Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Mojžišova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50

  Záložky

  Rody synov Noachových.

  1 A toto sú rody synov Noachových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po potope narodili títo synovia. 2 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 3 A synovia Gomerovi boli: Aškenaz, Rífat a Togarma. 4 A synovia Javánovi: Elíša, a Taršíš, Kittím a Dodaním. 5 Od týchto, keď sa porozchodili, obsadené boly ostrovy národov po ich zemiach, každý podľa svojho jazyka, všetci podľa svojich čeľadí vo svojich národoch. 6 Synovia Chamovi: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán. 7 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Raáma a Sabtecha. - A synovia Raámovi: Šeba a Dedan. 8 A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. 9 To bol hrdina lovu pred Hospodinom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred Hospodinom. 10 A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre. 11 Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach 12 i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto. 13 A Micraim splodil Lúdim, Anámim, Lehábim a Naftuchím, 14 Patrusím a Kasluchím, odkiaľ vyšli Filištíni, a Kaftorím. 15 A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Heta, 16 Jebuzeja, Amoreja a Gergezeja, 17 Heveja, Arakeja, a Sineja, 18 Arvadeja, Cemareja a Chamateja, a potom sa rozptýlily čeľade Kananejov. 19 A hranica Kananejov bola od Sidona, jako ideš do Gerára, až do Gazy a odtiaľ ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojima až po Lašu. 20 To sú synovia Chamovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, vo svojich národoch. 21 A Semovi sa tiež narodili synovia, otcovi všetkých synov Héberových, staršiemu bratovi Jafetovmu. 22 Synovia Semovi boli: Elam a Assúr, Arfaxad, Lúd a Aram. 23 A synovia Aramovi: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Potom Arfaxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera. 25 A Héberovi sa narodili dvaja synovia; jednému bolo meno Péleg , lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 26 A Joktán splodil Almodáda a Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, 27 Hadoráma, Úzala a Diklu, 28 Obála, Abimaéla a Šebu, 29 Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všetci boli synovi Joktánovi. 30 A ich bydlisko bolo od Meše, jako ideš k Sefaru, vrchu to na východ slnca. 31 Toto boli synovia Semovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, po svojich národoch. 32 Toto sú tedy čeľade synov Noachových po svojich rodoch, vo svojich národoch, a od týchto sa rozšírily národy na zemi po potope.
 • Prvá kniha Mojžišova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)