Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Múdra žena buduje svoj dom, ale bláznivá ho borí svojimi rukami. 2 Ten, kto chodí vo svojej úprimnosti, bojí sa Hospodina; ale ten, ktorého cesty sú prevrátené, pohŕda ním. 3 V ústach blázna je prút pýchy; ale múdrych ostríhajú ich múdre rty. 4 Keď nieto volov, sú prázdne jasle, ale mnoho dôchodku je v sile vola. 5 Verný svedok neklame; ale falošný svedok hovorí všelijakú lož. 6 Posmievač hľadá múdrosť, ale jej niet, a rozumnému je známosť ľahká. 7 Iď zpred muža blázna, a nepoznáš u neho rtov známosti. 8 Múdrosťou opatrného je rozumieť svojej ceste, a bláznovstvom nerozumných je lesť. 9 Bláznom sa posmieva obeť za hriech; ale medzi úprimnými je záľuba. 10 Srdce zná horkosť svojej duše, a do jeho radosti sa neprimieša cudzí. 11 Dom bezbožných bude vyhladený, ale stán úprimných bude rozkvitať. 12 Niektorá cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti. 13 Aj vo smiechu bolieva srdce, a po nej, po radosti, býva zármutok. 14 Svojich ciest sa nasýti ten, kto sa odvrátil srdcom od Boha, a dobrý človek sa vzdiali od neho. 15 Hlúpy verí každému slovu; ale opatrný rozumie svojmu kroku. 16 Múdry sa bojí a odstúpi od zlého, ale blázon dotiera a je smelý. 17 Prudký človek sa dopúšťa bláznovstva, a človek, ktorý vymýšľa zlé, bude nenávidený. 18 Hlúpi dedia bláznovstvo; ale opatrní budú korunovaní známosťou. 19 Zlí sa budú musieť zohnúť pred dobrými a bezbožníci pri bránach spravedlivého. 20 I svojmu blížnemu býva nenávidený chudobný; ale bohatý má mnoho tých, ktorí ho milujú. 21 Ten, kto pohŕda svojím blížnym, hreší; ale ten, kto sa zľutováva nad strápenými, je blahoslavený. 22 Či azda neblúdia tí, ktorí vymýšľajú zlé? Ale milosť a pravda bude tým, ktorí smýšľajú dobré. 23 Z každej práce býva nejaký zisk; ale slovo rtov vedie iba do núdze. 24 Korunou múdrych je ich bohatstvo, a bláznovstvom nerozumných je bláznovstvo. 25 Pravdivý svedok vytrhuje duše; ale ľstivý hovorí všelijakú lož. 26 V bázni Hospodinovej je pevná nádej, a takého človeka synovia budú mať útočište. 27 Bázeň Hospodinova je prameňom života vyhnúť sa osídlam smrti. 28 Vo množstve ľudu je sláva kráľova; ale kde niet ľudí, zkaza vladára. 29 Človek, pomalý do hnevu, má mnoho rozumu; ale prchký prejavuje bláznovstvo. 30 Životom každého tela je zdravé srdce; ale hnisom v kostiach je závisť. 31 Ten, kto utiskuje chudobného, potupuje toho, ktorý ho učinil, a ctí ho ten, kto sa zľutováva nad biednym. 32 Vo svojom nešťastí býva porazený bezbožný; ale spravedlivý sa nadeje i vo svojej smrti. 33 V srdci rozumného odpočíva múdrosť, a to, čo je vo vnútornostiach bláznov, sa pozná. 34 Spravedlivosť vyvyšuje národ; ale hriech je potupou národom. 35 Priazeň kráľova bude rozumnému sluhovi; ale jeho prchlivosť bude údelom tomu, kto robí hanbu.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)