Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Večná múdrosť volá a vystríha.

  1 Či azda múdrosť nevolá a umnosť nevydáva svojho hlasu? 2 Na vrchu vysokých miest, pri ceste, na rozcestí stojí; 3 vedľa brán, pri vchode do mesta, tam, kade sa vchádza ku dveriam, volá mocne: 4 Na vás, mužovia, volám, a môj hlas je k synom človeka! 5 Porozumejte, prostí, opatrnosť, a hlúpi, porozumejte srdcu! 6 Počujte, lebo budem hovoriť výborné veci, a otvorenie mojich rtov bude to, čo je pravé. 7 Lebo moje ústa budú vravieť pravdu, a ohavnosťou je mojim rtom bezbožnosť. 8 Spravedlivé sú všetky reči mojich úst; nieto v nich ničoho prevráteného ani krivého. 9 Všetky sú prosté rozumnému, a priame tým, ktorí nachádzajú známosť. 10 Prijmite moju kázeň a nie striebro a známosť radšej ako výborné zlato. 11 Lebo múdrosť je lepšia než koraly, a jakékoľvek prežiadúcne veci sa jej nevyrovnajú. 12 Ja múdrosť bývam s opatrnosťou, a ja známosť nachádzam dômyselnosť. 13 Bázeň Hospodinova je nenávidieť zlé; pýchy a vysokomyseľnosti a zlej cesty a úst prevrátenosti nenávidím. 14 Moja je rada a prospech; ja som rozumnosťou; moja je hrdinská sila. 15 Mnou kraľujú kráľovia, a kniežatá ustanovujú to, čo je spravedlivé. 16 Mnou vládnu vladári a páni, všetci sudcovia zeme. 17 Ja milujem tých, ktorí ma milujú, a tí, ktorí ma skoro a pilne hľadajú, nachádzajú ma. 18 Bohatstvo a sláva je u mňa, trvalé imanie a spravedlivosť. 19 Moje ovocie je lepšie nad zlato, nad rýdze zlato a to, čo donášam, nad výborné striebro. 20 Chodím cestou spravedlivosti, stredom dráh súdu, 21 aby som tým, ktorí ma milujú, nadedila majetku a naplnila ich poklady. 22 Hospodin si ma nadobudol za počiatok svojej cesty, pred všetkými svojimi skutkami, pred všetkými časy. 23 Ustanovená som od veku, od počiatku, prv ako bola zem. 24 Keď ešte nebolo priepastí, bola som splodená, keď ešte nebolo prameňov, zaťažených vodami. 25 Prv ako boly vrchy zapustené do základov, prv ako boly brehy, bola som splodená, 26 kým ešte nebol učinil zeme ani polí ani začiatku rôzneho prachu okruhu zeme. 27 Keď pripravoval nebesia, tam ja, keď vymeriaval kruh nad priepasťou, 28 keď upevňoval najvyššie oblaky hore, keď utvrdzoval studnice priepasti, 29 keď kládol moru jeho medze a vodám, aby neprestupovaly jeho rozkazu, keď rozmeriaval základy zeme, 30 a bola som pri ňom dielovedúcim a bola som všelijako jeho rozkošou deň ako deň hrajúc sa pred ním každého času, 31 hrajúc sa na okruhu jeho zeme, a moje rozkoše so synmi človeka. 32 A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa! A blahoslavení sú tí, ktorí ostríhajú moje cesty. 33 Poslúchajte kázeň a buďte múdri a neodmietnite! 34 Blahoslavený človek, ktorý počúva na mňa bdejúc pri mojich vrátach deň ako deň, strážiac podvoje mojich dverí. 35 Lebo ten, kto ma najde, najde život a dosiahne priazne od Hospodina. 36 Ale ten, kto hreší proti mne, pácha ukrutnosť na svojej duši; všetci, ktorí ma nenávidia, milujú smrť.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)