Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Mojžišovi je daná moc robiť znamenia

  1 Mojžiš sa znova ujal slova a povedal: "A čo, ak mi neuveria a nepočúvnu môj hlas, ale povedia: ‚Jahve sa ti nezjavil!‘?" 2 Jahve mu povedal: "Čo máš v ruke?" – "Palicu," povedal. 3 "Hoď ju na zem," povedal mu Jahve. Mojžiš ju hodil na zem, palica sa zmenila na hada a Mojžiš sa pred ním dal na útek. 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Vystri ruku a chyť ho za chvost." On vystrel ruku, chytil ho a v jeho ruke sa znova zmenil na palicu. 5 "Aby ti uverili, že sa ti zjavil Jahve, Boh ich otcov, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakubov." 6 Jahve mu ešte povedal: "Daj si ruku na prsia." On si vložil ruku na prsia a keď ju zložil, hľa, jeho ruka bola malomocná, biela ako sneh. 7 Jahve mu povedal: "Daj si ruku znovu na prsia." On si vložil ruku späť na prsia, zložil ju zo svojich pŕs a hľa, bola znovu ako jeho ostatné telo. 8 "Tak ak ti teraz neuveria a nepresvedčí ich prvé znamenie, uveria druhému znameniu. 9 Ale ak neuveria ani týmto dvom znameniam a nepočúvnu tvoj hlas, vtedy načri vodu z Rieky a vylej ju na zem a voda, ktorú načrieš z Rieky, premení sa na suchej zemi na krv."

  Áron Mojžišovým tlmočníkom

  10 Mojžiš povedal Jahvemu: "Odpusť mi, môj Pane, nemám dar reči, ani od včera, ani od predvčera, dokonca ani odvtedy, čo oslovuješ svojho služobníka, lebo moje ústa a môj jazyk sú ťažkopádne." 11 Jahve mu povedal: "Ktože dal človeku ústa? Kto ho robí nemým a hluchým; vidiacim alebo slepým? Či nie ja, Jahve? 12 Choď teraz, ja budem s tvojimi ústami a naznačím ti, čo máš povedať." 13 Mojžiš znova povedal: "Odpusť mi, môj Pane, pošli, prosím ťa, koho chceš." 14 Jahve nato vzplanul hnevom proti Mojžišovi a povedal: "Či tu nie je tvoj brat Áron, Levita? Viem, že on dobre hovorí; hľa, práve ti prichádza v ústrety a keď ťa uvidí, veľmi sa poteší vo svojom srdci. 15 Prehovoríš s ním a vložíš tie slová do jeho úst. Ja budem s tvojimi ústami a s jeho ústami a naznačím vám, čo máte robiť. 16 On bude hovoriť k ľudu za teba; on ti bude ústami a ty mu budeš bohom. 17 Túto palicu si vezmi do ruky, lebo s ňou budeš robiť znamenia."

  Mojžišov návrat do Egypta. Odchod z Madiánu

  18 Mojžiš odišiel a vrátil sa ku svojmu tesťovi Jetrovi. Povedal mu: "Dovoľ mi odísť a vrátiť sa k svojim bratom v Egypte, aby som videl, či ešte žijú." Jetro mu odpovedal: "Choď v pokoji." 19 Jahve povedal Mojžišovi v Madiáne: "Choď, vráť sa do Egypta, lebo pomreli všetci, ktorí chystali tvoju záhubu." 20 Mojžiš vzal svoju ženu a svojho syna, posadil ich na osla a vrátil sa do Egyptskej krajiny. Mojžiš si vzal do ruky aj Božiu palicu. 21 Jahve povedal Mojžišovi: "Keď sa vrátiš do Egypta, hľaď, aby si pred faraónom vykonal tie zázraky, ktoré som dal do tvojej moci, ale ja mu zatvrdím srdce a on ľud neprepustí. 22 Potom povedz faraónovi: Takto hovorí Jahve: Izrael je môj prvorodený syn. 23 Povedal som ti: ‚Prepusť môjho syna, aby mi slúžil.‘ Pretože ty si odmietol prepustiť ho, za to ja zahubím tvojho prvorodeného syna."

  Obriezka Mojžišovho syna

  24 A stalo sa na ceste, keď sa utáborili na noc, že Jahve prišiel, stretol sa s ním a chcel ho usmrtiť. 25 Cippora vzala ostrý kameň a obrezala predkožku svojmu synovi a dotkla sa ňou jeho nôh. A povedala: "Ty si mi ženíchom po krvi." 26 A On ho zanechal. Vtedy povedala: "Ženích po krvi", to sa vzťahuje na obriezku.

  Stretnutie s Áronom

  27 Jahve povedal Áronovi: "Choď naproti Mojžišovi smerom do púšte." On odišiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho. 28 Mojžiš porozprával Áronovi všetky Jahveho slová, s ktorými ho poslal, a všetky znamenia, ktoré mu prikázal. 29 Mojžiš a Áron išli a zhromaždili všetkých starších Izraelcov. 30 Áron opakoval všetky slová, ktoré Jahve povedal Mojžišovi; urobil znamenia pred očami ľudu. 31 Ľud uveril a radoval sa, že Jahve navštívil Izraelcov a videl ich biedu. Pokľakli a klaňali sa.
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)