Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

  Záložky

  Pascha – Veľká noc

  1 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi v Egyptskej krajine: 2 "Tento mesiac bude pre vás na čele ostatných mesiacov, bude vám prvým mesiacom v roku. 3 Prehovorte k celej pospolitosti Izraela a povedzte jej: Nech každý desiateho dňa tohto mesiaca vezme jedného baránka pre svoju rodinu, jedného baránka na domácnosť. 4 Ak je domácnosť primalá na jedného baránka, nech priberie svojho suseda, najbližšieho k domu, podľa počtu osôb. Vyberiete si baránka podľa toho, kto koľko zje. 5 Ten baránok bude bez chyby, jednoročný samček; vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. 6 Budete ho opatrovať až do štrnásteho dňa tohto mesiaca; potom ho v podvečere bude celá zhromaždená pospolitosť Izraela zabíjať. 7 Vezmú z jeho krvi a pomažú obe veraje a vrchný trám dverí domov, v ktorých ho budú jesť. 8 Tej noci budú jesť mäso upečené na ohni; budú ho jesť s nekvasenými chlebmi a s horkými zelinami. 9 Nejedzte z neho nič surové ani uvarené vo vode, ale len pečené na ohni s hlavou, nohami a s vnútornosťami. 10 Nič z neho nenechajte do rána. To, čo z neho do rána zostane, spáľte na ohni. 11 Takto ho budete jesť: s prepásanými bedrami, sandálami na nohách a s palicou v ruke. Jedzte ho rýchlo, je to Jahveho Pascha. 12 Tej noci prejdem Egyptom a pobijem všetko prvorodené v Egyptskej krajine – tak ľudí, ako aj zvieratá – a vykonám súd nad všetkými egyptskými bohmi ja, Jahve. 13 Krv na vašich domoch bude znamením, že v nich bývate. Keď uvidím toto znamenie, prejdem popri vás a vy uniknete ničivej pohrome, keď budem biť Egyptskú krajinu. 14 Ten deň si budete pripomínať a budete ho sláviť ako Jahveho sviatok, budete ho sláviť po všetky pokolenia, to je trvalé ustanovenie.

  Sviatok Nekvasených chlebov

  15 "Po sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstráňte kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol kysnutý chlieb od prvého dňa po siedmy deň, bude vylúčený z Izraela. 16 V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie a v siedmy deň sväté zhromaždenie. Vtedy sa nebude konať nijaká práca, pripravíte iba to, čo každý zje. 17 Budete zachovávať sviatok Nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z Egyptskej krajiny. Budete zachovávať ten deň z pokolenia na pokolenie, to je trvalé ustanovenie. 18 V prvom mesiaci, od večera štrnásteho dňa až do večera dvadsiateho prvého dňa budete jesť nekvasené chleby. 19 Po sedem dní sa nesmie nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kysnutý chlieb, bude vyhladený z pospolitosti Izraela, či je to cudzinec, alebo domorodec. 20 Nebudete jesť kysnutý chlieb, všade, kde budete bývať, budete jesť nekvasené chleby."

  Predpisy o Pasche

  21 Mojžiš zvolal všetkých starších Izraela a povedal im: "Choďte a obstarajte si baránka pre svoje rodiny a obetujte paschu. 22 Potom vezmete zväzok yzopu, namočíte ho do krvi, ktorá je v miske, a pomažete vrchný trám a obe veraje krvou, ktorá je v miske. A nech nikto z vás nevyjde z dvier svojho domu až do rána. 23 Keď bude Jahve prechádzať Egyptom, aby ho bil, uvidí krv na vrchnom tráme a na oboch verajách, prejde popri týchto dverách a nedovolí Zhubcovi vniknúť do vašich domov a zabíjať. 24 Toto ustanovenie budete zachovávať ako nariadenie pre teba a pre tvojich synov naveky. 25 Keď prídete do zeme, ktorú vám Jahve dá, ako prisľúbil, budete zachovávať tento obrad. 26 A keď vám vaši synovia povedia: ‚Čo znamená pre vás tento obrad?‘ – 27 vy im povedzte: ‚To je obeta Paschy Jahvemu, ktorý prešiel popri domoch Izraelcov v Egypte, keď bil Egypt, ale naše domy ušetril.‘" Vtedy ľud padol na kolená a klaňal sa. 28 Izraelci sa rozišli a urobili tak, ako Jahve prikázal Mojžišovi a Áronovi.

  Desiata rana: smrť prvorodených

  29 Uprostred noci Jahve pobil všetkých prvorodených v Egyptskej krajine, od faraónovho prvorodeného, ktorý mal zasadnúť na jeho trón, až po prvorodeného zajatca v žalári a všetko prvorodené z dobytka. 30 Počas noci vstal faraón, rovnako ako všetci jeho služobníci i všetci Egypťania, a nastalo veľké bedákanie, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho. 31 Faraón zavolal v noci Mojžiša a Árona a povedal im: "Vstaňte a odíďte spomedzi môjho ľudu, vy a Izraelci, a choďte slúžiť Jahvemu, ako ste žiadali. 32 Poberte si aj ovce a svoj dobytok, ako ste si žiadali, odíďte a proste aj pre mňa požehnanie."

  Olúpenie Egypťanov

  33 Egypťania naliehali na ľud, aby čím skôr odišiel z krajiny, lebo hovorili: "Všetci pomrieme." 34 Ľud si odnášal na pleciach svoje ešte nenakysnuté cesto a svoje vahany zabalené do plášťov. 35 Izraelci urobili, čo im povedal Mojžiš, a vyžiadali si od Egypťanov strieborné predmety, zlaté predmety a šatstvo. 36 Jahve dal, že ľud našiel priazeň v očiach Egypťanov a oni mu dali, čo od nich žiadal. Tak olúpili Egypťanov.

  Odchod Izraela

  37 Izraelci sa pohli z Ramsesu smerom do Sukkotu počtom vyše šesťstotisíca peších mužov, len mužov, nepočítajúc ich rodiny. 38 S nimi išlo aj mnoho iného ľudu a obrovské stáda malého a veľkého dobytka. 39 Z cesta, ktoré odniesli z Egypta, napiekli nekvasené posúchy, pretože cesto ešte nevykyslo, keďže ich vyháňali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať, ba ani si pripraviť jedlo na cestu. 40 Pobyt Izraelcov v Egypte trval štyristotridsať rokov. 41 Práve v ten deň, keď sa skončilo štyristotridsať rokov, vyšli všetky Jahveho zástupy z Egyptskej krajiny. 42 Táto noc, v ktorej Jahve bdel nad ich odchodom z Egyptskej krajiny, má byť pre všetkých Izraelcov nocou bdenia pre Jahveho z pokolenia na pokolenie.

  Predpisy o Pasche

  43 Jahve povedal Mojžišovi a Áronovi: "Toto je ustanovenie o pasche: Žiaden cudzinec nebude z nej jesť. 44 Ale každý otrok kúpený za peniaze, keď ho obrežeš, môže z nej jesť. 45 Prisťahovalec a najatý robotník nebudú z nej jesť. 46 Bude sa jesť len v jednom dome a nevynesiete z toho domu ani kúsok mäsa. Nijakú kosť mu nezlomíte. 47 Tak bude robiť celá izraelská pospolitosť. 48 Ak nejaký cudzinec býva u teba a chce sláviť Paschu pre Jahveho, z jeho domu musí byť obrezaný každý mužského rodu, a potom mu bude dovolené konať ju v krajine ako domorodcovi, ale nijaký neobrezaný nesmie z nej jesť. 49 Ten istý zákon bude platiť pre domorodca i pre cudzinca, ktorý býva medzi vami." 50 Všetci Izraelci urobili, ako Jahve prikázal Mojžišovi a Áronovi. 51 V ten istý deň Boh vyviedol Izraelcov, zoradených podľa oddielov, z Egyptskej krajiny.
 • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)