Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Synovia Izraela

  1 Toto sú Izraelovi synovia: Rúben, Šimeón, Lévi, Júda, Jissachár, Zebulún,2,1-2 Gn 29,32–30,24; 35,23-26; Ex 1,2-4; Rim 14,7 2 Dán, Jozef, Benjamín, Naftali, Gád a Ašér.

  Júdovi potomkovia

  3 Júdovi synovia: Ér, Onán a Šela, traja, ktorých mal so Šúovou dcérou, Kanaánčankou. Ér, Júdov prvorodený, sa však znepáčil Hospodinovi, preto ho usmrtil.2,3-17 1Krn 4,1-232,3 Gn 38,1-7; 46,12 4 Jeho nevesta Tamar mu porodila Pereca a Zeracha. Všetkých Júdových synov bolo päť.2,4 Gn 38,29n 5 Perecovi synovia: Checrón a Chamúl.2,5 Gn 46,12 6 Zerachovi synovia: Zimri, Etán, Hemán, Kalkól a Dara, spolu päť.2,6 1Krľ 5,11 7 Karmiho syn bol Achár, ktorý priviedol Izrael do skazy tým, že nedodržal hubiacu kliatbu.2,7 Joz 7,1-26 8 Etánovým synom bol Azarja. 9 Checrónovi sa narodili synovia: Jerachmeel, Rám a Kelubaj.2,9-13 Rút 4,19-22; Mt 1,3-5 10 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, knieža Júdovcov.2,10 Nm 1,7; 2,3; 7,12 11 Nachšón splodil Salmu a Salma splodil Boaza. 12 Boaz splodil Obéda, Obéd splodil Izaja. 13 Izaj splodil Eliába ako prvorodeného, Abinadába druhého, Šimeu tretieho,2,13-15 1Sam 16,6-13 14 Netaneela štvrtého, Radaja piateho, 15 Ocema šiesteho, Dávida siedmeho.2,15 1Sam 16,11n; 17,12 16 Ich sestry boli Ceruja a Abigajil. Synovia Ceruje: Abšaj, Joáb a Asael, traja.2,16-17 2Sam 2,18; 17,25 17 Abigajil porodila Amasu a Amasovým otcom bol Izmaelita Jeter.

  Kálebovi potomkovia

  18 Kaléb, Checrónov syn, splodil so ženami Azubou a Jeriót týchto synov: Ješera, Šobába a Ardóna.2,18 Joz 14,6 19 Po smrti Azuby si vzal Kaléb Efratu a tá mu porodila Chúra. 20 Chúr splodil Uriho a Uri splodil Becaleela.2,20 Ex 31,2 21 Potom vošiel Checrón k dcére Machíra, Gileádovho otca. Mal šesťdesiat rokov, keď si ju vzal, porodila mu Segúba. 22 Segúb splodil Jaíra, ktorý mal dvadsaťtri miest v Gileádskom kraji.2,22 Dt 3,14; Joz 13,30; Sdc 10,3-6; 1Krľ 4,13 23 No Gešúrci a Aramejčania im odobrali Chavvót-Jaír, Kenát a jeho osady, spolu šesťdesiat miest. Tí všetci sú synovia Machíra, Gileádovho otca. 24 Po Checrónovej smrti vošiel Kaléb k Efrate, žene svojho otca Checróna, a porodila mu Ašchúra, otca Tekóu.2,24 1Krn 4,5 25 Synovia Jerachmeela, Checrónovho prvorodeného, boli: prvorodený syn Rám, ďalej Buna, Oren, Ocem a Achija. 26 Jerachmeel mal aj druhú ženu menom Atara; tá bola Onámovou matkou. 27 Synovia Ráma, Jerachmeelovho prvorodeného, boli: Maac, Jamín a Eker. 28 Onámovi synovia boli: Šammaj a Jada. Šammajovi synovia: Nadáb a Abišúr. 29 Abišúrova žena sa volala Abihajil. Tá mu porodila Achbána a Molída. 30 Nadábovi synovia: Seled a Appajim. Seled nezanechal synov. 31 Appajimov syn bol Jišei, syn Jišeiho Šešán a syn Šešána Achlaj. 32 Synovia Jadu, Šammajovho brata: Jeter a Jonatán. Jeter nezanechal synov. 33 Jonatánovi synovia: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeela. 34 Šešán nemal synov, iba dcéry. Mal však egyptského sluhu menom Jarcha. 35 Tomu dal svoju dcéru za ženu. Porodila mu Attaja. 36 Attaj splodil Nátana, Nátan splodil Zabáda, 37 Zabád splodil Eflála, Eflál splodil Obéda, 38 Obéd splodil Jehua a Jehu splodil Azarju. 39 Azarja splodil Cheleca, Chelec splodil Elasu, 40 Elasa splodil Sismaja a Sismaj splodil Šallúma, 41 Šallúm splodil Jekamju a Jekamja splodil Elišamu. 42 Synovia Kaléba, Jerachmeelovho brata: prvorodený Meša, Zífov otec, a druhý syn Mareša, Chebrónov otec.2,42 1Krn 2,18 43 Chebrónovi synovia: Korach, Tappúach, Rekem a Šema. 44 Šema splodil Rachama, otca Jorkoáma a Rekem splodil Šammaja. 45 Šammajovým synom bol Maón a Maón bol otcom Bét-Cúra. 46 Efa, vedľajšia Kalébova žena, porodila Charána, Mocu a Gazéza. Charán splodil Gazéza. 47 Jahdajovi synovia: Regem, Jotám, Gešán, Pelet, Efa a Šaaf. 48 Maacha, Kalébova vedľajšia žena, porodila Šebera a Tirchanu. 49 Ďalej porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbenu a otca Gibeu. Kalébova dcéra bola Achsa.2,49 Joz 15,6; Sdc 1,12 50 Títo boli synovia Kaléba: Chúr, prvorodený Efraty, Šobál, otec Kirjat-Jearíma, 51 Salma, otec Betlehema, Charéf, otec Bét-Gadéra. 52 Šobál, otec Kirjat-Jearíma, mal synov: Haroeho a polovicu Menuchóťanov. 53 Rody Kirjat-Jearíma tvorili Jitrijci, Pútovci, Šumátovci a Mišraovci. Z nich pochádzali Coreanci a Eštaulci.2,53 1Krn 4,2 54 Salmovi synovia: Betlehem, Netofania, Atarót-Bét-Joáb, druhá polovica Manachatejov, inak Coreancov.2,54 1Krn 9,16 55 Rody pisárov, ktorí bývali v Jabéci: Tiratovci, Šimeatovci a Suchatovci. Oni boli Kéniti, ktorí pochádzali od Chammata, otca domu Rechába.2,55 Sdc 1,16; Jer 35
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)