Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Chušaj zmarí Achitofelove plány

  1 Achitofel povedal Absolonovi: "Dovoľ, aby som si vybral dvanásťtisíc chlapov a zoberiem sa prenasledovať Dávida ešte tejto noci. 2 Prepadnem ho, kým je unavený a skleslý. Vydesím ho, takže sa rozuteká všetok ľud, ktorý je s ním. Potom zabijem len kráľa samého 3 a všetok ľud privediem k tebe, ako sa nevesta vracia k svojmu ženíchovi: ty hľadáš život iba jediného človeka a všetok ľud bude mať pokoj." 4 Tento návrh sa páčil Absolonovi a všetkým starším Izraela. 5 Absolon povedal: "Zavolajte ešte Arkijca Chušaja a čujme, čo povie on." 6 Chušaj prišiel k Absolonovi a Absolon mu povedal: "Achitofel radí toto. Máme urobiť, čo nám povedal? Ak nie, poraď ty!" 7 Nato Chušaj odpovedal Absolonovi: "V tomto prípade nie je dobrá rada, ktorú dal Achitofel." 8 A Chušaj pokračoval: "Ty vieš, že tvoj otec a jeho chlapi sú hrdinovia a roztrpčení ako divá medvedica, ktorej vzali mladé. Tvoj otec je starý bojovník, nenechá vojsko v noci odpočívať. 9 Teraz sa skrýva v nejakých roklinách alebo na nejakom mieste. Keby hneď spočiatku padol niekto z nášho vojska, rozšíri sa chýr, že vojsko, ktoré nasleduje Absolona, utrpelo porážku. 10 Vtedy aj najudatnejší, ktorý má srdce ako srdce leva, úplne ochabne, lebo celý Izrael vie, že tvoj otec je hrdina a tí, čo idú s ním, sú skúsení bojovníci. 11 Ja dávam túto radu: Zhromaždi okolo seba celý Izrael od Danu po Beer-Šebu, nespočítateľné množstvo ako piesku na morskom brehu, a ty osobne pôjdeš uprostred nich. 12 Potom dorazíme k nemu, na ktoromkoľvek mieste, kde len bude, vrhneme sa na neho, ako keď rosa padá na zem, a nenecháme nažive ani jeho, ani jediného zo všetkých chlapov, ktorí ho sprevádzajú. 13 A ak sa utiahne do niektorého mesta, vtedy celý Izrael prinesie k tomu mestu povrazy a strhneme to mesto do priepasti, takže nezostane z neho ani kamienok." 14 Vtedy Absolon a všetci izraelskí mužovia povedali: "Rada Arkijca Chušaja je lepšia ako Achitofelova rada." Jahve sa rozhodol zmariť Achitofelovu dobrú radu, aby priviedol nešťastie na Absolona. 15 Vtedy Chušaj povedal kňazom Sadokovi a Ebjatarovi: "Toto a toto radil Achitofel Absolonovi a starším Izraela, ja som však radil takto a takto. 16 Preto teraz rýchlo pošlite správu Dávidovi a povedzte mu: ‚Tejto noci nenocuj pri prechodoch na púšti, ale hneď prejdi na druhú stranu, aby nezahynul kráľ a celé vojsko, ktoré je s ním.‘"

  Dávid dostane správu a prekročí Jordán

  17 Jonatan a Achimas stáli pri prameni En-Rogel. Pribehla slúžka a oznámila im to a oni to zasa mali ísť oznámiť kráľovi Dávidovi, lebo sa nemohli prezradiť tým, že by vošli do mesta. 18 Ale zazrel ich akýsi mládenec a oznámil to Absolonovi. Preto sa obaja rýchlo vzdialili a vošli do domu istého človeka v Bachurime. Ten mal na dvore cisternu a spustili sa do nej. 19 Jeho žena vzala plachtu a rozprestrela ju navrch cisterny a nasypala na ňu zrno, takže nebolo nič poznať. 20 Absolonovi sluhovia vošli k žene do domu a pýtali sa: "Kde sú Achimas a Jonatan?" Žena im odpovedala: "Odišli odtiaľto ďalej, k vode." Hľadali ich, ale ich nenašli, preto sa vrátili do Jeruzalema. 21 Keď odišli, Achimas a Jonatan vystúpili z cisterny a išli podať správu kráľovi Dávidovi: "Dajte sa na cestu a rýchlo prejdite cez vodu, lebo takto radil Achitofel proti vám." 22 Dávid a celé vojsko, ktoré išlo s ním, dali sa na cestu, prešli cez Jordán. Do ranného svitu nezostal ani jeden, čo by nebol prešiel cez Jordán. 23 Keď Achitofel videl, že sa nestalo podľa jeho rady, osedlal si osla, zobral sa a odišiel domov, do svojho mesta. Porobil v dome poriadky, potom sa obesil a zomrel. Pochovali ho v otcovskom hrobe.

  Absolon prekročí Jordán. Dávid v Machanajime

  24 Keď Absolon prekročil Jordán so všetkými izraelskými mužmi, Dávid práve došiel do Machanajimu. 25 Absolon postavil na čelo vojska Amasu namiesto Joaba. Amasa bol synom muža, ktorý sa volal Jitra Izmaelský, a mal ho s Abigajil, Išajovou dcérou a sestrou Ceruje, Joabovej matky. 26 Izrael s Absolonom sa utáborili v krajine Galaád. 27 Keď Dávid prišiel do Machanajimu, Nachašov syn Šobi z ammonskej Rabby, Ammielov syn Machir z Lo-Debaru a Galaádčan Barzilaj z Rogelimu 28 priniesli lôžka, prikrývky, poháre a nádoby. Tiež pšenicu, jačmeň a múku, pražené zrno, fazuľu a šošovicu, 29 med, kyslé mlieko a tvaroh i syr a dali to Dávidovi a ľudu, ktorý ho sprevádzal, aby mali čo jesť. Lebo si povedali: "Vojsko trpelo na púšti hlad, únavu a smäd."
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)