Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Dávidove vojny

  1 Po tomto sa stalo, že Dávid porazil Filištíncov a podmanil si ich. Dávid odňal z rúk Filištíncov aj Meteg-Amu. 2 Porazil aj Moabcov a zmeral ich šnúrou: rozkázal im ľahnúť si na zem, na dve šnúry odmeral tých, čo mali byť zabití, a na jednu celú šnúru tých, čo mali byť ponechaní nažive. Tak sa Moab stal Dávidovým poddaným a prinášal mu poplatky. 3 Dávid porazil Rechobovho syna Hadadezera, kráľa Coby, keď on šiel rozšíriť svoju moc na rieku Eufrat. 4 Dávid mu zajal tisícsedemsto jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov. Dávid dal ochromiť kone všetkých vojnových vozov, ale sto vozov si ponechal. 5 Aramejci z Damasku prišli na pomoc Hadadezerovi, kráľovi Coby, ale Dávid pobil Aramejcom dvadsaťdvatisíc chlapov. 6 Potom Dávid ustanovil miestodržiteľov v damašskom Arane a Aramejci sa stali Dávidovými poddanými a platili poplatky. Všade, kade chodil, Jahve dával Dávidovi víťazstvo. 7 Dávid vzal zlaté štíty, ktoré nosili Hadadezerovi sluhovia, a doniesol ich do Jeruzalema. 8 Z Tebachu a z Berotaja, z Hadadezerových miest, kráľ Dávid pobral veľmi veľa bronzu. 9 Keď sa Toi, kráľ Chamatu, dopočul, že Dávid porazil celé Hadadezerovo vojsko, 10 poslal svojho syna Hadorama ku kráľovi Dávidovi, aby ho pozdravil a blahoželal mu, že bojoval proti Hadadezerovi a že ho porazil, lebo Hadadezer bol vo vojne s Toim. Hadoram doniesol so sebou strieborné, zlaté a bronzové predmety. 11 Kráľ Dávid ich zasvätil Jahvemu so striebrom a zlatom, ktoré zasvätil z koristi od všetkých národov, ktoré si podmanil, 12 od Aramu, Moabu, Ammoncov, Filištíncov, Amaleka, z koristi vzatej Hadadezerovi, Rechobovmu synovi, kráľovi Coby. 13 Dávid si získal slávu, keď sa vrátil zo Soľného údolia, kde porazil osemnásťtisíc Edomcov. 14 Ustanovil miestodržiteľov v Edome, takže celý Edom bol poddaný Dávidovi. Všade, kam Dávid šiel, Jahve mu dal víťazstvo.

  Správa kráľovstva

  15 Dávid kraľoval nad celým Izraelom a vysluhoval právo a spravodlivosť celému svojmu ľudu. 16 Joab, Cerujin syn, velil vojsku; Jehošafat, Achiludov syn, bol kancelárom; 17 Sadok a Ebjatar, synovia Achimelecha, Achitubovho syna, boli kňazmi; Seraja bol pisárom; 18 Benajahu, Jehojadov syn, velil Keretejcom a Peletejcom; Dávidovi synovia boli kňazmi.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)