Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

19. kapitola

Zachej

1 Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.
2 A tu bol muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. 3 Chcel vidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. 4 Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal prechádzať. 5 Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: „Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome.“ 6 On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. 7 Všetci, ktorí to videli, reptali: „K hriešnemu človeku si vošiel oddýchnuť.“19,7 Lk 5,30; 15,2 8 Ale Zachej povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to štvornásobne.“19,8 Ex 22,19; Nm 5,6-7 9 Ježiš mu odpovedal: „Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahámovým synom.19,9 Lk 13,16 10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo19,10 Var. čo sa stratilo..“19,10 Ez 34,16; Lk 15,4.6.9

Podobenstvo o desiatich hrivnách

11 Keď to počúvali, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už-už zjaví Božie kráľovstvo.19,11-27 Mt 25,14-3019,11 Lk 17,20; Sk 1,6
12 Povedal teda: „Istý šľachtic odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.19,12 Mk 13,34 13 Zavolal si desať sluhov, dal im desať hrivien19,13 Gr. mina. a povedal im: ‚Obchodujte s nimi, kým neprídem.‘ 14 Ale občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: ‚Nechceme, aby tento človek nad nami kraľoval.‘ 15 Keď prevzal kráľovstvo a vrátil sa, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko ktorý obchodovaním získal. 16 Prišiel prvý a povedal: ‚Pane, tvoja hrivna získala desať hrivien.‘ 17 On mu povedal: ‚Správne, dobrý sluha, pretože si bol verný v nepatrnej veci, ujmi sa vlády nad desiatimi mestami!‘19,17 Lk 16,10 18 Prišiel druhý a povedal: ‚Pane, tvoja hrivna vyniesla päť hrivien.‘ 19 Tomu povedal: ‚Ty vládni nad piatimi mestami!‘ 20 Iný prišiel a hovoril: ‚Pane, hľa, tu je tvoja hrivna. Mal som ju uloženú v šatke. 21 Bál som sa ťa, lebo si prísny človek. Berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.‘ 22 Tomu povedal: ‚Zlý sluha! Budem ťa súdiť podľa tvojich slov. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial. 23 Prečo si teda nedal moje peniaze peňažníkom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?‘ 24 A prítomným povedal: ‚Vezmite mu hrivnu a dajte ju tomu, čo má desať. 25 Oni mu povedali: Pane, veď ten má desať hrivien!‘ 26 ‚Hovorím vám: Každému, kto má, bude pridané, ale kto nemá, tomu bude vzaté aj to, čo má.19,26 Mt 13,12; Mk 4,25; Lk 8,18 27 A napokon, mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a zabite ich predo mnou.‘“

Slávnostný vstup do Jeruzalema

28 Po týchto slovách kráčal vpredu a uberal sa do Jeruzalema.19,28-40 Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Jn 12,12-19
29 Keď sa priblížil k Betfagé a Betánii, k vrchu, ktorý sa volá Olivový, poslal dvoch učeníkov19,29 Zach 14,4 30 so slovami: „Choďte do dediny, ktorá je naproti. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom ešte nikto nikdy nesedel. Odviažte ho a priveďte!19,30 Gn 49,11; 1Sam 6,7; Zach 9,9 31 Ak sa vás niekto spýta: ‚Prečo ho odväzujete?‘, odpovedzte takto: ‚Pán ho potrebuje.‘“ 32 Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal. 33 Keď odväzovali osliatko, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“ 34 Oni odpovedali: „Pán ho potrebuje.“ 35 Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša. 36 Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte.19,36 2Krľ 9,13 37 Keď sa približoval k úpätiu Olivového vrchu, začal celý zástup učeníkov mocným hlasom radostne chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli. 38 Volali: „Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom! 19,38 Var. Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“19,38 Ž 118,25-26; Lk 2,14; 13,35 39 Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“ 40 On však odpovedal: „Hovorím vám: Ak budú títo mlčať, kamene budú kričať.“19,40 Hab 2,11; Lk 3,8

Plač nad Jeruzalemom

41 Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním19,41 Lk 13,34
42 a povedal: „Kiežby si aj ty, aspoň v tento deň, spoznalo, čo ti prináša pokoj! Teraz je to však skryté pred tvojimi očami.19,42 Dt 32,29; Iz 6,9-10 43 Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán.19,43 Dt 28,52; 29,2-3; Iz 29,3; Jer 6,6; Ez 4,2; Zach 14,2; Lk 21,20-22 44 Zrovnajú ťa so zemou a s tebou aj tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.“19,44 Ž 137,9; Múd 3,7; Lk 21,6

Vyčistenie chrámu

45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov19,45-48 Mt 21,12-17; Mk 11,15-19; Jn 2,13-22
46 a povedal im: „Je napísané: Môj dom bude domom modlitby. Vy ste však z neho urobili pelech lotrov.“19,46 Iz 56,7; Jer 7,11 47 A deň čo deň učil v chráme. No veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. 48 Nevedeli však, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom lipol a počúval ho.19,48 Lk 20,10; 22,2