3. kapitola

Uzdravenie chromého

1 Peter a Ján vystupovali o deviatej hodine3,1 T. j. o tretej popoludní. na modlitbu do chrámu.3,1 Lk 18,10; Sk 9,30; 10,3
2 Práve prinášali istého muža od narodenia chromého; denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volá Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu.3,2 Jn 9,1; Sk 14,8 3 Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. 4 Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: „Pozri na nás!“3,4 Sk 14,9 5 Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. 6 Peter však povedal: „Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!“3,6 Sk 3,16; 14,9-10 7 Chytil ho za pravú ruku a zodvihol ho. Chromému hneď spevneli nohy a členky,3,7 Sk 9,34.41 8 vyskočil, postavil sa a chodil; vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha.3,8 Iz 35,6; Lk 7,22; Jn 5,14 9 Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. 10 Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri Krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa s ním stalo.3,10 Jn 9,8

Petrova reč v Šalamúnovom stĺporadí

11 Pretože sa pridŕžal Petra a Jána, všetok ľud sa k nim v úžase zbehol do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovo.3,11 Jn 10,23; Sk 5,12
12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: „Muži, Izraeliti, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, akoby sme vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí?3,12 Sk 14,15 13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba, Boh našich otcov oslávil svojho Služobníka, Ježiša, ktorého ste vy vydali a zriekli sa ho pred Pilátom, hoci on rozhodol prepustiť ho.3,13 Ex 3,6.15; Iz 42,1-4; 52,13-14; Mt 27,22-23 14 Vy ste sa zriekli Svätého a Spravodlivého a vyžiadali ste si vraha, aby vám ho omilostil, 15 a Pôvodcu života ste zabili. Boh ho však vzkriesil z mŕtvych a my sme toho svedkami.3,15 Sk 2,23n; 5,30-31; 1Kor 2,8 16 Pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno, toto meno mu dalo silu; a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno3,16 Gr. viera skrze neho., ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. 17 Teraz, bratia, viem, že ste z nevedomosti konali, ako aj vaši poprední muži.3,17 Lk 23,34; Sk 13,27; 17,30; 1Tim 1,13 18 Boh však takýmto spôsobom splnil to, čo predpovedal ústami všetkých prorokov, že jeho Mesiáš3,18 Hebr. Mašíach = gr. Christos = Pomazaný. bude trpieť.3,18 Iz 53,4; Lk 24,27.44.46 19 Kajajte sa a obráťte sa, aby boli zotrené vaše hriechy3,19 Sk 2,38 20 a aby nadišli časy osvieženia od Pána3,20 Gr. od Pánovej tváre., keď vám pošle predurčeného Mesiáša, ktorým je Ježiš. 21 Jeho nebo musí prichyľovať až do čias, keď sa všetko obnoví, o čom odpradávna hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov.3,21 Mal 3,23-24 22 Už Mojžiš povedal: Pán, váš Boh, vám vzbudí spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Budete ho počúvať vo všetkom, čo vám povie.3,22 Dt 18,15.18-19; Mt 17,5; Jn 1,21.25; Sk 7,37 23 A všetci, ktorí tohto proroka nebudú počúvať, budú z ľudu odstránení.3,23 Lv 23,29; Dt 18,19 24 Takisto proroci, počnúc Samuelom, všetci, čo nasledovali po ňom, postupne hovorili a oznamovali tieto dni.3,24 Sk 10,43; Heb 11,32 25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme.3,25 Gn 12,3; 18,18; 22,18; Lk 1,72; 19,9; Rim 9,4; Ga 3,8 26 Predovšetkým pre vás vzbudil Boh svojho Služobníka a poslal ho, aby vám priniesol požehnanie a odvrátil každého z vás od zlomyseľných skutkov3,26 Var. že sa každý odvráti od svojich neprávostí..“3,26 Sk 13,46; 17,30