Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Príslovia
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

  Záložky

  1 Príslovia Šalamúnove. Múdry syn obveseľuje otca, a bláznivý syn je zármutkom svojej matke.

  Obsah nasledujúcich kapitôl až do 29. kapitoly je: Myšlienky, skutky a koniec múdrych a bláznov.

  2 Nepomôžu bezbožné poklady, ale spravedlivosť vytrhne zo smrti. 3 Hospodin nedá lačnieť duši spravedlivého; ale to, po čom dychtia bezbožní, odmrští. 4 Chudobný bude ten, kto robí ľstivou rukou, ale ruka usilovných obohacuje. 5 Ten, kto shromažďuje v lete, je rozumný syn; ten, kto vyspáva v žatve, je syn, ktorý robí hanbu. 6 Požehnania prijdú na hlavu spravedlivého, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. 7 Pamiatka spravedlivého je na požehnanie, ale meno bezbožníkov zhnije. 8 Ten, kto je múdreho srdca prijme prikázania, ale blázon pochabých rtov bude porazený. 9 Ten, kto chodí v bezúhonnosti, pojde bezpečne; ale ten, ktorého cesty sú krivé, pozná sa. 10 Ten, kto žmurká okom, pôsobí trápenie, a blázon pochabých rtov bude porazený. 11 Ústa spravedlivého sú prameňom života, ale ústa bezbožných prikrývajú ukrutnosť. 12 Nenávisť vzbudzuje sváry, ale láska prikrýva všetky prestúpenia. 13 Vo rtoch rozumného nachodí sa múdrosť, ale palica na chrbát toho, kto je bez rozumu. 14 Múdri skrývajú známosť, ale ústa blázna blízka zkaza. 15 Majetok bohatého je jeho pevným mestom; zkazou chudobných je ich chudoba. 16 Práca spravedlivého je na život, dôchodok bezbožného na hriech. 17 Cestou k životu putuje ten, kto ostríha kázeň; ale ten, kto opúšťa karhanie, blúdi. 18 Ten, kto prikrýva nenávisť, je človek lživých rtov, a ten, kto vynáša zlú povesť, je blázon. 19 Hovoriť mnoho nie je bez hriechu; ale ten, kto zdržuje svoje rty, má rozum. 20 Jazyk spravedlivého je výborným striebrom; srdce bezbožných s jeho rozumom stojí za málo. 21 Rty spravedlivého pasú mnohých, a blázni zomierajú preto, že sú bez rozumu. 22 Požehnanie Hospodinovo je to, čo obohacuje, a nepridáva s ním trápenia. 23 Bláznovi je žartom robiť nešľachetnosť, a tak je umnému mužovi múdrosť. 24 Čoho sa obáva bezbožný, to prijde na neho, a to, čo si žiadajú spravedliví, dá Bôh. 25 Ako prejde víchrica, už aj nieto bezbožníka; ale spravedlivý je základom večnosti. 26 Jako ocot zubom a jako dym očiam, tak je lenivý tým, ktorí ho posielajú. 27 Bázeň Hospodinova pridáva dní, a roky bezbožných bývajú ukrátené. 28 Očakávanie spravedlivých je radosť, ale nádej bezbožných zahynie. 29 Cesta Hospodinova je pevnosťou bezúhonnosti a zkazou tým, ktorí páchajú neprávosť. 30 Spravedlivý sa nepohne na veky, ale bezbožníci nebudú bývať v zemi. 31 Ústa spravedlivého vydávajú múdrosť, ale jazyk prevráteností bude vyťatý. 32 Rty spravedlivého znajú, čo je ľúbe, ale ústa bezbožníkov hovoria prevrátenosti.
 • Kniha Príslovia
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)