Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Druhá kniha Samuelova
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  Záložky

  Urážka Dávidových vyslancov

  1 Po tomto sa stalo, že zomrel kráľ Ammoncov a miesto neho sa kráľom stal jeho syn Chanún. 2 Dávid si povedal: "Prejavím láskavosť Nachašovmu synovi Chanúnovi, ako jeho otec prejavil láskavosť mne." A Dávid poslal svojich sluhov, aby mu prejavili sústrasť nad smrťou jeho otca. Ale keď Dávidovi vyslanci došli do krajiny Ammoncov, 3 ammonské kniežatá povedali svojmu pánovi Chanúnovi: "Nazdávaš sa, že Dávid si chce uctiť tvojho otca, keď ti poslal tešiteľov? Skôr preto poslal Dávid k tebe svojich poslov, aby preskúmal mesto, vysliedil a rozvrátil ho." 4 Vtedy Chanún chytil Dávidových vyslancov, dal im oholiť polovicu brady a odrezať šaty až po zadok, a potom ich prepustil. 5 Keď to oznámili Dávidovi, poslal im niekoho naproti, lebo tí ľudia boli veľmi potupení, a kráľ im rozkázal: "Zostaňte v Jerichu, kým vám brady znovu podrastú, potom sa vrátite."

  Prvé ammonské ťaženie

  6 Ammonci videli, že na seba pritiahli Dávidov hnev, preto poslali poslov, aby im najali Aramejcov z Bet-Rechobu a Aramejcov z Coby, dvadsaťtisíc pešiakov, od kráľa z Maachy tisíc chlapov a od kniežaťa z Tobu dvanásťtisíc chlapov. 7 Keď sa to Dávid dozvedel, poslal proti nim Joaba a celé vojsko hrdinov. 8 Ammonci vyšli a zoradili sa do bojového šíku pred mestskou bránou, zakiaľ Aramejci z Coby a z Rechobu a vojaci z Tobu a z Maachy zaujali postavenie v otvorenom poli. 9 Keď Joab videl, že sa proti nemu chystá boj spredu i zozadu, vybral si z elitných bojovníkov a postavil ich do šíku proti Aramejcom. 10 Ostatok vojska zveril svojmu bratovi Abišajovi a postavil ich proti Ammoncom. 11 Povedal: "Ak budú Aramejci mocnejší ako ja, prídeš mi na pomoc, ak budú Ammonci mocnejší ako ty, prídem ti na pomoc ja. 12 Buď udatný, buďme silní za náš ľud a za mestá nášho Boha! Nech Jahve urobí, čo uzná za dobré." 13 Joab a jeho vojsko začali boj proti Aramejcom a tí pred nimi utiekli. 14 Keď Ammonci videli, že Aramejci utekajú, aj oni utiekli pred Abišajom a vošli do mesta. Vtedy sa Joab vrátil z vojny proti Ammoncom a prišiel do Jeruzalema.

  Víťazstvo nad Aramejcami

  15 Keď Aramejci videli, že ich Izraelci porazili, opäť sa zhromaždili. 16 Hadadezer poslal poslov a zhromaždil Aramejcov, ktorí bývali za Riekou. Tí prišli do Chelamu s Hadadezerovým vojvodcom Šobachom na čele. 17 Keď to oznámili Dávidovi, zhromaždil celý Izrael, prekročil Jordán a prišiel do Chelamu. Aramejci sa zoradili do šíku proti Dávidovi a bojovali proti nemu. 18 Ale Aramejci utiekli pred Izraelom a Dávid im pobil sedemsto chlapov na vojnových vozoch a štyridsaťtisíc vojakov; zabil aj Šobacha, ich generála, ktorý tam zomrel. 19 Keď Hadadezerovi poddaní králi videli, že ich Izrael porazil, uzavreli s Izraelom prímerie a boli mu poddaní. Aramejci sa báli naďalej pomáhať Ammoncom.
 • Druhá kniha Samuelova
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)