Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Služba levitov a spevákov pri Hospodinovej arche

  1 V Dávidovom meste si Dávid postavil budovy, pripravil pre Božiu archu miesto, roztiahol nad ňou stan15,1-29 2Sam 6,12-1615,1 2Sam 6,17; 1Krn 16,1 2 a vyhlásil: „Nikto nesmie nosiť Božiu archu, iba leviti. Ich si totiž vyvolil Hospodin, aby ju nosili a vykonávali pri nej službu navždy.“15,2 Nm 4,2.15; Dt 10,8; 31,9.25 3 Dávid zhromaždil celý Izrael do Jeruzalema, aby vyniesli Hospodinovu archu na miesto, ktoré pre ňu pripravil.15,3 1Krľ 8,1 4 Nato zvolal Dávid Áronovcov a levitov: 5 z Kohátovcov predstaveného Uríela a stodvadsať jeho bratov, 6 z Merariovcov predstaveného Asaju a dvestodvadsať jeho bratov, 7 z Geršómovcov predstaveného Joela a stotridsať jeho bratov, 8 z Elicafánovcov predstaveného Šemaju a dvesto jeho bratov, 9 z Chebrónovcov predstaveného Elíela a osemdesiat jeho bratov, 10 z Uzzíelovcov predstaveného Amminadába a stodvanásť jeho bratov. 11 Potom povolal Dávid kňazov Cadóka a Ebjatára i levitov Uríela, Asaju, Joela, Šemaju, Elíela a Amminadába15,11 1Sam 22,20; 2Sam 8,17 12 a prikázal im: „Ste predstavenými levitských rodín. Posväťte sa spolu s vašimi bratmi a vyneste archu Hospodina, Boha Izraela, na miesto, ktoré som jej pripravil.15,12 Ex 19,10.15 13 Pretože sa to predošlé dialo bez vás, dopustil na nás Hospodin, náš Boh, pohromu, lebo sme sa nedopytovali na jeho vôľu podľa predpisu.“15,13 1Krn 13,9-11 14 Kňazi a leviti sa posvätili a vyniesli archu Hospodina, Boha Izraela. 15 Leviti niesli Božiu archu, ako prikázal Mojžiš, podľa Hospodinovho slova: so žrďami na pleciach.15,15 Ex 25,14; Nm 7,9 16 Dávid prikázal levitským vodcom, aby určili svojich bratov za spevákov. Mali za sprievodu hudobných nástrojov — hárf, citár a cimbalov — vzbudzovať radostnú náladu.15,16 1Krn 13,8; 16,41n; Ezd 3,10; Ž 81,2n; 150,3-5 17 Leviti ustanovili Hemána, Joelovho syna, a z jeho bratov Asáfa, Berechjovho syna, z Merariovcov, svojich bratov, Etána, Kušajaovho syna, 18 s nimi ich bratov, ktorí ich mali striedať: Zecharju mladšieho, Jaazíela, Šemiramóta, Jechíela, Unniho, Eliába, Benaju, Maaseju, Mattitju, Eliflehua, Mikneju, Obéd-Edóma, Jeíela, vrátnikov, 19 spevákov: Hemána, Asáfa a Etána, aby hrali na bronzové cimbaly.15,19 1Krn 6,18.24.29; 25,1; Ž 150,5 20 Zecharju, Azíela, Šemiramóta, Jechíela, Unniho, Eliába, Maaseju, Benaju s harfami pre vysoký hlas,15,20 Ž 46,1 21 Mattitju, Eliflehua, Mikneju, Obéd-Edóma, Jeíela, Azazju, aby s citarami viedli hlboký hlas.15,21 Ž 12,1 22 Kenanja, vedúci levitov, pri nosení mal riadiť prenášanie, lebo sa v tom vyznal. 23 Berechja a Elkana boli vrátnikmi pri arche. 24 Kňazi Šebanja, Jošafát, Netaneel, Amasaj, Zecharja, Benaja, Eliezer boli trubačmi pred Božou archou. Obéd-Edóm a Jechija boli vrátnikmi pri arche.15,24 Nm 10,8; 2Krn 5,12

  Prenesenie Hospodinovej archy na Sion

  25 Dávid, starší Izraela a tisícnici šli nadšene vyniesť archu Hospodinovej zmluvy z Obéd-Edómovho domu. 26 Pretože Boh pomáhal levitom, ktorí niesli archu Hospodinovej zmluvy, obetovali sedem býčkov a sedem baranov.15,26 2Krn 5,6 27 Dávid bol odetý do jemného ľanového plášťa i všetci leviti, ktorí niesli archu, speváci a Kenanja, vedúci pri prenášaní. Dávid mal na sebe ľanový efód. 28 Celý Izrael sprevádzal archu Hospodinovej zmluvy hlučne, za zvuku rohu, trúb a cimbalov, hrou na harfách a citarách. 29 Keď archa Hospodinovej zmluvy vošla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michal sa práve pozerala von oknom. Keď zbadala, ako kráľ Dávid poskakuje a tancuje, pohrdla ním v srdci.
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)