Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Ďalší Júdovi potomkovia

  1 Júdovi synovia: Perec, Checrón, Karmi, Chúr a Šobál.4,1 1Krn 2,4-6 2 Reaja, Šobálov syn, splodil Jachata, Jachat splodil Achumaja a Lahada. To sú coreanské rody.4,2 1Krn 2,53 3 Toto sú Etámovi synovia: Jezreel, Jišma a Jidbáš, ich sestra sa volala Haclelponi, 4 ďalej Penuel, otec Gedóra, a Ezer, otec Chušu. To sú synovia Chúra, prvorodeného Efraty, otca Betlehema.4,4 1Krn 2,19.50 5 Ašchúr, otec Tekóu, mal dve ženy: Chelu a Naaru. 6 Naara mu porodila Achuzzáma, Chefera, Temnovcov a Achaštarejcov. To sú synovia Naary. 7 Synovia Chely: Ceret, Jecóchar, Etnán. 8 Kóc splodil Anúba, Haccobebu a rody Acharchela, Harúmovho syna. 9 Jabbéc bol vo väčšej úcte než jeho bratia. Jeho matka mu dala meno Jabbéc so slovami: „V bolesti som ho porodila.“ 10 Jabbéc vyslovil Bohu Izraela želanie: „Kiežby si ma požehnával a rozšíril moje územie. Tvoja ruka nech ma sprevádza a zbaví zlého, aby som nemal trápenie!“ Boh jeho prosbu splnil. 11 Kelúb, Šuchov brat, splodil Mechíra, Eštónovho otca. 12 Eštón splodil Bét-Rafu, Paséacha, Techinnu, otca Ír-Nacháša. To sú muži z Rechy. 13 Kenazovi synovia: Otníel a Seraja. Synovia Otníela: Chatat a Meonotaj.4,13 Joz 15,17; Sdc 1,13 14 Meonotaj splodil Ofru, Seraja splodil Joába, otca Gé-Charašíma4,14 Hebr. Gé-Charaším = Údolie remeselníkov., boli tam totiž remeselníci. 15 Synovia Kaléba, Jefunneho syna: Iru, Ela a Naam. Elov syn bol Kenaz.4,15 Nm 13,6; 14,6 16 Jehallelelovi synovia: Zíf, Zifa, Tirja a Asarel. 17 Ezrovi synovia: Jeter, Mered, Éfer a Jalón. Jeter splodil Mirjáma, Šammaja a Jišbácha, otca Eštemou. 18 Jeho judská žena porodila Jereda, otca Gedóra, Chebera, otca Socha, Jekutíela, otca Zanóacha. To sú synovia Bitje, faraónovej dcéry, ktorú si vzal Mered. 19 Synovia Hodijovej ženy, sestry Nachama, otca Keilu Garmijského a Eštemou Maachátskeho. 20 Šimónovi synovia: Amnón, Rinna, Ben-Chanán a Tilón. Jišeiho synovia: Zochét a Ben-Zochét. 21 Synovia Šelu, Júdovho syna: Ér, otec Lechu, Lada, otec Marešu, a rody tkáčov ľanu z Bét-Ašbey,4,21 1Krn 2,3 22 ďalej Jokím, muži z Kozeby Joáš a Saráf, ktorí vládli v Moábsku a vrátili sa do Lechemu. To sú však dávne príbehy. 23 Boli to hrnčiari a obyvatelia Netaímu a Gedery. Bývali tam pri kráľovi v jeho službe.

  Šimeónovi potomkovia

  24 Šimeónovi synovia: Nemuel, Jamín, Jaríb, Zerach, Šaúl.4,24 Gn 46,10; Ex 6,15; Nm 26,12-14 25 Jeho syn Šallúm, jeho syn Mibsám, jeho syn Mišma. 26 Synovia Mišmu: jeho syn Chammuel, jeho syn Zakkúr, jeho syn Šimei. 27 Šimei mal šestnásť synov a šesť dcér, no jeho bratia neoplývali synmi, takže všetky ich rody neboli také početné ako Júdovci. 28 Bývali v Beér-Šebe, v Molade v Chacar-Šuále,4,28-33 Joz 19,2-8 29 v Bilhe, v Eceme, v Tolade, 30 v Betueli, v Chorme, v Ciklagu, 31 v Bét-Markabóte, v Chacar-Susíme, v Bét-Biri a v Šaarajime. To boli ich mestá až do Dávidovho kraľovania. 32 Ich dediny boli: Etám, Ajin, Rimmón, Tóchen, Ašán, päť miest 33 a všetky dediny v okolí týchto miest až po Baal. To boli ich sídla. Mali i svoj rodový zoznam. 34 Mešobáb, Jamléch, Amacjov syn Joša, 35 Joel, Jehu, syn Jošibju, syna Seraju, syna Asíela, 36 Eljoenaj, Jaakoba, Ješochaja, Asaja, Adíel, Jesimíel, Benaja, 37 Ziza, syn Šifeiho, syna Allóna, syna Jedaju, syna Šimriho, syna Šemaju. 38 Títo menovaní boli kniežatami vo svojich rodoch. Ich rodiny sa veľmi rozmnožili. 39 Odišli smerom ku Gedóru a na východ údolia hľadať si pašu pre svoje stáda. 40 Našli výdatnú a dobrú pašu. Krajina na obe strany priestranná bola pokojná a bezpečná, lebo krajinu predtým obývali Chámovci.4,40 Gn 10,6-20; 1Krn 1,8-16 41 Títo označení menami prišli za čias judského kráľa Chizkiju, rozbili ich stany a na Meuncoch, ktorých tam našli, vykonali hubiacu kliatbu a tak je to dodnes. Usadili sa na ich mieste, lebo tam mali pastvu pre svoje stáda.4,41 2Krľ 18,1 42 Časť Šimeónovcov, asi päťsto mužov, odišla k seírskemu pohoriu. V ich čele stáli Pelatja, Nearja, Refaja, Uzzíel, Jišeiho synovia. 43 Pobili zvyšok obyvateľov po Amalékovi a bývajú tam dodnes.4,43 Ex 17,14; 1Sam 15,3.8; 30,17; 2Sam 8,12
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)