Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Všimli ste si, že Slovenský ekumenický preklad môžete aj počúvať?
Nastavenia
 • Prvá kniha kroník
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Genezis — Prvá Mojžišova kniha
  • Exodus — Druhá Mojžišova kniha
  • Levitikus — Tretia Mojžišova kniha
  • Numeri — Štvrtá Mojžišova kniha
  • Deuteronómium — Piata Mojžišova kniha
  • Jozua
  • Kniha sudcov
  • Rút
  • Prvá Samuelova kniha
  • Druhá Samuelova kniha
  • Prvá kniha kráľov
  • Druhá kniha kráľov
  • Prvá kniha kroník
  • Druhá kniha kroník
  • Ezdráš
  • Nehemiáš
  • Ester
  • Jób
  • Žalmy
  • Príslovia
  • Kohelet — Kazateľ
  • Veľpieseň
  • Izaiáš
  • Jeremiáš
  • Náreky
  • Ezechiel
  • Daniel
  • Ozeáš
  • Joel
  • Amos
  • Abdiáš
  • Jonáš
  • Micheáš
  • Nahum
  • Habakuk
  • Sofoniáš
  • Aggeus
  • Zachariáš
  • Malachiáš
  • Tobiáš
  • Judita
  • Ester (grécka verzia)
  • Kniha múdrosti
  • Kniha Sirachovca
  • Baruch (a Jeremiášov list)
  • Prídavky ku knihe Daniel
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Tesaloničanom
  • Druhý list Tesaloničanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Dávid kráľom celého Izraela

  1 Celý Izrael sa zišiel k Dávidovi do Hebronu a vyhlásil: „Sme predsa tvoja kosť a tvoje telo.11,1-3 2Sam 5,1-311,1 Gn 29,14 2 Ty si viedol Izrael pri výprave i návrate aj predtým, než sa stal Šaul kráľom, aj vtedy, keď kraľoval. Hospodin, tvoj Boh, ti povedal: ‚Ty budeš spravovať môj izraelský ľud a staneš sa jeho vojvodcom.‘“11,2 Ez 34,23 3 Všetci starší Izraela prišli ku kráľovi do Hebronu, kde s nimi uzavrel Dávid pred Hospodinom zmluvu. Nato pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom podľa Hospodinovho slova, vyrieknutého Samuelom.11,3 1Sam 16,1-13; 2Sam 2,4

  Dobytie Jeruzalema

  4 Dávid sa s celým Izraelom odobral k Jeruzalemu, ktorý sa predtým volal Jebús; jeho územie obývali Jebúseji.11,4 Joz 15,8; Sdc 1,21 5 Obyvatelia Jebúsu povedali Dávidovi: „Sem sa nedostaneš!“ Dávid však dobyl pevnosť Sion, to je Dávidovo mesto. 6 Vtedy povedal Dávid: „Kto prvý napadne Jebúsejov, stane sa hlavným veliteľom. Prvý vystúpil Cerujin syn Joáb a stal sa hlavným veliteľom.“ 7 Dávid sa usídlil v pevnosti, preto mesto nazvali podľa Dávida. 8 Dookola od Milló až po obvodové múry zbudoval mesto. Ostatok mesta obnovil Joáb. 9 Tak sa Dávid čoraz viac vzmáhal a Hospodin zástupov bol s ním.

  Dávidovi hrdinovia

  10 Toto sú hlavní hrdinovia Dávida, ktorí sa spolu s celým Izraelom zasadili o to, aby ho uviedli do hodnosti kráľa nad Izraelom podľa Hospodinovho slova o Izraeli.11,10-41 2Sam 23,8-39 11 Toto je zoznam Dávidových hrdinov: Jašobám, Chachmoniho syn, predák z trojice hrdinov. Ten sa oháňal kopijou proti trom stovkám mužov, ktorých prebodol v jednom boji.11,11 1Krn 27,2 12 Ďalší bol Achóachovec Eleazár, Dodov syn. Patril k trojici hrdinov.11,12 1Krn 27,4 13 On bol s Dávidom v Pas-Dammíme, keď sa tam Filištínci zhromažďovali na boj. Bolo tam pole, obsiate jačmeňom. Keď ľud utekal pred Filištíncami, 14 on sa postavil do stredu toho poľa, uhájil ho, a vtedy Izraeliti porazili Filištíncov. Tak dopomohol Hospodin k veľkému víťazstvu. 15 Raz prišli traja z tridsiatich predákov k Dávidovi na skalu pri jaskyni Adullám. Filištínske vojsko vtedy táborilo v údolí Refajov.11,15 1Sam 22,1; 2Sam 5,18.22; 1Krn 14,9 16 Dávid bol práve v pevnosti, keď sa filištínska posádka nachádzala v Betleheme. 17 Tu zachvátila Dávida žiadosť a povedal: „Kto ma napojí vodou zo studne, ktorá je v Betleheme pri bráne?“ 18 Tí traja sa prebojovali filištínskym táborom, načreli vody zo studne, ktorá je v bráne Betlehema, vzali ju a priniesli Dávidovi. Dávid ju však nechcel piť, ale vylial ju ako obetu Hospodinovi. 19 Povedal: „Nech ma Boh chráni, aby som to urobil! Mám azda piť krv týchto mužov? Veď s nasadením vlastných životov ju priniesli.“ A nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 Joábov brat Abšaj bol predákom medzi tridsiatimi. Oháňal sa kopijou proti trom stovkám mužov, ktorých pobil, a bol povestný medzi tridsiatimi.11,20-21 1Sam 26,6 21 Medzi tridsiatimi požíval úctu a bol ich vodcom, no oným trom sa nevyrovnal. 22 Jojadov syn Benaja, udatný muž, bohatý na skutky, pochádzal z Kabceelu. On zabil dvoch moábskych hrdinov. Jedného dňa, keď snežilo, zišiel do jamy a zabil leva.11,22 Joz 15,21; 1Krn 27,6 23 Zabil aj ozrutného Egypťana, vysokého päť lakťov. Hoci mal Egypťan v ruke kopiju ako tkáčsky návoj, prišiel k nemu len s palicou, vytrhol mu kopiju z ruky a zabil ho ňou.11,23 1Sam 17,7.40; 2Sam 21,19; 1Krn 20,5 24 To vykonal Jojadov syn Benaja a preslávil sa tak medzi tridsiatimi hrdinami. 25 Medzi tridsiatimi požíval úctu, ale onej trojici sa nevyrovnal. Dávid ho ustanovil za veliteľa svojej telesnej stráže.11,25 2Sam 8,18 26 Ďalšími udatnými hrdinami boli: Joábov brat Asael, Dodov syn Elchanán z Betlehema,11,26 2Sam 2,18; 1Krn 27,7 27 Šammót z Haróru, Chelec z Pelónu,11,27 2Sam 23,11.25.33; 1Krn 27,10 28 Ikkéšov syn Ira z Tekóy, Abíezer z Anatótu, 29 Sibbechaj z Chuše, Achóachovec Ilaj, 30 Mahraj z Netófy, Baanov syn Cheled z Netofy, 31 Ribajov syn Itaj z benjamínskej Gibey, Benaja z Piratónu, 32 Churaj z Nachale-Gaašu, Abíel z Araby,11,32 Joz 24,30; Sdc 2,9 33 Azmávet z Bachurímu11,33 Hebr. z Bacharúmu., Eljachba zo Šaalbónu, 34 Hašémovi synovia z Gizónu, Šageho syn Jonatán z Haráru, 35 Sachárov syn Achiám z Haráru, Úrov syn Elifal, 36 Chefer z Mechery, Achija z Pelónu, 37 Checro z Karmelu, Naaraj, syn Ezbaja, 38 Joel, brat Nátana, Mibchár, syn Hagriho, 39 Ammónčan Celek, Nachraj z Berótu, zbrojnoš Cerujinho syna Joába, 40 jitrijský Ira, jitrijský Garéb, 41 Chetita Uriáš, Achlajov syn Zabád,11,41 2Sam 11,3 42 Rúbenovec Adina, syn Šizu, rúbenovský predák nad tridsiatimi, 43 Chanán, syn Maachu, mitnijský Jošafát, 44 Uzzija z Aštarótu, Šama a Jeíel, synovia Chotáma z Aroéru, 45 Jedíael, syn Šimriho a jeho brat Jocha z Tícu, 46 Elíel z Machavímu, Elnaamovi synovia Jeribaj a Jošavja, Moábčan Jitma, 47 Elíel, Obéd a Jaasíel z Coby.
 • Prvá kniha kroník
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)