Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Rod Benjaminov.

  1 A Benjamin splodil Belu, svojho prvorodeného, Ašbela druhého, Acheracha tretieho, 2 Nóchu štvrtého a Rafu piateho. 3 A Bela mal synov: Addara, Géru, Abihúda, 4 Abíšuu, Námana, Achoacha, 5 Géru, Šéfufána a Chúrama. 6 Toto boli synovia Achúdovi, tí boli hlavami otcov bývajúcich v Gebe, ktorých prestehovali do Manachata, 7 totiž Náman, Achiáš a Géra; ten ich prestehoval. A splodil Uzu a Achíchuda. 8 A Šacharaim splodil v moábskom kraji synov, keď ich prepustil; Chuším a Bára, jeho ženy. 9 A splodil z Chodeši, svojej ženy, Jobába, Cibiáša, Méšu, Malkáma, 10 Jehúca, Sachiáša a Mirmu. To boli jeho synovia, hlavy otcov. 11 A z Chušímy splodil Abitúba a Elpála. 12 A synovia Elpálovi: Héber, Mišam a Šemer. On vystavil Ono a Lod a jeho dediny. 13 A Beria a Šema. To boly hlavy otcov bývajúcich v Ajalone. Tí obrátili na útek obyvateľov Gátu. 14 A Achio, Šašak a Jeremót, 15 Zebadiáš, Arád a Áder, 16 Michael, Jišpa a Jocha, synovia Beriovi. 17 A Zebadiáš, Mešullam, Chiski, Cheber, 18 Jišmere, Jizliáš a Jobáb, synovia Elpálovi. 19 A Jakim, Zichri, Zabdi, 20 Elienai, Ciltai, Eliel, 21 Adaiáš, Beraiáš a Šimrát, synovia Šimeiho. 22 A Jišpán, Héber, Eliel, 23 Abdon, Zichri, Chanan, 24 Chananiáš, Élam, Anatotiáš, 25 Jifdiáš a Penuel, synovia Šašakovi. 26 A Šamšerai, Šechariáš, Ataliáš, 27 Jarešiáš, Eliáš a Zichri, synovia Jerochámovi. 28 To boly hlavy otcov po svojich rodoch, hlavy, tí bývali v Jeruzaleme. 29 A v Gibeone bývali: otec Gibeona, a meno jeho ženy bolo Maacha; 30 a jeho prvorodený syn Abdon a Cúr, Kíš, Bál, Nádab, 31 Gedor, Achio a Zecher. 32 A Miklót splodil Šimeu. A tí tiež bývali naproti svojim bratom v Jeruzaleme so svojimi bratmi.

  Rod Saulov.

  33 A Nér splodil Kíša, a Kíš splodil Saula, a Saul splodil Jonatána, Malkišuu, Abinadába a Ešbála. 34 A syn Jonatánov Meribbál, a Meribbál splodil Míchu. 35 A synovia Míchovi: Piton, Melech, Tarea a Achaz. 36 A Achaz splodil Jehoadu, a Jehoada splodil Alemeta, Azmáveta a Zimriho. A Zimri splodil Mócu. 37 A Móca splodil Binu, Rafa, jeho syn; Elasa, jeho syn; Acel, jeho syn. 38 A Acel mal šiestich synov, ktorých mená boly toto: Azríkam, Bochru, Izmael, Šeariáš, Obadiáš a Chanan. Tí všetci boli synmi Acelovými. 39 A synovia Éšeka, jeho brata: Úlam, jeho prvorodený, Jehuš druhý a Elifelet tretí. 40 A synovia Úlamovi boli udatní mužovia, umní strelci z luku, ktorí mali mnoho synov a vnukov, sto päťdesiat. Tí všetci boli zo synov Benjaminových.
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)