Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Ten, kto miluje kázeň, miluje známosť, a ten, kto nenávidí karhania, je ako hovädo. 2 Dobrý človek dosiahne priazne od Hospodina; ale muža, ktorý pácha nešľachetnosti, odsúdi. 3 Človek neobstojí v bezbožnosti, ale koreň spravedlivých sa nepohne. 4 Chrabrá žena statočná je korunou svojho muža; ale jako hnis v jeho kostiach je tá, ktorá pôsobí hanbu. 5 Myšlienky spravedlivých sú spravedlivým súdom; zúmysly bezbožníkov sú lesť. 6 Slová bezbožníkov sú nastrojené úkladiť krvi; a ústa úprimných? Tie ich vytrhnú zo zlého. 7 Len prevrátiť bezbožníkov, a niet ich; ale dom spravedlivých obstojí. 8 Človeka chvália podľa jeho rozumu; ale tým, kto je prevráteného srdca, budú opovrhovať. 9 Lepší je nevážený, ktorý má sluhu, ako ten, kto sa robí slávnym a nemá chleba. 10 Spravedlivý zná dušu svojho hoväda a pečuje oň, ale srdce bezbožných je ukrutné. 11 Ten, kto obrába svoju zem, nasýti sa chleba; ale ten, kto nasleduje zaháľačov, je bez rozumu. 12 Bezbožník pachtí po love zlých ľudí, ale koreň spravedlivých vydáva ovocie. 13 V prestúpení rtov leží osídlo pre zlého, ale spravedlivý vyjde z úzkosti. 14 Z ovocia svojich úst sa každý nasýti dobrého, a zásluha rúk človeka sa mu vráti. 15 Cesta blázna je priamou v jeho očiach, ale ten, kto poslúcha radu, je múdry. 16 Hnev blázna sa naskutku pozná; ale ten, kto skrýva hanbu, je chytrý. 17 Ten, kto smele hovorí pravdu, vyhlasuje spravedlivosť, ale falošný svedok lesť. 18 Niekto hovorí nerozvážlive, jako keby bodal mečom; ale jazyk múdrych je hotovým liekom. 19 Pravdivé rty budú stáť na veky, ale lživý jazyk na chvíľu. 20 Lesť je v srdci tých, ktorí vymýšľajú zlé; ale tí, ktorí radia to, čo donáša pokoj, majú radosť. 21 Neprihodí sa spravedlivému nijaká zlá vec; ale bezbožníci budú plní zlého. 22 Lživé rty sú ohavnosťou Hospodinovi; ale tí, ktorí činia pravdu, sa mu ľúbia. 23 Chytrý človek skrýva známosť, ale srdce nerozumných vyvoláva bláznovstvo. 24 Ruka usilovných bude panovať, ale ľstivá a lenivá bude dávať plat. 25 Starosť v srdci človeka tlačí ho dolu; ale dobré slovo ho obveselí. 26 Spravedlivý človek upraví svojho blížneho na cestu; ale cesta bezbožníkov zavedie ich samých. 27 Nebude piecť ľstivý človek toho, čo ulovil; ale u pilného je vzácny majetok človeka. 28 Na stezke spravedlivosti je život, a na jej ceste, na jej chodníku niet smrti.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)