Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  Napomína bázni Božej a nespoliehať sa na svoju múdrosť.

  1 Môj synu, nezabudni môjho naučenia, a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania, 2 lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja. 3 Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda; priviaž si ich na svoje hrdlo; napíš si ich na tabuľu svojho srdca, 4 a tak najdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. 5 Nadej sa na Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. 6 Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, a on bude urovnávať tvoje stezky. 7 Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach; boj sa Hospodina a odstúp od zlého. 8 To bude zdravím tvojmu životu a rozvlažením tvojim kostiam. 9 Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. 10 A tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. 11 Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie. 12 Lebo toho, koho miluje Hospodin, karhá, a to jako otec syna, ktorého má rád.

  Múdrosť nad zlato; v nej leží život, sláva a bezpečnosť.

  13 Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a človek, ktorý nadobudol umnosti. 14 Lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato. 15 Je drahšia než koraly, a nevyrovnajú sa jej ani všetky tvoje najžiadúcnejšie veci. 16 Dlhosť dní leží v jej pravici, v jej ľavici bohatstvo a sláva. 17 Jej cesty sú utešené cesty, a všetky jej chodníky sú samý pokoj. 18 Stromom života je tým, ktorí ju uchopia, a tí, ktorí sa jej držia, sú blahoslavení. 19 Hospodin múdrosťou založil zem; umnosťou pevne postavil nebesia. 20 Jeho známosťou prepukly priepasti, a oblaky kropia rosou. 21 Môj synu, nech neodídu tie veci zpred tvojich očí; ostríhaj to, čo prospieva, a dômyselnosť. 22 A bude to životom tvojej duši a pôvabnou milotou tvojmu hrdlu. 23 Vtedy pojdeš bezpečne svojou cestou a nenarazíš svojou nohou. 24 Keď ľahneš, nebudeš sa strachovať, ale budeš ležať a odpočívať, a tvoj sen bude sladký. 25 Neboj sa náhleho strachu ani búrky bezbožníkov, keď prijde. 26 Lebo Hospodin bude tvojou dôverou a bude ostríhať tvoju nohu, aby sa nelapila.

  Napomína šľachetnosti. Hospodin dobrý na dobrých a prísny na zlých.

  27 Nezadržíš dobrodenia tým, ktorým patrí, keď je to v moci tvojej ruky vykonať to. 28 Nepovieš svojmu blížnemu: Iď a vráť sa potom, a dám zajtra, keď to máš u seba! 29 Nevymyslíš zlého na svojho blížneho, kým on v dôvere býva ubezpečený u teba. 30 Nevaď sa s človekom bez príčiny, ak ti neučinil zlého. 31 Nezáviď ukrutnému človekovi ani si nezvoľ niktorej jeho cesty. 32 Lebo ohavnosťou je Hospodinovi prevrátenec, ale jeho tajná rada s úprimnými. 33 Zlorečenstvo Hospodinovo je v dome bezbožného, ale príbytku spravedlivých žehná. 34 Posmievačom sa posmieva a pokorným dáva milosť. 35 Múdri zdedia slávu, ale blázni si odnášajú hanbu.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)