Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Navrátivší sa z Babylona.

  1 A tak bol popísaný celý Izrael podľa rodu, a hľa, boli zapísaní do knihy kráľov Izraelových. A Júda bol prestehovaný do Babylona pre svoje prestúpenie. 2 A tí prví obyvatelia, ktorí bývali vo svojom državí, vo svojich mestách, to bol Izrael, kňazi, Levitovia a Netinejci. 3 A v Jeruzaleme bývali jedni zo synov Júdových, druhí zo synov Benjaminových a niektorí zo synov Efraimových a Manassesových. 4 Utai, syn Ammihúdov, syna Omriho, syna Imriho, syna Bániho, zo synov Fáresa, syna Júdovho. 5 A zo Šílonovcov: prvorodený Asaiáš a jeho synovia. 6 A zo synov Zérachových: Jehuel a ich bratia, počtom šesťsto deväťdesiat. 7 A zo synov Benjaminových: Sallu, syn Mešullamov, syna Hodaviášovho, syna Hassenuovho. 8 A Jibneiáš, syn Jerochámov. A Éla, syn Uziho, syna Michriho. A Mešullam, syn Šefatiášov, syn Rehuelov, syn Jibniášov, 9 a ich bratia po svojich rodoch, počtom deväťsto päťdesiatšesť. Všetci tí mužovia boli hlavami otcov, domu svojich otcov. 10 A z kňazov: Jedaiáš, Jehojarib a Jachin 11 a Azariáš, syn Hilkiášov, syn Mešullamov, syn Cádokov, syn Merajótov, syn Achitúbov, vojvoda domu Božieho. 12 A Adaiáš, syn Jerochámov, syn Pašchúrov, syn Malkiášov; a Masai, syn Adielov, syn Jachzerov, syn Mešullamov, syn Mešillemítov, syn Immérov. 13 A ich bratia, hlavy domu svojich otcov, počtom tisíc sedemsto šesťdesiat, udatní to mužovia, čo do práce, týkajúcej sa služby domu Božieho. 14 A z Levitov: Šemaiáš, syn Chašúbov, syn Azrikámov, syn Chašabiášov, zo synov Meráriho. 15 A Bakbakar, Cheres a Galál, a Mataniáš, syn Míchov, syn Zichriho, syn Azafov. 16 A Obadiáš, syn Šemaiášov, syn Galálov, syn Jedutúnov, a Berechiáš, syn Azu, syn Elkánov, ktorý býval v dedinách Netofatovcov. 17 A vrátni: Šallúm, Akkúb, Talmon a Achimán a ich bratia, z ktorých bol Šallúm hlavou, 18 a ktorý až doteraz koná službu v bráne kráľovej na východ. To boli vrátni podľa táborov synov Léviho. 19 A Šallúm, syn Kóreho, syn Ebjasafov, syn Kórachov, a jeho bratia podľa domu jeho otca, Kórachovci, nad prácou služby, strážcovia prahov stánu, a ich otcovia nad táborom Hospodinovým, ktorí strážili vchod. 20 A Pinchas, syn Eleazárov, bol predtým vojvodom nad nimi, a Hospodin bol s ním. 21 A Zachariáš, syn Mešelemiášov, vrátny pri dveriach stánu shromaždenia. 22 Tí všetci boli vybraní za vrátnych na prahoch, počtom dvesto dvanásť. Tí boli popísaní čo do svojho rodu vo svojich dedinách; tých ta postavil Dávid a Samuel, vidiaci, pre ich vernosť. 23 A tak boli oni aj ich synovia nad bránami domu Hospodinovho, domu stánu, podľa stráží. 24 Vo štyri strany boli vrátnymi, na východ, na západ, na sever a na juh. 25 A ich bratia, ktorí bývali po svojich dedinách, boli povinní prijsť na sedem dní, z času na čas, s nimi, 26 pretože boli pod správou tých štyroch predných vrátnych, oni Levitovia, a boli nad komorami a nad pokladmi domu Božieho.

  Povinnosti niektorých Levitov.

  27 Vôkol domu Božieho aj nocúvali, lebo na nich bola sverená stráž, a oni boli nad kľúčom a otvárali každé ráno. 28 A niektorí z nich boli nad náradím služby, lebo podľa počtu, odčítané ich vnášali a podľa počtu ich vynášali. 29 Niektorí z nich boli pridelení, aby boli nad nádobami, a to nad všetkými nádobami svätyne, a nad bielou múkou jemnou, nad vínom, nad olejom, nad kadivom a nad voňavými vecmi. 30 Potom iní zo synov kňazov pripravovali masť z tých voňavých vecí. 31 A Mattitiáš z Levitov, ktorý bol prvorodeným Šallúma Kórachitu, bol v úrade nad prípravou toho, čo sa pieklo na panve. 32 A niektorí zo synov Kehátovcov, z ich bratov, boli nad chlebom predloženia, aby ho pripravovali zo soboty na sobotu. 33 To boli speváci, hlavy otcov Levitov, v komorách, prostí inej povinnosti, pretože vodne i vnoci bolo na nich konať prácu. 34 To boly hlavy otcov Levitov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme.

  Rodina Saulova.

  35 A v Gibeone bývali: otec Gibeona, Jehiel, a meno jeho ženy bolo Maacha; 36 a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nér a Nádab 37 a Gedór, Achio, Zachariáš a Miklót. 38 A Miklót splodil Šimeama. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi. 39 A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkišuu, Abinadába a Ešbála. 40 A syn Jonatánov bol Meribbál, a Meribbál splodil Míchu. 41 A synovia Míchovi boli: Piton, Melech, Tachrea a Achaz. 42 A Achaz splodil Jaru, a Jara splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu. 43 A Móca splodil Binu. Refaiáš, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn. 44 A Acel mal šiestich synov, ktorých mená sú toto: Azrikám, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. To boli synovia Acelovi.
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)