Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu.

  1 A toto sú tí, ktorí prišli za Dávidom do Ciklagu, kým bol ešte zavrený a kým sa ešte skrýval pred Saulom, synom Kíša, a boli medzi hrdinami, ktorí pomáhali v boji, 2 ozbrojení lučišťom a bojujúc pravicou i ľavicou kamením i strelami z lučišťa, z bratov Saulových, z Benjamina. 3 Predný bol Achiézer a Joas, synovia Šemau Gibeatského, a Jeziel a Pelet, synovia Azmávetovi, a Berácha a Jehu Anatótsky 4 a Jišmaiáš Gibeonský, hrdina medzi tridsiatimi a nad tridsiatimi, a Jeremiáš, Jachaziel, Jochanan, a Jozabad Gederátsky, 5 Elúzai, Jerimót, Bealiáš, Šemariáš, Šefatiáš Charúfsky, 6 Elkána, Jišiáš, Azarel, Joézer, Jašobám, Kórachovci, 7 Joela a Zebadiáš, synovia Jerochámovi z Gedóra. 8 A z Gádovcov oddelili sa a prešli k Dávidovi do pevnosti na púšť, udatní mužovia, bojovníci, súci do boja, narábajúci so štítom a s ťažkou kopijou, ktorých tvári boli jako tvári ľva, a čo do rýchlosti boli jako srny na vrchoch. 9 Ézer bol prvý, Obadiáš druhý, Eliáb tretí, 10 Mišmanna štvrtý, Jirmiáš piaty, 11 Attai šiesty, Eliel siedmy, 12 Jochanan ôsmy, Elzábad deviaty, 13 Jeremiáš desiaty, Machbannai jedenásty. 14 Tí boli zo synov Gádových, hlavy vojska, čo menší jeden na sto a čo väčší jeden na tisíc. 15 To boli tí, ktorí prešli cez Jordán v prvom mesiaci, keď bol preplnil všetky svoje brehy, a prinútili na útek všetky doliny, na východ i na západ. 16 A prišli aj niektorí zo synov Benjaminových a Júdových až k pevnosti za Dávidom. 17 A Dávid im vyšiel vústrety, odpovedal a riekol im: Ak ste prišli ku mne pre pokoj, aby ste mi pomáhali, bude mi srdce s vami za jedno. Ale ak nato, aby ste ma preľstili a vydali mojim nepriateľom, kým nie je na mojich rukách nijakej ukrutnosti, vtedy nech pohliadne na to Bôh našich otcov a potresce. 18 Vtedy obliekol Duch na seba Amazaiho, hlavu vodcov, ktorý povedal: Tvoji sme, Dávide, a s tebou, synu Izaiho! Pokoj, pokoj tebe, a pokoj tým, ktorí ti pomáhajú! Lebo ti pomáha tvoj Bôh. A tak ich prijal Dávid a dal ich na čelá čiat. 19 Aj z Manassesa prebehli k Dávidovi, keď bol prišiel s Filištínmi proti Saulovi do boja, ale im nepomáhali, lebo poradiac sa poslaly ho preč kniežatá Filištínov a povedaly: Odpadne od nás proti našim hlavám a prebehne k svojmu pánovi Saulovi. 20 Keď išiel do Ciklagu, prebehli k nemu z Manassesa Adnach, Jozabad, Jediael, Michael, Jozabad a Elíhu a Cilletai, hlavy tisícov Manassesových. 21 Aj tí pomáhali s Dávidom proti čate lupičov, lebo všetci boli udatnými mužmi a preto boli veliteľmi vo vojsku. 22 Lebo každého dňa prichádzali bojovníci k Dávidovi, aby mu pomáhali, až ich bol veľký tábor ako tábor Boží.

  Ktorí prišli za Dávidom do Hebrona.

  23 A toto sú počty čiat ozbrojených do vojska, ktorí prišli k Dávidovi do Hebrona, aby obrátili kráľovstvo Saulovo k nemu podľa slova Hospodinovho. 24 Synov Júdových, nosiacich veľký štít a ťažkú kopiju, bolo šesť tisíc osemsto ozbrojených do vojska. 25 Zo synov Simeonových, udatných mužov, súcich do vojska, sedem tisíc a sto. 26 Zo synov Léviho štyri tisíce šesťsto. 27 A Jehojada bol vojvodom synov Áronových a s ním tri tisíce sedemsto. 28 A Cádok, mládenec, udatný muž, a dom jeho otca, velitelia, dvadsiati a dvaja. 29 Zo synov Benjaminových, bratov Saulových, tri tisíce, lebo doteraz ich väčšina strážila stráž domu Saulovho. 30 Zo synov Efraimových bolo dvadsať tisíc osemsto udatných mužov, mužov slávneho mena domu ich otcov. 31 A z polovice pokolenia Manassesovho osemnásť tisíc, ktorí boli označení podľa mena, aby prišli urobiť Dávida kráľom. 32 A zo synov Izachárových, ktorí rozumeli časom, vediac, čo má robiť Izrael, ich hláv bolo dvesto, a všetci ich bratia robili podľa ich slova. 33 Zo Zabulona vychádzajúcich do vojska, zriaďujúcich sa do boja so všelijakými nástrojami vojennými, bolo päťdesiat tisíc, hotových svorne sa shromaždiť do šíku. 34 Z Naftaliho veliteľov tisíc a s nimi ozbrojených veľkým štítom a kopijou tridsaťsedem tisíc. 35 Z Dánovcov zriaďujúcich sa do boja dvadsaťosem tisíc šesťsto. 36 Z Asera vychádzajúcich do vojska, aby sa zriadili do boja, štyridsať tisíc. 37 A zpoza Jordána z Rúbenovcov a z Gádovcov a z polovice pokolenia Manassesovho so všelijakými nástrojami vojennými, potrebnými do boja, sto dvadsať tisíc. 38 Všetci tí bojovníci, hotoví shromaždiť sa do šíku, prišli úprimným srdcom do Hebrona urobiť Dávida kráľom nad celým Izraelom. Ale aj všetok ostatok Izraela bol ako jedno srdce v tom, aby urobili Dávida kráľom. 39 A boli tam s Dávidom tri dni jediac a pijúc, lebo im pripravili ich bratia. 40 Ale aj tí, ktorí im boli blízko, až po Izachára a Zabulona a po Naftaliho, donášali chlieb na osloch a na veľblúdoch a na muliciach a na voloch, jedivo z múky, hrudy fíkov, sušené hrozno, víno a olej a dovádzali voly a drobné stádo, všetkého množstvo, pretože bola radosť v Izraelovi.
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)