Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Truhla na svojom mieste. Speváci.

  1 A keď doniesli truhlu Božiu, postavili ju naprostred stánu, ktorý jej postavil Dávid, a obetovali zápalné obeti a pokojné obeti pred Bohom. 2 A keď doobetoval Dávid zápalnú obeť a pokojné obeti, požehnal ľud v mene Hospodinovom. 3 A nadelil všetkým mužom Izraelovým, všetkým, od muža až po ženu, každému pecník chleba, kus pečeného mäsa a kus hroznového koláča. 4 Potom postavil pred truhlu Hospodinovu niektorých z Levitov za svätoslužobníkov, a síce nato, aby pripomínali jeho skutky, aby ďakujúc vyznávali a chválili Hospodina, Boha Izraelovho. 5 Azaf bol prvý a druhý po ňom Zachariáš, Jehiel a Šemirámot, Jechiel, Mattitiáš, Eliáb, Benaiáš, Obéd-edom a Jehiel s hudobnými nástrojami citár a s harfami, a Azaf hral zvučne na cymbaly. 6 A Benaiáš a Jachaziel, kňazi, s trúbami ustavične, pred truhlou smluvy Božej.

  Chválospev Dávidov.

  7 Toho dňa, vtedy dal Dávid po prvé oslavovať Hospodina do ruky Azafa a jeho bratov. 8 Oslavujte Hospodina! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami! 9 Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch! 10 Chváľte sa menom jeho svätosti! Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina! 11 Hľadajte Hospodina a jeho silu; vyhľadávajte jeho tvár ustavične! 12 Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst, 13 vy, semeno Izraela, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení! 14 On je Hospodin, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi. 15 Pamätajte na jeho smluvu na veky, na slovo, ktoré prikázal, do tisíc pokolení, 16 na jeho smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na jeho prísahu, ktorú prisahal Izákovi. 17 A postavil to Jakobovi za zákon, Izraelovi za večnú smluvu 18 povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva, 19 vtedy, keď vás bol ešte len malý počet, keď vás bolo máličko, a boli ste v nej pohostínmi. 20 A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu. 21 Nedal nikomu, aby im ublížil, a karhal pre nich i kráľov 22 hovoriac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nečiňte zlého! 23 Spievajte Hospodinovi, celá zem! Zvestujte jeho spasenie zo dňa na deň! 24 Rozprávajte jeho slávu medzi národami, medzi všetkými ľuďmi jeho divy! 25 Lebo veľký je Hospodin a hoden všetkej chvály; je strašný nad všetkých bohov. 26 Lebo všetci bohovia národov sú ničomné modly, ale Hospodin učinil nebesia. 27 Veličenstvo a nádhera je pred ním, sila a veselosť na jeho mieste. 28 Vzdajte Hospodinovi, čeľade národov, vzdajte Hospodinovi česť a silu! 29 Vzdajte Hospodinovi česť jeho mena! Doneste posvätný dar a prijdite pred jeho tvár! Klaňajte sa Hospodinovi v okrase svätosti! 30 Traste sa pred jeho tvárou, celá zem, a bude upevnený okruh sveta, tak aby sa nepohol. 31 Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem, a nech povedia medzi národami: Hospodin kraľuje! 32 Nech hučiac buráca more i jeho náplň! Nech sa veselí pole i všetko, čo je na ňom! 33 Vtedy budú plesať stromy v hore pred Hospodinom, lebo ide súdiť zem! 34 Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky! 35 A povedzte: Spas nás, Bože nášho spasenia, a shromaždi nás a vytrhni nás z pohanov, aby sme oslavovali meno tvojej svätosti a chlúbili sa tvojou chválou. 36 Požehnaný Hospodin, Bôh Izraelov, od vekov až na veky! A všetok ľud povedal: Ameň! A chválil Hospodina.

  Ustanovenie svätoslužobníkov.

  37 A zanechal tam pred truhlou smluvy Hospodinovej Azafa a jeho bratov, aby svätoslúžili pred truhlou ustavične podľa toho, čo v ktorý deň bolo treba; 38 aj Obéd-edoma a ich bratov, šesťdesiatich a ôsmich, aj Obéd-edoma, syna Jedutúnovho, i Chosu, za vrátnych. 39 A Cádoka, kňaza, a jeho bratov, kňazov, zanechal pred príbytkom Hospodinovým na výšine, ktorá bola v Gibeone, 40 aby obetovali Hospodinovi zápalné obeti na oltári zápalu ustavične, ráno i večer, a to podľa všetkého toho, čo je napísané v zákone Hospodinovom, ktorý prikázal Izraelovi. 41 A s nimi Héman a Jedutún a ostatok vybraných, ktorí boli označení podľa mena, aby oslavovali Hospodina, pretože jeho milosť trvá na veky. 42 A u nich, u Hémana a Jedutúna, nechal i trúby a cymbaly, ktorí mali húsť zvučne, aj iné nástroje k sprievodu spevu Božieho, a synov Jedutúnových postavil k bráne. 43 A tak sa rozišiel všetok ľud, odíduc každý do svojho domu. A Dávid sa obrátil domov, aby požehnal svoj dom.
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)