Biblia.sk je neziskový projekt Slovenskej biblickej spoločnosti. Napriek tomu, že ju používame všetci zadarmo, jej udržiavanie a rozvoj zadarmo nie je. Vaša finančná podpora nám umožní pokračovať v šírení Božieho slova cez Biblia.sk, prostredníctvom vydávania Biblií a biblických titulov či prostredníctvom iných projektov.

Nastavenia
 • Prvý list Korinťanom
 • Výber prekladu

  • Ekumenický preklad
  • Katolícky preklad
  • Botekov preklad
  • Evanjelický preklad
  • Roháčkov preklad
  • Rómska Nová zmluva
  • Pravoslávny preklad evanjelií

   Stará zmluva

  • Kniha Genezis (Prvá kniha Mojžišova)
  • Kniha Exodus (Druhá kniha Mojžišova)
  • Kniha Levitikus (Tretia kniha Mojžišova)
  • Kniha Numeri (Štvrtá kniha Mojžišova)
  • Kniha Deuteronómium (Piata kniha Mojžišova)
  • Kniha Jozue
  • Kniha Sudcov
  • Kniha Rút
  • Prvá kniha Samuelova
  • Druhá kniha Samuelova
  • Prvá kniha Kráľov
  • Druhá kniha Kráľov
  • Prvá kniha Kroník
  • Druhá kniha Kroník
  • Kniha Ezdrášova
  • Kniha Nehemiášova
  • Kniha Tobiáš
  • Kniha Judita
  • Kniha Ester
  • Prvá kniha Makabejcov
  • Druhá kniha Makabejcov
  • Kniha Jób
  • Kniha Žalmov
  • Kniha Prísloví
  • Kniha Kazateľ
  • Pieseň piesní
  • Kniha Múdrosti
  • Kniha Sirachovho syna
  • Kniha proroka Izaiáša
  • Kniha proroka Jeremiáša
  • Kniha Náreky
  • Kniha proroka Barucha
  • Kniha proroka Ezechiela
  • Kniha proroka Daniela
  • Kniha proroka Ozeáša
  • Kniha proroka Joela
  • Kniha proroka Amosa
  • Kniha proroka Abdiáša
  • Kniha proroka Jonáša
  • Kniha proroka Micheáša
  • Kniha proroka Nahuma
  • Kniha proroka Habakuka
  • Kniha proroka Sofoniáša
  • Kniha proroka Aggea
  • Kniha proroka Zachariáša
  • Kniha proroka Malachiáša
  • Nová zmluva

  • Evanjelium podľa Matúša
  • Evanjelium podľa Marka
  • Evanjelium podľa Lukáša
  • Evanjelium podľa Jána
  • Skutky apoštolov
  • List Rimanom
  • Prvý list Korinťanom
  • Druhý list Korinťanom
  • List Galaťanom
  • List Efezanom
  • List Filipanom
  • List Kolosanom
  • Prvý list Solúnčanom
  • Druhý list Solúnčanom
  • Prvý list Timotejovi
  • Druhý list Timotejovi
  • List Títovi
  • List Filemonovi
  • List Hebrejom
  • Jakubov list
  • Prvý Petrov list
  • Druhý Petrov list
  • Prvý Jánov list
  • Druhý Jánov list
  • Tretí Jánov list
  • Júdov list
  • Zjavenie apoštola Jána - (Apokalypsa)

  Výber kapitoly

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16

  Záložky

  Skutočnosť vzkriesenia mŕtvych

  1 Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám hlásal, ktoré ste prijali a v ktorom zostávate pevní, 2 prostredníctvom neho dosahujete spásu, ak sa ho držíte tak, ako som vám ho hlásal. Ak nie, tak ste verili nadarmo. 3 Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem, 4 že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem, 5 že sa zjavil Petrovi a potom Dvanástim. 6 Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz; väčšina z nich žije doteraz, niektorí už zosnuli. 7 Potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom 8 a poslednému zo všetkých, ako nedochôdčaťu, zjavil sa aj mne. 9 Veď ja som najmenší z apoštolov. Ba nie som hoden volať sa apoštolom, lebo som prenasledoval Božiu Cirkev. 10 Ale z Božej milosti som tým, čím som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som pracoval viac ako oni všetci, vlastne ani nie ja, ale Božia milosť so mnou. 11 Skrátka, či už ja alebo iní, toto vám hlásame. A vy ste to uverili. 12 Ak my hlásame, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako niektorí z vás môžu hovoriť, že vzkriesenia mŕtvych niet? 13 Ak niet vzkriesenia mŕtvych, ani Kristus nebol vzkriesený. 14 Ale ak Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše ohlasovanie a márna je vaša viera. 15 Boli by sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú vzkriesení. 16 Lebo ak mŕtvi nie sú vzkriesení, nie je vzkriesený ani Kristus. 17 A keď Kristus nebol vzkriesený, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. 18 Potom aj tí, čo zosnuli ako veriaci v Krista, sú stratení. 19 Ak nám Kristus dal nádej iba pre tento život, sme najúbohejší zo všetkých ľudí. 20 Ale pravda je, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina zosnulých. 21 Lebo smrť prišla skrze človeka, tak skrze človeka prichádza aj vzkriesenie mŕtvych. 22 Veď ako všetci ľudia zomierajú v Adamovi, tak zasa všetci budú oživení v Kristovi. 23 Ale každý v poradí, aké mu patrí: ako prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo budú Kristovi. 24 Potom bude koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší každé kniežatstvo, každú mocnosť a silu. 25 Lebo Kristus musí kraľovať, kým mu Boh nepoloží všetkých nepriateľov pod nohy. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Ale keď povie: "Všetko je podrobené," je jasné, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 Keď bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby bol Boh všetko vo všetkom. 29 Inak čo získajú tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nebývajú vzkriesení, načo sa dávajú krstiť za nich? 30 A aj my sami, prečo sa vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? 31 Každý deň som vystavený smrti, to je taká pravda, ako je pravda, že vy ste moja sláva, bratia, v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32 Ak som v Efeze bojoval proti zverom iba pre ľudské dôvody, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, tak jedzme a pime, lebo zajtra zomrieme. 33 Nedajte sa oklamať: "Zlá spoločnosť kazí dobré mravy." 34 Vytriezvejte, ako sa patrí, a nehrešte; lebo sú niektorí medzi vami, ktorí nepoznajú Boha. Hovorím to na vaše zahanbenie.

  Spôsob vzkriesenia

  35 Ak niekto povie: "Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?" 36 Nerozumný! Čo ty seješ, neožije, ak prv nezomrie! 37 Čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. 38 A Boh mu dá telo, aké chce, každému semenu jeho vlastné telo. 39 Všetky telá nie sú tie isté, ale iné je ľudské, iné zvieracie telo, iné vtáčie telo a iné rybie. 40 Sú telesá nebeské a telesá pozemské, ale iný je jas nebeských a iný pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd, veď hviezda sa jasom líši od hviezdy. 42 Tak je to aj so vzkriesením mŕtvych: seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné, 43 seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; 44 seje sa telo psychické, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 45 Tak je napísané: Prvý človek, Adam, sa stal živou dušou, posledný Adam duchom, ktorý dáva život. 46 Ale nebolo najprv duchovné, lež najprv psychické, až potom duchovné. 47 Prvý človek bol vzatý zo zeme, je pozemský, druhý prichádza z neba. 48 Aký je človek utvorený zo zeme, takí sú aj pozemskí; a aký je nebeský, takí budú aj nebeskí. 49 A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť obraz nebeského. 50 Toto vám hovorím, bratia: telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť zdediť neporušiteľnosť. 51 Áno, poviem vám tajomstvo: Všetci nezomrieme, ale všetci budeme premenení: 52 razom, v jednom okamihu na zvuk poslednej poľnice, lebo poľnica zaznie a mŕtvi vstanú neporušiteľní a my budeme premenení. 53 Veď toto porušiteľné telo si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné telo si musí obliecť nesmrteľnosť.

  Víťazný hymnus a záver

  54 Keď si táto porušiteľná bytosť oblečie neporušiteľnosť a táto smrteľná bytosť si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní napísané slovo: Smrť bola pohltená víťazstvom. 55 Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoje žihadlo? 56 Žihadlom smrti je hriech a hriech má svoju silu zo Zákona. 57 Ale vzdajme vďaky Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána, Ježiša Krista! 58 A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.
 • Prvý list Korinťanom
 • Novinky zo Slovenskej biblickej spoločnosti

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát, 2018

  Slovenský ekumenický preklad, štandardný formát s DT, 2018

  NZ, žalmy a príslovia, Slovenský ekumenický preklad, 2018

  V Slovenskej biblickej spoločnosti veríme,
  že Božie slovo nestratilo na svojej večnej hodnote.
  Preto ho s Božou pomocou šírime v tlačenej, elektronickej, ale aj v audio a video podobe.

  Projekty Vydavateľstvo

  Počúvať Bibliu môžete aj bez internetu. Slovenský ekumenický preklad Biblie v audio formáte na stiahnutie si môžete zakúpiť na tomto mieste. (skryť informáciu)