Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Synovia Izraelovi a Júdovi po Dávida.

  1 Toto boli synovia Izraelovi: Rúben, Simeon, Lévi a Júda, Izachár a Zabulon, 2 Dán, Jozef a Benjamin, Naftali, Gád a Aser. 3 Synovia Júdovi: Hér, Onan a Šéla. Tí traja sa mu narodili z dcéry Šuovej, Kananejky. Ale Hér, prvorodený Júdov, bol zlý v očiach Hospodinových, a preto ho zabil. 4 A Támar, jeho nevesta, mu porodila Fáresa a Zéracha. Všetkých synov Júdových bolo päť. 5 Synovia Fáresovi: Ezrom a Chamul. 6 A synovia Zérachovi: Zimri, Étan, Héman, Kalkol a Dára. Ich všetkých bolo päť. 7 Synovia Karmiho: Achár, ktorý zarmútil Izraela dopustiac sa prestúpenia pri veci, danej pod kliatbu. 8 Synovia Étanovi: Azariáš. 9 A synovia Ezromovi, ktorí sa mu narodili: Jerachmeel, Rám a Kelubai. 10 A Rám splodil Aminadába, a Aminadáb splodil Názona, knieža synov Júdových. 11 A Názon splodil Salmona, a Salmon splodil Boaza. 12 Boaz splodil Obéda, a Obéd splodil Izaiho. 13 Izai splodil svojho prvorodeného Eliába a Abinadába druhého a Šimu tretieho, 14 Natanaela štvrtého, Raddaiho piateho, 15 Ocema šiesteho, Dávida siedmeho. 16 A ich sestry: Ceruja a Abigaiľ. A synovia Ceruje boli: Abišai, Joáb a Azael, traja. 17 A Abigaiľ porodila Amazu, a otec Amazov bol Jeter Izmaelský.

  Rôzne rody.

  18 A Kálef, syn Ezromov, tiež splodil so svojou ženou Azubou a s Jeriotou synov. A toto boli jej synovia: Ješer, Šobáb a Ardon. 19 A keď zomrela Azuba, vzal si Kálef Efratu, ktorá mu porodila Húra. 20 A Húr splodil Úriho, a Úri splodil Becaleela. 21 Potom vošiel Ezrom k dcére Machíra, otca Gileádovho, a vzal si ju, keď mal šesťdesiat rokov, a porodila mu Segúba. 22 A Segúb splodil Jaira, ktorý mal dvadsaťtri miest v zemi Gileáda. 23 A Gešúr a Sýr vzali od nich dediny Jairove jako i Kenat s jeho mestečkami, šesťdesiat miest. Tí všetci boli synmi Machíra, otca Gileádovho. 24 I po smrti Ezromovej v Kálef-efrate žena Ezromova, Abia, mu porodila Ašchúra, otca Tekoy. 25 A synovia Jerachmeela, prvorodeného Ezromovho, boli: prvorodený Rám, Búna, Oren a Ocem, Achiáš. 26 A Jerachmeel mal i druhú ženu, ktorej bolo meno Atara. To bola matka Onámova. 27 A synovia Ráma, prvorodeného Jerachmeelovho, boli: Maac, Jamin a Éker. 28 A synovia Onámovi boli: Šammai a Jada. A synovia Šammaiho: Nádab a Abišúr. 29 A meno ženy Abišúrovej bolo Abichaiľ, ktorá mu porodila Achbána a Molída. 30 Synovia Nádabovi: Seled a Appaim. A Seled zomrel bez synov. 31 Synovia Appaimovi: Jiši. A synovia Jišiho: Šešan. A synovia Šešanovi: Achlai. 32 Synovia Jadu, brata Šammaiho: Jeter a Jonatán. A Jeter zomrel bez synov. 33 Synovia Jonatánovi: Pelet a Zaza. To boli synovia Jerachmeelovi. 34 A Šešan nemal synov iba dcéry. A Šešan mal egyptského sluhu, ktorému bolo meno Jarcha. 35 A Šešan dal svoju dcéru Jarchovi, svojmu sluhovi, za ženu, ktorá mu porodila Attaiho. 36 A Attai splodil Nátana. A Nátan splodil Zabáda. 37 Zabád splodil Eflála. A Eflál splodil Obéda. 38 Obéd splodil Jehu-va. A Jehu splodil Azariáša. 39 Azariáš splodil Chéleca. A Chélec splodil Elásu. 40 Elása splodil Sismaiho. A Sismai splodil Šallúma. 41 Šallúm splodil Jekamiáša. A Jekamiáš splodil Elišamu. 42 A synovia Kálefa, brata Jerachmeelovho: Méša, jeho prvorodený; to bol otec Zífovcov; a synovia Márešu, otca Hebronovho. 43 Synovia Hebronovi: Kórach, Tappuach, Rékem a Šema. 44 A Šema splodil Rachama, otca Jorkeámovho. A Rékem splodil Šammaiho. 45 A syn Šammaiho bol Máon, a Máon bol otcom Bét-cura. 46 A Efa, ženina Kálefova, porodila Chárana, Mócu a Gázeza. A Cháran splodil Gázeza. 47 A synovia Johedaiho: Régem, Jotám, Géšan, Pelet, Éfa a Šaaf. 48 Ženina Kálefova Maacha porodila Šébera a Tirchana. 49 A porodila Šaafa, otca Madmannu, Ševu, otca Machbénu, a otca Gibee. A dcéra Kálefova bola Achsa. 50 To boli synovia Kálefovi, syna Húrovho, prvorodeného Efraty; Šóbal, otec Kirjat-jearima. 51 Salma, otec Betlehema, Cháref, otec Bét-gádera. 52 A synovia Šobála, otca Kirjat-jearima, boli: Hároe, Chaci-hammenúchot. 53 A čeľade Kirjat-jearima: Jitrovci, Pútovci, Šummátovci a Mišráiti. Z tých vyšli Cáreatovci a Eštaulovci. 54 Synovia Salmu: Betlehem, Netofatovci, Atarot, dom Joábov a Chaci-hammenachtovci, Cáreiti. 55 A čeľade pisárov, ktorí bývali v Jabeci, Tirátovci, Šimátovci, Suchátovci. To sú Kinejci, ktorí pošli z Chamatu, otca to Bét-rechába.
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)