Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Manna a prepelice

  1 Odišli z Elimu a celá pospolitosť Izraelcov prišla na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinajom, v pätnásty deň druhého mesiaca po svojom odchode z Egypta. 2 Celá pospolitosť Izraelcov reptala proti Mojžišovi a Áronovi na púšti. 3 Izraelci im vraveli: "Keby sme radšej boli pomreli rukou Jahveho v Egyptskej krajine, keď sme sedávali pri hrncoch mäsa a mohli sa najesť chleba dosýta! Ale vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste hladom zahubili celé toto zhromaždenie." 4 Jahve povedal Mojžišovi: "Z nebeskej výšky vám zošlem chlieb ako dážď. Ľudia budú vychádzať a nech si nazbierajú, koľko potrebujú na deň, takto ich chcem vyskúšať, aby som videl, či budú kráčať podľa môjho zákona, alebo nie. 5 Šiesteho dňa, keď budú pripravovať z toho, čo prinesú, bude toho dvojnásobok, ako zbierajú každý deň." 6 Mojžiš a Áron povedali celej pospolitosti Izraelcov: "Dnes večer spoznáte, že vás Jahve vyviedol z Egyptskej krajiny, 7 a ráno uvidíte Jahveho slávu. Lebo on počul vaše reptanie proti Jahvemu. Veď čo sme my, že reptáte proti nám?" 8 Mojžiš povedal: "Dnes večer vám dá Jahve najesť sa mäsa a ráno chleba dosýta, lebo Jahve počul vaše reptanie proti nemu. Veď čo sme my? Nereptali ste proti nám, ale proti Jahvemu." 9 Mojžiš povedal Áronovi: "Povedz celej pospolitosti Izraelcov: Predstúpte pred Jahveho, lebo on počul vaše reptanie." 10 Keď ešte Áron hovoril k celej pospolitosti Izraelcov, oni sa obrátili smerom k púšti; a hľa, Jahveho sláva sa zjavila v oblaku. 11 Jahve prehovoril k Mojžišovi a povedal mu: 12 "Počul som reptanie Izraelcov. Prehovor k nim a povedz im: Podvečer budete jesť mäso a ráno sa nasýtite chlebom. Vtedy poznáte, že ja som Jahve, váš Boh." 13 Večer prileteli prepelice a pokryli tábor a ráno bolo celé okolie tábora pokryté rosou. 14 Keď sa tá rosná pokrývka vyparila, na povrchu púšte sa objavilo čosi drobné, zrnité, jemné ako inoväť na zemi. 15 Keď to Izraelci videli, hovorili jeden druhému: "Čo je to?" Lebo nevedeli, čo to je. Mojžiš im povedal: "To je ten chlieb, ktorý vám Jahve dal za pokrm. 16 Hľa, čo vám prikázal Jahve: Nazbierajte si každý, koľko kto môže zjesť, gomer na osobu. Vezmite si z toho každý podľa počtu osôb vo svojom stane." 17 Izraelci tak urobili a nazbierali si jedni veľa, druhí málo. 18 Keď to merali na gomery, ten, čo nazbieral veľa, nemal nadbytok, a ten, čo nazbieral málo, mal dosť. Každý nazbieral, koľko mohol zjesť. 19 Mojžiš im povedal: "Nech si z toho nikto nenecháva zvyšok na zajtrajší deň." 20 Niektorí neposlúchli Mojžiša a ponechali si zásobu na nasledujúci deň, ale to im sčervivelo a začalo zapáchať. Mojžiš sa na nich nahneval. 21 Zbierali každé ráno, koľko kto mohol zjesť, a keď začalo hriať slnko, roztopilo sa to. 22 Šiesty deň si nazbierali chleba dvojnásobne, dva gomery na osobu a prišli všetci náčelníci pospolitosti a oznámili to Mojžišovi. 23 On im povedal: "Hľa, čo povedal Jahve: Zajtra je deň úplného odpočinku, svätá sobota zasvätená Jahvemu. Upečte si, čo si chcete upiecť, uvarte si, čo si chcete uvariť, všetko, čo zvýši, odložte na zajtra." 24 Odložili to na nasledujúci deň, ako im prikázal Mojžiš; nezapáchalo to a ani nesčervivelo. 25 Mojžiš povedal: "Zjedzte to dnes, lebo dnes je Jahveho sobota, dnes nenájdete na poli nič. 26 Šesť dní to budete zbierať, ale v siedmy deň, v sobotu toho nebude." 27 A predsa, na siedmy deň vyšli niektorí z ľudu zbierať, nenašli nič. 28 Jahve povedal Mojžišovi: "Dokedy budete odmietať poslúchať moje prikázania a moje zákony? 29 Pozrite, Jahve vám dal sobotu, preto vám šiesteho dňa dáva chlieb na dva dni. Každý zostane v siedmy deň tam, kde je, v siedmy deň nech nikto nevychádza." 30 Ľud teda siedmeho dňa odpočíval. 31 Dom Izraela to jedlo nazval manna. Bola biela ako koriandrové semeno a chutila ako medové koláče. 32 Mojžiš povedal: "Hľa, toto prikázal Jahve: Naplňte tým jeden gomer a zachovajte ho pre svojich potomkov, aby videli chlieb, ktorým som vás choval na púšti, keď som vás vyviedol z Egyptskej krajiny." 33 Mojžiš povedal Áronovi: "Vezmi nejakú nádobu, nasyp do nej plný gomer manny a polož ho pred Jahveho, aby sa to zachovalo pre vaše pokolenia." 34 Ako Jahve nariadil Mojžišovi, Áron to uložil pred Svedectvo, aby sa to tam zachovalo. 35 Izraelci jedávali mannu štyridsať rokov, kým neprišli do obývanej krajiny, jedli mannu, pokiaľ neprišli k hraniciam Kanaánskej krajiny. 36 Gomer je jedna desatina efy.
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)