Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Falošná váha je ohavnosťou Hospodinovi, ale spravedlivé závažie sa mu ľúbi. 2 Prijde pýcha, prijde i hanba; ale u skromných je múdrosť. 3 Bezúhonnosť úprimných ich povedie, a spreneverilcov zahubí ich vlastná prevrátenosť. 4 Nepomôže majetok v deň zúrivého hnevu, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti. 5 Spravedlivosť bezúhonného urovnáva jeho cestu, a bezbožník padne svojou vlastnou bezbožnosťou. 6 Spravedlivosť úprimných ich vytrhne, ale tí, ktorí robia neverne, budú lapení v zlobe. 7 Keď zomiera bezbožný človek, hynie nádej; hynie aj očakávanie veľkých síl. 8 Spravedlivý bude vytrhnutý z úzkosti, a na jeho miesto prijde bezbožný. 9 Pokrytec kazí svojho blížneho ústami, ale spravedliví bývajú vytrhnutí známosťou. 10 Zo šťastia spravedlivých sa veselí mesto, a keď hynú bezbožníci, býva plesanie. 11 Požehnaním úprimných ľudí statočných sa vyvyšuje mesto, a ústami bezbožníkov sa borí. 12 Človek bez rozumu pohŕda svojím blížnym; ale rozumný človek mlčí. 13 Pomluvač túlajúc sa odkrýva tajomstvo, ale človek verného ducha zakrýva vec. 14 Kde nieto múdrej správy, padá ľud, a záchrana je vo množstve radcov. 15 Veľmi si škodí človek, keď sa zaručuje za cudzieho; ale ten, kto nenávidí rukojemstva, je bezpečný. 16 Šľachetná žena dosiahne česti, a násilníci dosiahnu bohatstva. 17 Milosrdný človek robí dobre svojej duši, ale ukrutný trápi svoje vlastné telo. 18 Bezbožník si nadobúda falošného zárobku, ale ten, kto seje spravedlivosť, vernej mzdy istej. 19 Tak je spravedlivosť na život, a ten, kto sa ženie za zlým, robí to na svoju smrť. 20 Ohavnosťou sú Hospodinovi prevrátení srdcom; ale jeho záľuba je v tých, ktorých cesta je bezúhonná. 21 Zlý človek, keby si hneď vzal pomoc na pomoc, nebude bez trestu; ale semeno spravedlivých unikne. 22 Zlatá obrúčka na pysku svine pekná žena a bez rozumu. 23 Žiadosť spravedlivých je len dobré, očakávanie bezbožníkov prchký hnev. 24 Niekto zrovna rozhadzuje, a ešte mu pribýva, a zase iný šetrí viac ako je slušné, ale vše na nedostatok. 25 Duša požehnania sa vytučí, a ten, kto zvlažuje, bude i sám zvlažený. 26 Tomu, kto zadržuje zbožie, budú zlorečiť ľudia; ale požehnanie prijde na hlavu toho, kto ho predáva. 27 Ten, kto snažne a včasne hľadá dobré, hľadá priazeň; ale ten, kto vyhľadáva zlé, prijde na neho. 28 Ten, kto sa nadeje na svoje bohatstvo, padne; ale spravedliví budú pučať ako lístie. 29 Ten, kto trápi svoj dom, bude dediť vietor, a blázon bude sluhom tomu, kto je múdreho srdca. 30 Ovocie spravedlivého je stromom života, a ten, kto jíma duše, je múdry. 31 Hľa, spravedlivému býva odplatené na zemi, a pravdaže bezbožnému a hriešnikovi!
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)