Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

11. kapitola

Súd nad predákmi ľudu

1 Duch ma zdvihol a doniesol k východnej bráne chrámu Hospodinovho. A hľa, vo vchode do brány bolo dvadsaťpäť mužov. Medzi nimi som videl Jaazanju, syna Azzúrovho, a Pelatju, syna Benájovho, kniežatá ľudu.
2 Riekol mi: Človeče, toto sú mužovia, ktorí vymýšľajú neprávosť a ktorí dávajú zlú radu v tomto meste. 3 Hovoria: Čoskoro sa nebudú stavať domy. Mesto je hrncom a my sme mäsom. 4 Preto prorokuj proti nim, prorokuj, človeče! 5 Tu padol na mňa Duch Hospodinov a riekol mi: Hovor: Takto vraví Hospodin: Tak ste hovorievali, dom Izraela, ja viem, čo vám prišlo na myseľ. 6 Zväčšili ste počet svojich zabitých v tomto meste a naplnili ste jeho ulice zabitými. 7 Preto takto vraví Hospodin, Pán: Vaši zabití, ktorých ste zložili v meste, sú mäsom, a ono je hrncom; ale vás vyvediem z jeho stredu. 8 Obávate sa meča, a predsa uvediem meč na vás - znie výrok Hospodina, Pána. 9 Vyvediem vás z neho, vydám vás do ruky cudzincov a vykonám na vás rozsudky: 10 padnete mečom. Budem vás súdiť na hranici Izraela. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 11 Ono vám nebude hrncom, ani vy v ňom nebudete mäsom; na hranici Izraela budem vás súdiť. 12 Potom poznáte, že ja som Hospodin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili, ani ste neplnili moje nariadenia, ale konali ste podľa predpisov národov, ktoré sú okolo vás. 13 Kým som prorokoval, zomrel Pelatjá, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal mocným hlasom: Ach, Hospodine, Pane, chceš úplne zničiť zvyšok Izraela?

Zasľúbenie obnovenia

14 Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo:
15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuzných a o celom dome Izraela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hospodina, nám je daná táto krajina do vlastníctva. 16 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Vskutku, ja som ich zahnal ďaleko medzi národy a rozptýlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krátky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Preto povedz: Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vás zhromaždím spomedzi národov a pozbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozptýlení; dám vám pôdu Izraela. 18 Keď tam prídu, odstránia z nej všetky jej mrzké a ohavné modly. 19 Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra; odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce mäsité, 20 aby chodili podľa mojich ustanovení, aby zachovávali moje nariadenia a plnili ich. Oni budú mojím ľudom a ja budem ich Bohom. 21 Avšak na tých, ktorých srdce sa pridŕža ich mrzkých a ohavných modiel, na ich hlavu uvalím trest za ich cesty - znie výrok Hospodina, Pána.

Odchod slávy Hospodinovej

22 Cherubi zdvihli svoje krídla a kolesá sa pohli zároveň s nimi, zatiaľ čo sláva Boha Izraela bola nad nimi.
23 Potom sláva Hospodinova odišla nahor z mesta a zastala na vrchu východne od mesta. 24 Potom ma duch zdvihol a prostredníctvom Ducha Božieho ma zaniesol vo videní do Chaldejska k zajatým. Potom odišlo odo mňa videnie, ktoré som mal. 25 Vyrozprával som zajatým všetko, čo mi Hospodin dal prežiť vo videní.