Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Prvá kniha Mojžišova
  • Druhá kniha Mojžišova
  • Tretia kniha Mojžišova
  • Štvrtá kniha Mojžišova
  • Piata kniha Mojžišova
  • Kniha Jozuova
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rutina
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Paralipomenom
  • Druhá kniha Paralipomenom
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Esterina
  • Kniha Jobova
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Príslovia
  • Kniha Kazateľova
  • Pieseň Šalamúnova
  • Prorok Izaiáš
  • Prorok Jeremiáš
  • Plač Jeremiášov
  • Prorok Ezechiel
  • Prorok Daniel
  • Prorok Hozeáš
  • Prorok Joel
  • Prorok Ámos
  • Prorok Obadiáš
  • Prorok Jonáš
  • Prorok Micheáš
  • Prorok Náhum
  • Prorok Habakuk
  • Prorok Sofoniáš
  • Prorok Haggeus
  • Prorok Zachariáš
  • Prorok Malachiáš
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa svätého Matúša
  • Evanjelium podľa svätého Marka
  • Evanjelium podľa svätého Lukáša
  • Evanjelium podľa svätého Jána
  • Skutky svätých apoštolov
  • Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom
  • Epištola svätého Pavla Galaťanom
  • Epištola svätého Pavla Efežanom
  • Epištola svätého Pavla Filipänom
  • Epištola svätého Pavla Kološanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom
  • Prvá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Druhá epištola svätého Pavla Timoteovi
  • Epištola svätého Pavla Títovi
  • Epištola svätého Pavla Filémonovi
  • Epištola svätého Pavla Židom
  • Epištola svätého Jakoba
  • Prvá epištola svätého Petra
  • Druhá epištola svätého Petra
  • Prvá epištola svätého Jána
  • Druhá epištola svätého Jána
  • Tretia epištola svätého Jána
  • Epištola svätého Júdu
  • Zjavenie svätého Jána

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

  Záložky

  Dávid pomazaný za kráľa.

  1 Potom sa shromaždili, celý Izrael, k Dávidovi do Hebrona a riekli: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už aj dávno predtýmto, aj vtedy, keď ešte bol Saul kráľom, ty si bol ten, ktorý vyvodil a privodil Izraela, a Hospodin, tvoj Bôh, ti povedal: Ty budeš pásť môj ľud, Izraela, a ty budeš vojvodom nad mojím ľudom Izraelom. 3 A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona, a Dávid učinil s nimi smluvu v Hebrone pred Hospodinom, a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom, podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal skrze Samuela.

  Dobytie Siona. Joáb.

  4 Potom odišiel Dávid i celý Izrael do Jeruzalema; to bol Jebuz, lebo tam boli Jebuzeji, obyvatelia zeme. 5 A obyvatelia Jebuza povedali Dávidovi: Nevojdeš sem! Ale Dávid zaujal hrad Sion; to je mesto Dávidovo. 6 Lebo Dávid bol povedal: Ktokoľvek najprv porazí Jebuzeja, ten bude hlavou a veliteľom. A najprv vyšiel hore Joáb, syn Ceruje, a stal sa hlavou. 7 Potom býval Dávid na tom hrade, a preto ho nazvali mestom Dávidovým. 8 A vystavil mesto dookola, od Milla až naokolo. A Joáb opravil ostatok mesta. 9 A Dávid prospieval a bol vše väčším a väčším, a Hospodin Zástupov bol s ním.

  Hrdinovia Dávidovi.

  10 A toto sú hlavy-predáci hrdinov, ktorých mal Dávid, ktorí sa vzmužili s ním pomáhajúc mu v jeho kráľovstve s celým Izraelom, aby ho urobili kráľom podľa slova Hospodinovho nad Izraelom. 11 A toto je počet hrdinov, ktorých mal Dávid: Jašobam, syn Chachmoniho, prvý medzi tridsiatimi. Ten pozdvihol svoju kopiju nad tristo pobitými na jeden raz. 12 Po ňom nasledoval Eleazár, syn Dódu, Achóchovec, ktorý bol medzi tromi z tých hrdinov. 13 Ten bol s Dávidom v Pasdammime, kde sa boli Filištíni shromaždili do boja. A bola tam čiastka poľa, plná jačmeňa, a ľud utekal pred Filištínmi. 14 A postavili sa naprostred tej čiastky poľa a vytrhli ju a porazili Filištínov. A Hospodin ich zachránil veľkou záchranou. 15 A iní traja z tých tridsiatich predných sišli dolu na skalu za Dávidom k jaskyni Adullam, a vojsko Filištínov táborilo v doline Refaim. 16 Dávid bol vtedy v pevnosti, a posádka Filištínov bola vtedy v Betleheme. 17 A Dávid si zažiadal a riekol: Oj, keby sa mi dal niekto napiť vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne! 18 A tí traja sa prebili táborom Filištínov a navážiac vody zo studne v Betleheme, ktorá je pri bráne, vzali a doniesli k Dávidovi. Ale Dávid ju nechcel piť, lež ju vylial v obeť Hospodinovi. 19 A riekol: Nech ma od toho zachráni môj Bôh, aby som to mal učiniť! Či by som mal piť krv týchto mužov s ich dušami? Lebo ju doniesli za svoje duše. A tedy nechcel ju piť. To vykonali tí traja hrdinovia. 20 A Abišai, brat Joábov, ten bol predným z iných troch, ktorý tiež pozdvihol svoju kopiju nad tristo pobitými a mal slávne meno medzi tými tromi. 21 Z tých troch bol slávnejší nad tých dvoch, a bol ich veliteľom, ale tamtým trom sa nevyrovnal. 22 Benaiáš, syn Jehojadov, syn udatného muža, muž mnohých a veľkých činov, z Kabcela. Ten zabil tých dvoch božských ľvov-silákov Moábových. A ten istý sišiel a zabil ľva prostred jamy v deň snehu. 23 On zabil aj toho Egypťana, muža, ktorý bol päť lakťov vysoký. A hoci mal Egypťan v ruke kopiju jako tkáčsky návoj, sišiel za ním s palicou, vytrhol kopiju z ruky Egypťana a zabil ho jeho vlastnou kopijou. 24 To vykonal Benaiáš, syn Jehojadu, a mal slávne meno medzi tromi hrdinami. 25 Hľa, on bol slávnejší od tridsiatich, ale tým trom sa nevyrovnal. A Dávid ho ustanovil nad svojou družinou. 26 Udatnými hrdinami boli aj títo: Azael, brat Joábov, Elchanan, syn Dódov, z Betlehema, 27 Šammót Harorský, Chelec Pelonský, 28 Íra, syn Ikkeša Tekoanského, Abiézer Anatótsky, 29 Sibbechai Chušatský, Ilai Achóchsky, 30 Maharai Netofatský, Cheled, syn Bánu, Netofatský; 31 Itai, syn Ríbaiho, z Gibee synov Benjaminových, Benaiáš Paratonský, 32 Chúrai od potokov Gáša, Abiel Arbátsky, 33 Azmávet Bacharúmsky, Eljachba Šalbonský, 34 synovia Hášema Gizonského, Jonatán, syn Šageho, Harársky; 35 Achiam, syn Sachára Harárskeho, Elifal, Syn Úrov, 36 Chefer Mecherátsky, Achiáš Pelonský, 37 Checro Karmelský, Nárai, syn Ezbaiho, 38 Joel, brat Nátanov, Mibchár, syn Hagriho, 39 Celek Ammonský, Nacharai Berótsky, zbrojnoš Joába, syna Ceruje, 40 Ira Jiterský, Gáreb Jiterský, 41 Uriáš Hetejský, Zábad, syn Achlaiho, 42 Adína, syn Šízov, Rúbenovec, hlava Rúbenovcov, a s ním tridsiati, 43 Chanan, syn Maachov, a Jozafat Mitenský, 44 Uziáš Ašterátsky, Šama a Jehiel, synovia Chótama Aroerského, 45 Jediael, syn Šimriho, a Jocha, jeho brat, Ticejský, 46 Eliel z Machavovcov, Jeribai a Jošaviáš, synovia Elnámovi, a Jitma Moábsky, 47 Eliel, Obéd a Jasiel Mecobajský.
 • Prvá kniha Paralipomenom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)