16. kapitola

Vzkriesenie Ježiša

1 Keď sa skončila sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salomé nakúpili voňavé oleje, aby ho išli pomazať.16,1-8 Mt 28,1-8; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10
2 Včasráno prvého dňa po sobote, hneď po východe slnka, prišli k hrobu. 3 Hovorili si medzi sebou: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?“ 4 Keď zdvihli zrak, videli, že kameň je už odvalený. Bol totiž veľmi veľký. 5 Vošli do hrobu a napravo videli sedieť mládenca oblečeného do bieleho rúcha a zľakli sa.16,5 Sk 1,10 6 No on im povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Niet ho tu — bol vzkriesený. Hľa, miesto, kde ho položili. 7 Ale choďte a povedzte jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley. Tam ho uvidíte, ako vám povedal.“16,7 Mk 14,28 8 Nato rýchlo vybehli a utekali od hrobu, pretože sa ich zmocnila hrôza a úžas. Ale nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.16,8 Mk 5,42

Kánonický dodatok evanjelia

9 Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.16,9-11 Jn 20,1.11-1816,9 Lk 8,2
10 Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. 11 Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu.16,11 Lk 24,11 12 Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek.16,12-13 Lk 24,13-35 13 Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. 14 Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného.16,14 Lk 24,36-43; 1Kor 15,5 15 Povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu.16,15-18 Mt 28,16-20 16 Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený.16,16 Jn 3,18; Sk 2,38 17 Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi.16,17-18 Lk 10,17-19; Sk 2,4; 8,7; 28,5 18 Budú brať do rúk hadov, a keď aj niečo smrtonosné vypijú, neublíži im to. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú.“ 19 Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici.16,19-20 Lk 24,50-53; Sk 1,9-1116,19 2Krľ 2,11; Ž 110,1; Heb 1,3.13 20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.16,20 Sk 14,3; Heb 2,4

Kratší záver evanjelia

Všetko, čo im bolo prikázané, bezodkladne oznámili tým, čo boli s Petrom. Cez nich sám Ježiš vyslal od východu až na západ svätú a nehynúcu zvesť o večnej spáse. Amen.16,20 Var. – vv. 9-20. V niekt. rkp. sa uvádzajú oba závery, v iných len tento kratší. V hlavných rkp. sa však evanjelium končí vo v. 8.