kedeš, Chacór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftali a ľud presídlil do Asýrie.15,29 1Krn 5,26 30 Vtedy Elov syn Hošea roznietil vzburu proti Remaljovmu synovi Pekachovi a zabil ho. Po jeho smrti v dvadsiatom roku vlády Uzzijovho syna Jotáma sa stal po ňom kráľom.15,30 2Krľ 17,1 31 Ostatné Pekachove príbehy i všetko, čo vykonal, je zapísané v Kronike izraelských kráľov.

  Judský kráľ Jótam

  32 V druhom roku vlády izraelského kráľa Pekacha, syna Remalju, sa stal kráľom Jotám, syn judského kráľa Uzziju.15,32-38 2Krn 27,1-9 33 Mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Cadókova dcéra, sa volala Jeruša. 34 Robil to, čo Hospodin uznáva za správne, presne podľa vzoru svojho otca Uzziju.15,34-35 2Krľ 15,3-4 35 Ibaže výšiny ešte nezanikli. Ľud stále obetoval a pálil na výšinách tymian. On postavil Hornú bránu Hospodinovho domu. 36 Ostatné Jotámove príbehy i to, čo vykonal, je zapísané v Kronike judských kráľov. 37 V tých časoch začal Hospodin posielať proti Judsku sýrskeho kráľa Recína a Remaljovho syna Pekacha.15,37 2Krľ 16,5 38 Jotám sa uložil k svojim predkom a pochovali ho k jeho predkom v meste svojho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom Acház.
 • Druhá kniha kráľov
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)